Thông tư số 10/tt.3

Xem 1-20 trên 84 kết quả Thông tư số 10/tt.3
 • Thông tư số 10/TT.3 về việc hướng dẫn thi hành chế độ nghỉ đẻ đối với nữ công nhân, viên chức công tác ở vùng cao do Tổng Công đoàn Việt Nam ban hành

  pdf2p ngankhanh 10-10-2009 53 3   Download

 • Thông tư số 10-TT/MN về việc giải thích và hướng dẫn thi hành Thông tư số 27-TTg ngày 03-3-1962 của Thủ tướng Chính phủ quy định các chế độ, tiêu chuẩn trợ cấp cho học sinh, sinh viên miền Nam học ở các trường chuyên nghiệp trung cấp và đại học do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf8p lawgd10 22-11-2009 57 2   Download

 • Thông tư số 37/TT về việc hướng dẫn xếp lương đối với giáo viên cấp 2 tốt nghiệp trường sư phạm 10+3 do Bộ Giáo dục ban hành

  pdf2p lawgd10 22-11-2009 59 3   Download

 • NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------Số: 10/2010/TT-NHNN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2010 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 3 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 01/2010/TT-NHNN NGÀY 06/01/2010 VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 VỀ VIỆC KINH DOANH VÀNG TRÊN TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2007/QĐ-NHNN NGÀY 15/03/2007 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2006/QĐ-NHNN ...

  pdf2p bunbohue1810 19-06-2010 195 22   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------Số: 10/2010/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

  pdf2p luavitradong 24-05-2010 114 11   Download

 • Thông tư 1-PC/TT về việc sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ một số điểm trong Thông tư số 180-TT/HĐ ngày 20/7/1979 và Thông tư số 306-TT/HĐ ngày 3/10/1979 của Hội đồng Trọng tài kinh tế Nhà nước do Trọng Tài Kinh Tế nhà nước ban hành

  pdf3p lawtm12 22-11-2009 32 2   Download

 • Thông tư số 07/2004/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ

  doc12p trucmoc 16-08-2009 109 27   Download

 • SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 36/2010/TT-BCA NGÀY 12/10/2010 QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ XE Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội; Bộ Công an ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 1...

  doc6p damthoai76 17-03-2013 206 26   Download

 • Thông tư số 142/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đ...

  pdf2p lawttnh4 11-11-2009 81 12   Download

 • THÔNG TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ SỐ 64/2009/TTBNNPTNT NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG,...

  pdf3p daumeoduoicop 30-03-2010 159 12   Download

 • Thông tư 06/2006/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Khoản 3, Điều 6 Quyết định só 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền giử tiết kiệm bưu điện.

  doc10p trongthuy 18-08-2009 114 10   Download

 • Thông tư số 24/2003/TT-BLĐTBXH về Pháp lệnh Người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 9 của Nghị định 30/2003/NĐ-CP ngày 26/3/2002 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Người cao tuổi

  pdf1p luuduchoa 10-10-2009 90 7   Download

 • Thông tư số 30/2005/TT-BLĐTBXH về việc quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 30/2002/NĐ-CP ngày 26/3/2002 và Nghị định số 120/2003/NĐ-CP ngày 20/10/2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh người cao tuổi

  pdf3p lawvhxh9 19-11-2009 49 5   Download

 • VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM VÀ THÔNG TƯ SỐ 64/2009/TTBNNPTNT NGÀY 7 THÁNG 10 NĂM 2009 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BNN NGÀY 03 THÁNG 3 NĂM 2009 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG, CẤM SỬ...

  pdf3p antromtraicay 29-04-2010 61 5   Download

 • Thông tư số 414/2001/TT-BQP về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 về công tác quốc phòng trong tình hình mới do Bộ Quốc phòng ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 20/2000/CT-TTg ngày 6/10/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 về công tác quốc phòng trong tình hình mới...

  pdf7p lawgd7 22-11-2009 41 4   Download

 • Thông tư 24/2004/TT-BTC về việc quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính ban hành.Căn cứ khoản 7 Điều 56 Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2003. Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu.

  pdf4p lawktkt2 25-10-2009 59 3   Download

 • Thông tư số 07/2004/TT-BTM về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf10p ngotiendoan 23-10-2009 44 2   Download

 • Thông tư số 07/2004/TT-BTM về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ do Bộ Thương mại ban hành

  pdf2p lawgtvt5 26-11-2009 47 2   Download

 • Thông tư số 24/2005/TT-BLĐTBXH Về việc thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành,để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 04/2004/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2004 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 105/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi ...

  pdf5p lawdt3 02-12-2009 78 2   Download

 • Thông tư số: 01/2016/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật mã số QCVN 07:2016/BXD bao gồm 10 phần: QCVN 07-1:2016/BXD, QCVN 07-2:2016/BXD, QCVN 07-3:2016/BXD, QCVN 07-4:2016/BXD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p thangnamvoiva18 05-09-2016 26 2   Download

Đồng bộ tài khoản