» 

Thông Tư 153

 • Thông tư 153/2009/TT-BTC

  Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc 0p 1huutri 06-08-2009 128 65

 • Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc 4p tuyettrang 07-08-2009 194 33

 • Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

  doc 11p anhphuong 17-08-2009 81 12

 • Thông tư số 153-2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

  Tham khảo tài liệu 'thông tư số 153-2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 31p maiduonghai 28-12-2010 371 139

 • Đơn đề nghị mua hoá đơn theo Thông tư 153 và nghị định 51

  Hóa đơn là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể.

  doc 2p ninhdiachu 10-02-2011 976 124

 • Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ tài chính

  Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  doc 31p dtdung0320 27-10-2010 337 97

 • Thông tư số 13/2008/TT-BXD

  Thông tư số 13/2008/TT-BXD về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  pdf 22p lawbds2 06-11-2009 157 67

 • Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  Tài liệu tham khảo Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ - CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  doc 26p haanh147 20-06-2010 105 43

 • Thông tư số 153/2007/TT-BTC /TT-BTC

  Thông tư số 153/2007/TT-BTC về việc chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự...

  pdf 3p lawdn3 31-10-2009 153 22

 • Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng

  Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  pdf 25p hasang 19-08-2009 118 21

 • Thông báo số 3782/CT-TB

  THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Kính gửi: Các doanh nghiệp in trên địa bàn thành phố Ngày 28 tháng 09 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TTBTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính...

  pdf 4p vienthieu 31-12-2010 79 12

 • Thông tư số 153/2009/TT-BTC

  Thông tư số 153/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf 6p lawttnh3 11-11-2009 45 7

 • Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC

  Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC về việc khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ...

  pdf 7p lawbmhc8 24-11-2009 55 5

 • Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL

  Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL về việc thực hiện việc đóng búa kiểm lâm Việt Nam vào gỗ nhập khẩu tiểu ngạch từ Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf 3p lawxnk6 11-11-2009 22 4

 • Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT

  Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 8p lawgd4 04-11-2009 64 4

 • Thông tư số 153/1998/TT/BTC

  Thông tư số 153/1998/TT/BTC về pháp lệnh thuế tài nguyên do do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 68/1998NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi)

  pdf 12p lawdt11 02-12-2009 40 3

 • Thông tư số 18/2004/TT-BGDĐT

  Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 7p lawdt5 02-12-2009 19 3

 • THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN XẾP HẠNG VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN CHUYÊN TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ , TỔNG GIÁM ĐỐC, GIÁM ĐỐC, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

  1. Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng là các công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: a) Công ty nhà nước độc lập; b) Công ty thành viên (hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc) của Tổng công ty nhà nước; c) Công ty mẹ của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004...

  pdf 89p tuongvan 20-07-2009 972 86

 • HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN

  Tài liệu tham khảo hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)

  doc 35p bluesea0919 06-11-2010 245 67

 • HƯỚNG DẪN VỀ KÝ HIỆU VÀ GHI THÔNG TIN BẮT BUỘC TRÊN HÓA ĐƠN

  Tài liệu tham khảo hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)

  doc 38p vanluong22 23-02-2011 178 61

 • + Xem thêm 64 Thông Tư 153 khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản