Thông tư 153

Xem 1-20 trên 70 kết quả Thông tư 153
 • Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc0p 1huutri 06-08-2009 144 65   Download

 • Thông tư 153/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  doc4p tuyettrang 07-08-2009 228 33   Download

 • Thông tư 153/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/1998/NĐ-CP ngày 3/9/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi)

  doc11p anhphuong 17-08-2009 96 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 153-2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ', văn bản luật, dịch vụ pháp lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc31p maiduonghai 28-12-2010 412 139   Download

 • Hóa đơn là một chứng từ thương mại được phát hành bởi người bán cho người mua để nhận được một số tiền nào đó mà người mua hàng hóa hay dịch vụ có nghĩa vụ phải thanh toán cho người bán hàng theo những điều kiện cụ thể.

  doc2p ninhdiachu 10-02-2011 1030 125   Download

 • Thông tư Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  doc31p dtdung0320 27-10-2010 372 97   Download

 • Thông tư số 13/2008/TT-BXD về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành để hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  pdf22p lawbds2 06-11-2009 182 67   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hưỡng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 153/2007/NĐ - CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hưỡng dẫn thi hành Luật kinh doanh bất động sản

  doc26p haanh147 20-06-2010 134 45   Download

 • Thông tư số 153/2007/TT-BTC về việc chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi một số điểm của Thông tư số 81/2006/TT-BTC ngày 06/9/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện n...

  pdf3p lawdn3 31-10-2009 170 22   Download

 • Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

  pdf25p hasang 19-08-2009 126 21   Download

 • THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 153/2010/TT-BTC NGÀY 28/9/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐCP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ Kính gửi: Các doanh nghiệp in trên địa bàn thành phố Ngày 28 tháng 09 năm 2010, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TTBTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

  pdf4p vienthieu 31-12-2010 94 12   Download

 • Thông tư số 153/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn quản lý tài chính đảm bảo cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 65/2008/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf6p lawttnh3 11-11-2009 59 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 135/2007/TTLT-BQP-BYT-BTC về việc khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối với người đang làm công tác cơ yếu; thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với thân nhân người đang làm công tác cơ yếu do Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 153/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh và tiêu chuẩn vật chất về y tế đối vớ...

  pdf7p lawbmhc8 24-11-2009 77 5   Download

 • Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf8p lawgd4 04-11-2009 89 4   Download

 • Thông tư số 153/1999/TT-BNN-KL về việc thực hiện việc đóng búa kiểm lâm Việt Nam vào gỗ nhập khẩu tiểu ngạch từ Campuchia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf3p lawxnk6 11-11-2009 33 4   Download

 • Thông tư 18/2004/TT-BGDĐT về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf7p lawdt5 02-12-2009 28 3   Download

 • Thông tư số 153/1998/TT/BTC về pháp lệnh thuế tài nguyên do do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành nghị định số 68/1998NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 1998 của chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thuế tài nguyên (sửa đổi)

  pdf12p lawdt11 02-12-2009 50 3   Download

 • Cùng tham khảo hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

  doc26p minhanh 14-03-2009 392 288   Download

 • 1. Đối tượng áp dụng: Đối tượng áp dụng là các công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, bao gồm: a) Công ty nhà nước độc lập; b) Công ty thành viên (hạch toán độc lập và hạch toán phụ thuộc) của Tổng công ty nhà nước; c) Công ty mẹ của công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con theo Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ. Các công ty nêu trên được gọi tắt là công ty....

  pdf89p tuongvan 20-07-2009 1043 86   Download

 • Tài liệu tham khảo hướng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóa đơn (Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính)

  doc35p bluesea0919 06-11-2010 267 67   Download

Đồng bộ tài khoản