Thông tư số 9/tt

Xem 1-20 trên 485 kết quả Thông tư số 9/tt
 • Thông tư số 9-TT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế thi và xét tốt nghiệp phổ thông cơ sở do Bộ giáo dục ban hành

  pdf17p lawgd9 22-11-2009 52 2   Download

 • Thông tư số 9-BYT/TT về việc lập, quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ hỗ trợ được trích từ nguồn thu một phần viện phí do Bộ Y tế ban hành

  pdf4p lawttyt10 30-11-2009 51 5   Download

 • Thông tư số 9-LĐTBXH/TT về việc hướng dẫn bổ sung đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên giáo viên và cán bộ giảng dạy về nghỉ theo chế độ bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

  pdf2p lawgd9 22-11-2009 52 4   Download

 • Thông tư số 65-TT-ĐH về chế độ nghỉ công tác, nghỉ sản xuất để ôn tập, kiểm tra, thi tốt nghiệp cho học viên học các trường và lớp tại chức đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành, để hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 96-TTg ngày 30-9-1963 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ nghỉ công tác, nghỉ sản xuất để ôn tập, kiểm tra, thi tốt nghiệp cho học viên học các trường và lớp tại chức đại học và trung học chuyên nghiệp do Bộ gi...

  pdf4p lawgd10 22-11-2009 34 4   Download

 • Thông tư số 9-TC/TT về hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho thuê do Bộ tài chính ban hành

  pdf2p lawktkt7 29-10-2009 30 3   Download

 • Thông tư số 108/TT-PC của trọng tài kinh tế nhà nước ngày 19/5/1990 hướng dẫn kí kết và thực hiện hợp đồng kinh tế (theo pháp lệnh HĐKT ngày 25/9/1989 và nghị định 17 HĐBT ngày 16/1/1990 của hội đồng bộ trưởng quy định chi tiết thi hành pháp lệnh hợp đồng kinh tế) được bạn hành nhằm hướng dẫn ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế theo quy định tại các văn bản nói trên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc11p nambhnpv 06-11-2016 5 1   Download

 • Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  pdf6p quynhtrang 19-08-2009 1272 696   Download

 • Thông tư 62/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  pdf24p strips 07-08-2009 536 140   Download

 • Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  pdf120p nguyendung 13-08-2009 417 114   Download

 • Thông tư số 08/2012/TT-NHNN ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-NHNN ngày 28 tháng 9 năm 2011 quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân lại tổ chức tín dụng, chi nhanh ngân hàng nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung để nắm vững những điều lệ trong thông tư này.

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 351 101   Download

 • Mẫu số 06 Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu dự án ban hành kèm theo Thông tư số 65/2011/TT-BCA ngày 30/9/2011 giúp các bạn biết cách trình bày một báo cáo kế hoạch đấu thầu dự án theo đúng quy định của Nhà nước. Đây là tài liệu mà các bạn chuyên ngành Xây dựng nên biết.

  pdf8p thewalkingdead 01-11-2011 540 75   Download

 • Thông tư số 62/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

  pdf7p lawdn1 31-10-2009 153 49   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 08/9/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TNCN Căn cứ Luật Thuế Thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 c...

  pdf5p vienthieu 31-12-2010 169 45   Download

 • Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH về hợp đồng lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành, để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động

  pdf14p lybangbang 10-10-2009 312 44   Download

 • Tài liệu tham khảo Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH về việc sửa đổi , bổ sung một số điểm của thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính Phủ về hợp đồng lao động

  doc5p nguoihamvui 18-09-2010 240 43   Download

 • Thông tư 56/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kê khai, nộp và quyết toán các khoản thu của Nhà nước quy định tại Điều 18 Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ

  pdf21p peternguyen 13-08-2009 201 35   Download

 • Thông tư 113/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

  doc17p tonynguyen 14-08-2009 499 35   Download

 • Thông tư 02/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung về: lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ

  doc28p thienthan 19-08-2009 197 35   Download

 • THÔNG TƯ S 02/2010/TT-BTC NGÀY 11 THÁNG 1 NĂM 2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 84/2008/TT-BTC NGÀY 30/9/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2008/NĐ-CP NGÀY 8/9/208 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN.

  doc8p haluong725 31-05-2010 105 33   Download

 • Thông tư số 04/2007/TT-BCA về Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2004/TT-BCA(V19)ngày 23 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sự năm 2004 trong Công an nhân dân.

  pdf3p lawtttotung1 29-10-2009 95 29   Download

Đồng bộ tài khoản