Thành phần class diagram

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thành phần class diagram
 • Là sơ đồ đưa ra những hình ảnh về quan hệ cấu trúc và những ứng xử về chức năng của các lớp.Một lớp là một sự trừu tượng trong đó nó: Nhấn mạnh đến đặc tính chung,bỏ qua những đặc tính riêng biệt. Một đối tượng là một thể hiện của một lớp.Class được trình bày bởi hình chữ nhật có hiển thị class name và có lựa chọn hiển thị tên của các phương thức(operations) và thuộc tính(attributes)....

  ppt27p thienthanoze 12-11-2012 544 88   Download

 • Bài giảng "Phân tích yêu cầu phần mềm - Lecture 8: Mô hình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức về: Phân tích hướng đối tượng, biểu đồ lớp UML (Class Diagrams). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_14 16-02-2016 10 2   Download

 • Phân tích hướng đối tượng: Phân tích cơ sở, Định nghĩa lớp (Classes), Các thuộc tính (Attributes) và phương thức (Operations). Biểu đồ lớp UML (Class Diagrams): Quan hệ kết hợp (Associations), Tính bội/Bản số (Multiplicity), Quan hệ tập hợp (Aggregation), Quan hệ hợp thành (Composition), Quan hệ thừa kế (Generalization).

  pdf20p cuong1024 06-01-2011 348 123   Download

 • UML sử dụng một hệ thống ký hiệu thống nhất biểu diễn các Phần tử mô hình (model elements). Tập hợp các phần tử mô hình tạo thành các Sơ đồ UML (UML diagrams). Có các loại sơ đồ UML chủ yếu sau: Sơ đồ lớp (Class Diagram) Sơ đồ đối tượng (Object Diagram) Sơ đồ tình huống sử dụng (Use Cases Diagram) Sơ đồ trình tự (Sequence Diagram) Sơ đồ cộng tác (Collaboration Diagram hay là Composite Structure Diagram) ...

  pdf14p kemoc4 25-05-2011 198 82   Download

 • Trong bài này, chúng ta tiếp tục với các mối quan hệ giữa các class và tìm hiểu thêm các khái niệm mới về các class và các sơ đồ lớp (class diagram). Nội dung chính trong bài học: + Sự tập hợp (aggregation) + Sự cấu thành (composite) + Ngữ cảnh (context) + Giao diện (interface) + Sự hiện thực (realization) + Tính rõ ràng (visibility) Sự tập hợp (aggregation): Thuật ngữ: Đôi khi một class bao gồm một số class thành phần (component class).

  pdf6p vietcuong86 23-04-2010 148 24   Download

Đồng bộ tài khoản