Thông tư liên bộ số 15/ttlb

Xem 1-4 trên 4 kết quả Thông tư liên bộ số 15/ttlb
 • Thông tư liên bộ số 15/TTLB về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 47/CP ngày 6/6/94 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Điều lệ Bảo hiểm y tế

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 51 5   Download

 • Thông tư liên bộ số 12/TTLB về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Bộ y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động thương binh xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 299-HĐBT ngày 15/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế

  pdf8p lawttyt11 30-11-2009 154 7   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC về chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng do Bộ Văn hóa, thông tin - Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15/6/1990 của Liên bộ Văn hoá Thông tin Thể thao và Du lịch - Bộ tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của NN đối với thư viện công cộng...

  pdf2p lawvhxh14 19-11-2009 64 5   Download

 • Căn cứ Điều lệ Trường đại học ban hành theo Quyết định số 58/2010/QĐTTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLB-BGDĐT-BNV ngày 15-4-2009 Hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm v...

  pdf47p ttdungcm 21-02-2013 80 11   Download

Đồng bộ tài khoản