Thông tư liên tịch số 28/1999/ttlt

Xem 1-7 trên 7 kết quả Thông tư liên tịch số 28/1999/ttlt
 • Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Kế hoạch đầu - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn việc thực hiện Quyết định sô 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng...

  pdf14p lawdt11 02-12-2009 55 3   Download

 • Thông tư liên tịch số 04/1999/TTLT-BKH-BTC về việc thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg ngày 23/2/1999 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính ban hành

  pdf10p lawgd7 22-11-2009 45 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng do Bộ Kế hoạch đầu - Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn việc thực hiện Quyết định sô 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng...

  pdf15p lawktkt6 29-10-2009 47 8   Download

 • Thông tư liên tịch số 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành, để bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT-BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công n...

  pdf4p manhquynh 10-10-2009 72 4   Download

 • Thông tư liên tịch số 09/2000/TTLT-GDĐT-BTC-BLĐTBXH về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập do Bộ giáo dục đào tạo- Bộ tài chính- Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 329/1999/QĐ-TTg ngày 28/12/1999 của TTCP bổ sung, sửa đổi khoản a Điều 1 của QĐ số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của TTCP về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào t...

  pdf3p lawvhxh16 19-11-2009 64 4   Download

 • Thông tư liên tịch 25/2003/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/200/TTLT-BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

  doc2p quynhson 19-08-2009 43 2   Download

 • Thông tư 25/2003/TTLT/BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung một số quy định tại Thông tư liên tịch số 2341/2000/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP ngày 18/8/1999 về một số chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động khoa học công nghệ

  doc4p thanhuyen 19-08-2009 35 3   Download

Đồng bộ tài khoản