Xem 1-20 trên 46 kết quả The menu bar
 • 4.6. Menulets: The Missing Manual See the menu-bar icons in Figure 4-9? Apple calls them Menu Extras, but Mac fans on the Internet have named them menulets

  pdf5p kisiheo 26-07-2010 56 5   Download

 • This ebook was written with the beginner Mac user in mind. It was intended to help recent Switchers learn more about the Mac operating system, to expose them to the best free applications, to extend their productivity and to assist them with day-to-day procedures by revealing useful tips and tricks from seasoned Mac users. If you are a Switcher, this ebook will prove to be incredibly useful as it starts from the very beginning -- introducing the applications that come bundled with...

  pdf69p namde04 08-05-2013 19 4   Download

 • The menu bar that appears at the top of a window is an application's top-level menu, and the commands in it are called top-level menu items. Menu dialog box property sheet - Trần Anh Tuấn A presents about it.

  ppt19p cocacola_08 21-11-2015 5 1   Download

 • Các bạn có thể tải các file demo ở link sau : http://www.mediafire.com/?o4c8upd8pmlys7p Trong các web site các thanh menu đã trở thành quen thuộc và đóng một vai trò rất quan trọng.Trong bài học này chúng ta sẽ học cách sử dụng CSS để tạo nên các menu cho trang web. Trước khi đi vào vấn đề cụ thể các bạn cần chú ý rằng, thực ra menu bar của trang web cũng chỉ là một danh sách các link mà thôi.Chính vì vậy mà khi làm các menu này các bạn có thể thấy rằng các nhà phát...

  pdf18p toiditimtoi992 11-04-2011 339 125   Download

 • Top Tips from This Chapter The Start Screen vs The Desktop: What You Need to Know Starting Windows 8 Finding Your Way Around the New Start Screen Using the Charms Menu Using the App Bar Finding All the Apps in Windows 8 Switching Between Running Apps in Windows 8 Docking Apps to the Left or Right of the Screen Logging Out Of and Locking Windows 8 Using Touch Gestures in Windows 8 Using Windows 8.

  pdf137p ringphone 02-05-2013 51 19   Download

 • So you just got a brand new Mac with Mac OS X Mountain Lion installed, or maybe you’ve just upgraded from OS X Lion. Now what? You have this brand new operating system that looks intimidating, overwhelming and confusing! You think to yourself, or maybe even post on Twitter of Facebook, “How the heck do I use this thing?” Have no fear! I’m here to help, and honestly, Mountain Lion is not as bad as you may think. Sure it will take some getting used to, but after a couple of weeks you’ll be a Mountain Lion pro – using...

  pdf79p namde04 08-05-2013 33 8   Download

 • 3.1. The Spotlight Menu See the little magnifying-glass icon in your menu bar? That's the mouse-driven way to open the Spotlight search box.

  pdf7p kisiheo 26-07-2010 36 3   Download

 • Đỗ Đức Trung 8.7. Lệnh Soldraw Menu bar Draw/SolidSetupDrawing Solview trước đó. Thiết kế mô hình 3D bằng AutoCAD Toolbars Solids Nhập lệnh Soldraw Lệnh Soldraw tạo các đường biên dạng và mặt cắt trong các viewport tạo bởi lệnh Các đường khuất

  pdf12p kemoc10 23-07-2011 285 202   Download

 • To Create a New Fireworks Document :Fireworks 4.0 produces Web graphics and pages for your website efficiently. You can quickly create buttons, animations, graphics, and web pages with Fireworks. Step 1 !"Choose the File tab from the Menu Bar and click New in the Menu.

  pdf110p emilynguyen 10-08-2009 247 97   Download

 • Figure 1.1, shown earlier in this chapter, shows a typical layout of the AutoCAD program window. Along the top is the menu bar, and just below that are the Workspaces and Standard Annotation toolbars. At the bottom are the Command window and the status bar. To the right is the Dashboard. The drawing area occupies the rest of the screen. AutoCAD calls the window layout a workspace; you can save and recall a workspace at any time using the Workspaces toolbar. The workspace in Figure 1.1 is called the 2D Drafting & Annotation workspace....

