Thông tư liên tịch số 03/tt-lb

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thông tư liên tịch số 03/tt-lb
  • Thông tư liên tịch Số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch Số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.

    doc30p missthuy85 15-08-2009 810 108   Download

  • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

    pdf2p lawttyt4 30-11-2009 491 68   Download

  • Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLB-BKHĐT-BNN về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

    pdf6p truongvu 10-10-2009 77 11   Download

Đồng bộ tài khoản