Thông tư số 14/ttlb

Xem 1-11 trên 11 kết quả Thông tư số 14/ttlb
 • Thông tư số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện cho học sinh do Bộ giáo dục Đào tạo-Bộ Y tế ban hành

  pdf7p ngankhanh 10-10-2009 69 6   Download

 • Thông tư liên bộ số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành

  pdf24p lawttyt11 30-11-2009 260 47   Download

 • Thông tư liên tịch số 14-TTLB về việc thu một phần lệ phí y tế do Bộ Tài chính - Bộ Y tế ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45-HĐBT ngày 24-04-1989 của Hội đồng Bộ trưởng về việc thu một phần lệ phí y tế

  pdf4p lawttyt11 30-11-2009 169 24   Download

 • Thông tư liên tịch số 14-TTLB/BĐ/YT về việc quy định trách nhiệm giữa hai ngành trong việc kiểm dịch và xử lý vệ sinh các bưu phẩm, bưu kiện do Tổng cục Bưu điện - Bộ Y tế ban hành

  pdf3p lawttyt12 30-11-2009 95 7   Download

 • Thông tư liên tịch Số: 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung Thông tư liên tịch Số: 14/TTLB ngày 30/9/1995 của Liên bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí.

  doc30p missthuy85 15-08-2009 821 108   Download

 • Thông tư liên bộ số 14/TTLB về việc hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí do Bộ Tài chính - Bộ Y tế - Bộ Lao động, thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành

  pdf26p ngankhanh 10-10-2009 88 27   Download

 • Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH việc thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, để bổ sung thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên bộ Y tế - Bộ Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  pdf2p lawttyt4 30-11-2009 494 68   Download

 • Thông tư liên tịch 13/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động, Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí

  doc2p dangngoclan 19-08-2009 221 14   Download

 • Thông tư liên tịch số 11/1997/TTLT-BYT-BTC-LĐTBXH-BVGCP về việc thực hiện thu một phần viện phí do Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ ban hành, để sửa đổi một số điểm của Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/95 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Bộ Thương binh và xã hội - Ban vật giá Chính phủ.

  pdf2p lawttyt10 30-11-2009 67 8   Download

 • Thông tư liên bộ số 1424-KH/TTLB về việc trưng dụng ruộng đất để làm địa điểm xây dựng các công trình kiến thiết cơ bản do Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Nội vụ ban hành, để thi hành Nghị định số 151/TTg ngày 14/4/1959 của Thủ tướng Chính phủ quy định thể lệ tạm thời về trưng dụng ruộng đất để làm địa điểm xây dựng các công trình kiến thiết cơ bản

  pdf7p lawbds8 22-11-2009 39 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá thu một phần viện phí ban hành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh về giá ngày 10 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế, Tài chính, Lao động...

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản