Thông tư liên tịch 08/ttlb

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông tư liên tịch 08/ttlb
  • Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với đội thông tin lưu động (Các Tỉnh, Thành phố, Quận Huyện, Thị xã)

    doc3p quynhson 19-08-2009 85 1   Download

  • Thông tư liên tịch 08/TTLB của Bộ Văn hoá-Thông tin và Bộ Tài chính về hướng dẫn việc thu và sử dụng tiền phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá

    doc8p tramvo 19-08-2009 87 3   Download

  • Thông tư liên tịch 07/TTLB về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa do Bộ Y tế và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với chất lượng hàng hóa

    pdf4p lawttyt10 30-11-2009 41 1   Download

Đồng bộ tài khoản