Thông tư số 28/2007/tt- blđtbxh

Xem 1-9 trên 9 kết quả Thông tư số 28/2007/tt- blđtbxh
 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 28 /2007/TT-BLĐTBXH

  doc4p luanhic 04-11-2010 132 22   Download

 • - Khoảng cách của các bậc lương phải bảo đảm khuyến khích để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển các tài năng, chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề thấp nhất bằng 5%; - Mức lương thấp nhất trong thang lương , bảng lương quy định đối với lao động làm nghê, công việc đòi hỏi qua học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;...

  pdf4p tuongvan 20-07-2009 1928 116   Download

 • Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương

  pdf4p hoangchau 19-08-2009 804 69   Download

 • Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH về việc bảo hiểm xã hội tự nguyện do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

  pdf16p luuduchoa 10-10-2009 95 11   Download

 • THÔNG TƯ Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương

  doc4p minhlong 17-07-2009 128 26   Download

 • Thông tư 15/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

  doc19p hasang 19-08-2009 521 50   Download

 • Theo quy định tại Điều 28 Luật BHXH, Điều 14 NĐ 152/2006/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH thì điều kiện để được hưởng chế độ thai sản được quy định là: “Lao động nữ (LĐN) sinh con và người lao động(NLĐ) nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi”.

  doc2p luatsulecao 04-04-2011 80 22   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CÔNG TÁC BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo...

  pdf11p minhtri2205 29-05-2013 13 1   Download

 • Công văn 2566/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh kế hoạch lương theo Thông tư 15/2007/TT-BLĐTBXH ngày 31/8/2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ...

  pdf1p hasang 19-08-2009 50 5   Download

Đồng bộ tài khoản