Thông tin giải trí

Xem 1-20 trên 2732 kết quả Thông tin giải trí
 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị chương 4: Tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin với mục tiêu đánh giá các giải pháp khác nhau cho việc triển khai hệ thống thông tin, phân biệt các giai đoạn trong quá trình xây dựng hệ thống thông tin, diễn giải mục tiêu của các giai đoạn trong quá trình lựa chọn và xây dựng hệ thống thông tin, lựa chọn giải pháp tốt nhất để xây dựng hệ thống thông tin.

  pdf12p lamtran89 14-07-2014 24 9   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hệ thống thông tin quản trị chương 8: Quản lý hệ thống thông tin với mục tiêu đánh giá mối quan hệ giữa việc chi phí thực hiện HTTT với lợi ích có được, đánh giá các giải pháp đối với việc định vị các chức năng HTTT trong một tổ chức, đánh giá các thuận lợi và hạn chế của việc thuê ngoài, áp dụng các khái niệm quản trị HTTT vào quản lý các chức năng của HTTT trong một tổ chức. Mời các bạn tham khảo.

  pdf12p lamtran89 14-07-2014 24 8   Download

 • Đánh giá các giải pháp khác nhau cho việc phát triển hệ thống thông tin kinh doanh, phân biệt các giai đoạn trong quá trình cây dựng hệ thống thông tin kinh doanh. Lựa chọn giải pháp tốt nhất cho xây dựng hệ thống thông tin kinh doanh...Đó là những kiến thức sinh viên có được sau khi học xong bài giảng Hệ thống thông tin quản trị chương 4 Tổng quan về tiến trình lựa chọn và phát triển hệ thống thông tin kinh doanh.

  pdf13p wave_12 07-04-2014 30 5   Download

 • Chương 5 Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin trong bài giảng Hệ thống thông tin quản trị nhằm giúp sinh viên giải thích tầm quan trọng của các giai đoạn khởi tạo trong tổng thể cấu trúc của một dự án phát triển hệ thống thông tin trong kinh doanh.

  pdf10p wave_12 07-04-2014 27 3   Download

 • Dưới đây là bài giảng Hệ thống thông tin quản trị chương 5: Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin với mục tiêu giải thích tầm quan trọng của việc viện dẫn một giai đoạn khởi tạo có cấu trúc cho một dự án hệ thống thông tin, nhận diện các đặc trưng về chi phí và lợi ích vô hình cũng như hữu hình kết hợp với giai đoạn đầu của một hệ thống thông tin, áp dụng các kỹ thuật khác nhau để lựu chọn giải pháp thích hợp nhất từ các...

  pdf9p lamtran89 14-07-2014 24 3   Download

 • Đánh giá mối quan hệ giữa việc chi phí thực hiện hệ thống thông tin với lợi ích có được, đánh giá các giải pháp đối với việc định vị các chức năng hệ thống thông tin trong một tổ chức....Đó là những kiến thức sau khi học xong bài giảng hệ thống thông tin quản trị chương 8 Quản trị hệ thống thông tin.

  pdf13p wave_12 07-04-2014 25 1   Download

 • CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ CÀI ĐẶT MSI BÀI 1: PHÂN TÍCH MSI I. Tầm quan trọng của phân tích hệ thống: Giai đoạn phân tích hệ thống có vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình phát triển hệ thống. Phân tích hệ thống giúp cho thu thập thông tin và đánh giá về hệ thống hiện tại đồng thời xác định chi tiết khó khăn của hệ thống hiện tại cần phải giải quyết.

  pdf18p songsongcuoc 18-06-2011 284 105   Download

 • Thông tư liên tịch 22/2007/TTLT-BVHTT-UBTDTT của Bộ Văn hoá-Thông tin và Uỷ ban Thể dục Thể thao về việc hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao xã, phường, thị trấn

  pdf7p trangson 19-08-2009 115 43   Download

 • Thông tư liên tịch 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA của Bộ Văn hoá-Thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông và Bộ Công an về quản lý trò chơi trực tuyến (Online Games)

  pdf11p trangson 19-08-2009 182 39   Download

 • Thông tư 04/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích

  doc22p quynhson 19-08-2009 457 30   Download

 • Thông tư 48/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

  doc17p trangson 19-08-2009 225 29   Download

 • Thông tư 69/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về kinh doanh vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 11/2006/NĐ-CP

  doc11p trangson 19-08-2009 169 26   Download

 • Thông tư 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về giá cước dịch vụ bưu chính phổ cập

  doc3p quynhson 19-08-2009 79 25   Download

 • Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"

  doc8p trangson 19-08-2009 283 23   Download

 • Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

  pdf15p trangson 19-08-2009 137 22   Download

 • Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện

  pdf12p trangson 19-08-2009 195 21   Download

 • Thông tư 07/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

  pdf4p trangson 19-08-2009 144 18   Download

 • Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 - 960 MHz và 1710 - 2200 MHz

  pdf5p trangson 19-08-2009 109 18   Download

 • Thông tư 12/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính

  doc3p quynhson 19-08-2009 90 17   Download

 • Công văn 1329/BTTTT-KHTC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 48/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010

  pdf4p quynhson 19-08-2009 94 16   Download

Đồng bộ tài khoản