Thông tư số 57/1998/tt/btc

Xem 1-5 trên 5 kết quả Thông tư số 57/1998/tt/btc
 • Thông tư số 57/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawgtvt10 26-11-2009 58 4   Download

 • Thông tư số 75/1998/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 1.d, mục A, phần IV và điểm 3.n, mục I Thông tư số 57/1998/TT-BTC ngày 27/4/98

  pdf1p lawgtvt10 26-11-2009 47 2   Download

 • Thông tư số 05/1999/TT/BTC về việc hướng dẫn chế độ thu phí cầu, đường của Nhà nước quản lý do Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

  pdf1p lawgtvt9 26-11-2009 53 2   Download

 • Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

  doc1p anhphuong 17-08-2009 57 4   Download

 • Thông tư 48/1998/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75A-TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế lợi tức

  doc10p anhphuong 17-08-2009 55 5   Download

Đồng bộ tài khoản