Thông tư 53/1999/tt/btc

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thông tư 53/1999/tt/btc
 • Thông tư 53/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999

  doc1p anhphuong 17-08-2009 79 1   Download

 • Thông tư 81/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

  doc3p quynhson 19-08-2009 35 1   Download

 • Thông tư số 53/1999/TT-BTC về danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ...

  pdf2p lawxnk6 11-11-2009 45 6   Download

 • Thông tư số 81/1999/TT-BTC về biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài về tiền thuê đất theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf4p lawbds7 06-11-2009 43 4   Download

 • Thông tư số 78/1999/TT/BTC về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài

  pdf2p lawdt11 02-12-2009 34 1   Download

Đồng bộ tài khoản