» 

Thông Tư 16/2009/tt Bgdđt

 • Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  doc 0p 1huutri 06-08-2009 296 29

 • Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT

  Thông tư 16/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  doc 10p 1huutri 06-08-2009 115 3

 • Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT

  Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT về việc quy định chi tiết việc xét công nhận, hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  pdf 11p lawttnh4 11-11-2009 51 6

 • Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT

  THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 16/2009/TT-BGDĐT NGÀY 17 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC XÉT CÔNG NHẬN, HỦY BỎ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ

  pdf 7p cunghoangdao 27-12-2012 19 4

 • Miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

  Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; - Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; - Thông tư số 16/2009/TT-BGDĐT ngày 17/7/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định chi tiết việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn, hủy bỏ công nhận...

  doc 2p nguyenphat 08-09-2009 188 21

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản