Tháng 4 năm 2001

Xem 1-20 trên 96 kết quả Tháng 4 năm 2001
 • Nghị quyết 04/2001/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001

  doc2p tuuyen 17-08-2009 41 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

  pdf11p tuongvan 20-07-2009 557 65   Download

 • Kết quả thành công của Đại hội Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đường đúng đắn cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.

  pdf77p tengteng8 06-12-2011 41 6   Download

 • Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001 mà Việt Nam là thành viên; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo...

  pdf5p abcdef_42 02-11-2011 53 5   Download

 • Thông tư số 119/2001/TT-BNN về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2001 về bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf8p manhquynh 10-10-2009 66 3   Download

 • Quyết định số 56/2001/QĐ-TTg về việc chuyển công ty hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 49/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX thành Công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu SAVIMEX...

  pdf2p hienthuc 17-10-2009 63 3   Download

 • Thông tư 19/2001/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc sửa đổi bổ sung mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại

  doc1p thachsanh 18-08-2009 48 2   Download

 • Thông tư số 19/2001/TT-BTM về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi bổ sung mục 2.3 Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18 tháng 4 năm 2001 của Bộ Thương mại

  pdf2p lawtm7 29-10-2009 41 2   Download

 • Nghị quyết số 04/2001/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2001 do Chính Phủ ban hành

  pdf3p lawvhxh15 19-11-2009 42 2   Download

 • Nội dung bài giảng chương 4 môn Luật môi trường trình bày về Luật và chính sách Bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về bảo vệ môi trường.

  pdf0p tutu1989 09-01-2011 449 239   Download

 • Kết quả thành công của Đại hội Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đường đúng đắn cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.

  doc80p tiennuhoiai 16-07-2010 344 180   Download

 • Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 80-2001: vữa thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Tiêu chuẩn này thay thế cho tiêu chuẩn 14 TCN 80-90 ban hành theo Quyết định số 216/QĐ/KT ngày 16 tháng 4 năm 1990 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi.

  pdf49p kieuphong21052 10-08-2010 188 66   Download

 • Kết quả thành công của Đại hội Trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2001 đã tiếp tục khẳng định con đờng đúng đắn cho nền kinh tế Việt Nam ở những thập niên đầu tiên của thế kỷ 21.Để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, Đang ta chủ trương" Tiếp tục mở cửa nền kinh tế, thực hiện đa dạng háo thị trường , đa phương hóa mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới"...

  pdf58p kimku11 25-10-2011 111 42   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1998 về việc tăng cường và hiện đại hoá công tác thống kê; Xét đề nghị của Tổng cục Thống kê tại tờ trình số 428/TCTK-VP ngày 03 tháng 7 năm 2002,

  pdf6p ntgioi120403 05-11-2009 89 9   Download

 • Tạp chí Triết học Số 4 (122), Tháng 7 - 2001 trình bày các vấn đề sau đây: Nghị quyết IX của Đảng và thực tiễn cuộc sống, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị truyền thống và những thách thức của toàn cầu hóa, trao đổi ý kiến, giới thiệu sách.

  pdf63p talata_1 14-10-2014 39 8   Download

 • Quyết định số 1419/2001/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điều của Quyết định số 278/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Hố Nai, tỉnh Đồng Nai...

  pdf2p lawdt8 02-12-2009 44 3   Download

 • Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới của Thủ tướng Chính phủ

  pdf3p duongyenngoc 23-10-2009 36 2   Download

 • Quyết định số 55/2001/QĐ-UB về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành,để điều chỉnh Khoản 1/Mục b/Điều I/Quyết định số 05/2001/QĐ-UB ngày 12 tháng 02 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất(hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ng...

  pdf2p lawbds6 06-11-2009 46 2   Download

 • Quyết định số 05/2001/QĐ-UB về việc Quy định tạm thời hệ số điều chỉnh giá cho thuê đất (hệ số K) khi hợp đồng cho các tổ chức, đơn vị thuê đất theo Chỉ thị 245/TTg ngày 22 tháng 4 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

  pdf2p lawvhxh15 19-11-2009 56 2   Download

 • Quyết định số 81/2001/QĐ-UBND về Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý việc vay vốn, trả nợ vay, hỗ trợ lãi vay của các dự án đầu tư thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư của thành phố, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2000/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm...

  pdf5p lawdt8 02-12-2009 43 1   Download

Đồng bộ tài khoản