Thành lập hội đồng khcn

Xem 1-20 trên 24 kết quả Thành lập hội đồng khcn
 • Biểu mẫu " Đề nghị thành lập hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp bộ"

  doc1p duysuong1204 22-12-2009 354 33   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN, TỔ CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p bupbebagsu 16-01-2013 35 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN CẤP BỘ XÉT DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CỦA CÁC VIỆN NGHIÊN CỨU THỦY SẢN

  pdf2p ht8287 20-12-2010 32 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CÁC NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p chuon-chuon 17-01-2012 30 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p coolandclean 23-05-2012 19 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP BỘ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p ht8287 20-12-2010 35 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p ht8287 20-12-2010 35 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN THẨM ĐỊNH THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH GIAI ĐOẠN 2012-2015 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p c2vang 28-09-2011 24 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHCN ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KHCN THUỘC “CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p c2vang 28-09-2011 34 1   Download

 • Nghệ An là một trong những tỉnh có tổ chức bộ máy hoạt động KH-CN được thành lập từ tỉnh đến các huyện, thành, thị sớm nhất cả nước. Hoạt động KH-CN cấp huyện trở thành một bộ phận quan trọng trong hoạt động KH-CN của tỉnh nói chung.

  pdf8p tam_xuan 25-02-2012 28 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI ĐIỀU 2 QUYẾT ĐỊNH 2974/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 05 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ...

  pdf2p chuon-chuon 18-01-2012 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CỦA QUY HOẠCH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p cunghoangdao 28-12-2012 27 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN: ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA KHỐI CƠ QUAN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008, Nghị định số 75/2009/NĐCP ngày 10/9/2009 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ các Ng...

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 36 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT PHỤC VỤ CÔNG TÁC KHẢO SÁT, THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC QUY HOẠCH THỦY LỢI CHỐNG NGẬP ÚNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf4p chuon-chuon 18-01-2012 45 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG TRANG THIẾT BỊ KHCN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf2p c2vang 28-09-2011 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN “CẢI TẠO VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TƯỚI TIÊU CHÍNH THUỘC HỆ THỐNG THỦY NÔNG XUÂN THỦY” TỈNH NAM ĐỊNH BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p chuon-chuon 18-01-2012 47 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, TỪ NĂM 2013 ĐẾN NĂM 2020 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 21 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM TRA HỒ SƠ XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT, LĨNH VỰC THỦY LỢI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p meoconbatbuom 28-05-2011 20 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN MÔ HÌNH NHÂN RỘNG KẾT QUẢ ĐỀ TÀI THUỘC DỰ ÁN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP VỐN VAY ADB, NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p buomgiay 13-12-2011 27 2   Download

 • Quyết định 1311/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Mục tiêu và Nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước và thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn bổ sung mô hình cho 5 Dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2014-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

  doc5p ngaymoibinhye 12-07-2014 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản