Thông tư 82/2009

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thông tư 82/2009
 • Thông tư 82/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần

  pdf3p strips 07-08-2009 89 6   Download

 • Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần.

  doc2p meomeo 09-05-2009 722 42   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 82/2009/NĐ-CP NGÀY 12/10/2009 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2008/NĐ-CP NGÀY 13/5/2008 VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

  pdf3p daumeoduoicop 31-03-2010 131 15   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện Bảng6.9.Dự báo Ktải của phường Tiền phong-Bồ xuyên đến năm 2017 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 2 3 Đay.T.Bình Máy Đay TW Tr.35/10kVTPII 0,6 0,66 0,65 0,71 0,7 0,77 0,72 0,78 0,84 0,79 0,86 0,92 1x4000 +1x6300 0,49 4 5 Tiền Phong 5 Cao Su 2 0,75 0,82 0,55 0,60 0,90 0,66 0,99 0,73 400 0,68 0,80 0,54 0,74 0,87 0,59 0,81 0,64 0,9 0,71 0,77 0,85 0,59 0,87 0,90 0,69 0,96 0,87 0,95...

  pdf11p tanlang 23-03-2010 81 35   Download

 • BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG SẢN XUẤT THUỶ SẢN

  pdf2p antromtraicay 29-04-2010 59 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO ĐẠI BIỂU HĐND VÀ CÁC TỔ CHỨC CỦA HĐND 3 CẤP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf10p xexucxich 21-04-2010 41 5   Download

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH 94/2009/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VỀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN MA TÚY

  pdf8p cachepchienxu 20-07-2010 43 4   Download

Đồng bộ tài khoản