  pdf10p lyacau 28-12-2009 78 19   Download

 • Which elements of a GUI would you need to click on to carry out the following tasks? 1 To open a letter that you’d been writing in Word. document icon program icon 2 To launch your internet browser software. folder icon program icon 3 To move up and down through a window. drop-down menu scroll bar 4 To restart or shut down your computer. menu bar hard drive icon 5 To find out how much space is left on your C: drive. program icon hard drive icon

  pdf1p duongth03 13-10-2012 30 6   Download

 • Preferences dialog box gives you plenty of additional control. A few examples: General pane. If you turn on Show status in menu bar, you bring the iChat menulet to your menu bar. It lets you change your iChat status (Available, Away, and so on)

  pdf2p daisuphu 28-07-2010 48 5   Download

 • 20.1.2.2. Bookmarks bar The Bookmarks menu is one way to maintain a list of Web sites you visit frequently. But opening a Web page from that menu requires two mouse clicks—an exorbitant

  pdf12p daisuphu 28-07-2010 40 4   Download

 • Topics covered: • Create a simple contour. • Dimension/Half part dimension. • Revolved solid. • Extruded solid. • Trimming with curves. • Creating a reference system. • Subtraction (cutting). • Chamfer & Fillet. • Simple part drawing. 1 Starting a new design document Open a new file then select a new design document and select a template. . The Profile command will start automatically. Click on the profile icon in the context bar NOTE: this will only happen the first time you select the context menu. Use the profile tool to draw the profiles shown below.

  pdf20p tieulac 29-11-2010 42 3   Download

 • Thực đơn ngữ cảnh (Context Menu) là loại thực đơn gắn với một điều khiển cụ thể nào đó, chẳng hạn như một nút bấm hay một hộp soạn thảo,... Khi người dùng nhấn chuột phải vào điều khiển có gắn thực đơn ngữ cảnh thì thực đơn ngữ cảnh của điều khiển đó sẽ hiện ra và cho phép người dùng chọn công việc mong muốn từ thực đơn.

  pdf17p vantung_dong 07-11-2014 25 3   Download

 • Introduction to java programming: Chapter 29 - Menus, Toolbars, Dialogs, and Internal Frame's Objectives is to create menus; learn the menu components JMenuBar, JMenu, JPopupMenu JMenuItem, JCheckBoxMenuItem, and JRadioButtonMenuItem; create popup menus; use JToolBar to create tool bars.

  pdf46p cocacola_17 09-12-2015 9 1   Download

 • Cấu trúc màn hình Graphics area : là vùng ta thể hiện bản vẽ - UCSicon :biểu tượng hệ tọa độ nằm dưới góc trái màn hình( bật tắt bằng lệnh ucsicon)cursor : con chạy Startup line : dòng trạng thái nằm phía dưới màn hình hiển thị :GRID, SNAP, ORTHO, OSNAP, MODEL, TILE Coordinate display : hiển thị tọa độ con chạy(giao của hai sợi tóc) Command line: vùng dòng lệnh -nơi nhập lệnh trực tiếp Menu bar : thanh ngang danh mục menu nằm trên màn hình Toolbar : thanh công cụ ....

  pdf20p xuankhuong 11-09-2009 1225 408   Download

 • General Keyboard-Only Commands • F1: Starts Windows Help • F10: Activates menu bar options • SHIFT+F10 Opens a shortcut menu for the selected item (this is the same as right-clicking an object • CTRL+ESC: Opens the Start menu (use the ARROW keys to select an item) • CTRL+ESC or ESC: Selects the Start button (press TAB to select the taskbar, or press SHIFT+F10 for a context menu)

  doc65p itmanadoc2 12-03-2010 492 334   Download

 • Sau khi cài đặt hoàn chỉnh, khởi động Photoshop ta sẽ thấy giao diện ban đầu của photoshop xuất hiện như hình bên dưới (nếu hình bị thu nhỏ lại, các bạn kích vào ngay bức hình để xem được toàn phần). -bên trái là thanh công cụ(Tool bar),chứa toàn bộ các công cụ của photoshop. -bên phải là các palette giúp ta làm việc với từng thành phần cụ thể trong photoshop.

  pdf5p glade1209 18-03-2011 685 305   Download

 • Graphics area : là vùng ta thể hiện bản vẽ - UCSicon :biểu tượng hệ tọa độ nằm dưới góc trái màn hình( bật tắt bằng lệnh ucsicon)cursor : con chạy Startup line : dòng trạng thái nằm phía dưới màn hình hiển thị :GRID, SNAP, ORTHO, OSNAP, MODEL, TILE Coordinate display : hiển thị tọa độ con chạy(giao của hai sợi tóc) Command line: vùng dòng lệnh -nơi nhập lệnh trực tiếp Menu bar : thanh ngang danh mục menu nằm trên màn hình Toolbar : thanh...

  doc12p ruby3485 12-11-2009 279 207   Download

Đồng bộ tài khoản