Thông tư liên tịch 144/2009/ttlt

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông tư liên tịch 144/2009/ttlt
  • Thông tư liên tịch 144/2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn việc quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TT ngày 13/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng chống ma tuý.

    doc0p 1huutri 06-08-2009 157 6   Download

  • Thông tư liên tịch số 144/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn việc quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý theo quy định tại Quyết định số 110/2008/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ phòng chống ma tuý do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

    pdf8p lawttnh4 11-11-2009 65 7   Download

  • NGHỊ QUYẾT Về thành lập Ban Nông nghiệp xã HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộ...

    pdf2p poqueen 13-05-2013 26 1   Download

Đồng bộ tài khoản