Thông tư 95/2008

Xem 1-9 trên 9 kết quả Thông tư 95/2008
 • Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán; mẫu báo cáo tài chính, giải thích nội dung, phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính, chứng từ và sổ kế toán cho công ty chứng khoán.Thông tư này hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số tài khoản và phương pháp ghi chép một số tài khoản kế toán; mẫu báo cáo tài chính, giải thích nội dung, phương pháp lập và trình bày báo cáo......

  doc159p catbui 07-05-2009 366 179   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ 95/2008/TT-BTC NGÀY 24/10/2008 VỀ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

  pdf7p meoconanca 28-02-2011 82 13   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT TẠI TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2008/QĐ-BTC NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf4p meoconanca 28-02-2011 52 3   Download

 • Thông tư số 95/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành

  pdf72p lawktkt1 25-10-2009 51 1   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán, thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết, nhằm đảm bảo ngăn ngừa và chấn chỉnh các vi phạm pháp luật

  doc161p lawcao 28-09-2009 252 66   Download

 • Thông tư số 95/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 95/2008/TT-BTC

  pdf72p hobichngoc 17-10-2009 154 21   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Quy hoạch cải tạo hệ thống điện Bảng6.9.Dự báo Ktải của phường Tiền phong-Bồ xuyên đến năm 2017 TT Tên trạm 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TUYẾN 372 TRẠM 110 KV THÀNH PHỐ 1 2 3 Đay.T.Bình Máy Đay TW Tr.35/10kVTPII 0,6 0,66 0,65 0,71 0,7 0,77 0,72 0,78 0,84 0,79 0,86 0,92 1x4000 +1x6300 0,49 4 5 Tiền Phong 5 Cao Su 2 0,75 0,82 0,55 0,60 0,90 0,66 0,99 0,73 400 0,68 0,80 0,54 0,74 0,87 0,59 0,81 0,64 0,9 0,71 0,77 0,85 0,59 0,87 0,90 0,69 0,96 0,87 0,95...

  pdf11p tanlang 23-03-2010 84 35   Download

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL - sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008. Luật bao gồm 12 chương, 95 điều, thay thế Luật BHVBQPPL năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL năm 2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL - sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008.

  pdf11p bach_nhat 27-02-2012 119 27   Download

 • Mục đích: Khảo sát tần suất rối loạn cương (RLC) ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) típ 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang, thực hiện từ tháng 5/2008-10/2008, khảo sát 150 bệnh nhân nam ĐTĐ típ 2 đang điều trị ngoại trú tại phòng khám nội tiết Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM. RLC được đánh giá bằng bảng IIEF-5. Thống kê bằng phần mềm Stata 10.0. Kết quả: Tần suất RLC ở bệnh nhân ĐTĐ típ 2 là 65,33 % (n=150) (KTC 95%: 61,03% - 69,63%).

  pdf9p truongthiuyen 09-05-2011 44 7   Download

Đồng bộ tài khoản