Threading

Xem 1-20 trên 373 kết quả Threading
 • Hyper-Threading Technology Architecture and Microarchitecture Deborah T. Marr, Desktop Products Group, Intel Corp. Frank Binns, Desktop ProductsGroup, Intel Corp. David L. Hill, Desktop Products Group, Intel Corp. Glenn Hinton, Desktop Products

  doc18p thamit88 07-03-2010 169 39   Download

 • Tài liệu tham khảo về Tạo lập thread và bài tập thread

  doc20p sirdittominhtam 24-10-2010 146 39   Download

 • This Specification covers dimensions and marking requirements for API Master thread gauges. Additional product threads and thread gauges as well as instruments and methods for the inspection of threads for line pipe, round thread casing, buttress casing, and extreme-line casing connections are included. It is applicable when so stipulated in the API standard governing the product.

  pdf140p minhky032300 28-01-2013 52 20   Download

 • Synopsis by Rebecca Rohan Professional Java developers who've come as far as they can without exploiting threads will find their skills bumped up a few notches by the time they finish Paul Hyde's Java Thread Programming. In a five-and-a-half-page first chapter, the book gives a basic concept briefing, then gets down to business with an example-rich education from the starting thread through inter-thread communication, thread groups, thread pooling, threads and Swing, and more.

  pdf0p bluesky_12 25-12-2012 62 15   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Hệ điều hành: Chương 2B - Thread sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các khái niệm tổng quan; các mô hình multithread; Pthread (POSIX thread); Multithreading trong Solaris. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt26p cocacola_06 04-11-2015 19 4   Download

 • In terms of both speed and memory consumption, graph unification remains the most expensive component of unification-based grammar parsing. We present a technique to reduce the memory usage of unification algorithms considerably, without increasing execution times. Also, the proposed algorithm is thread-safe, providing an efficient algorithm for parallel processing as well.

  pdf8p bunrieu_1 18-04-2013 13 1   Download

 • Bài giảng Lập trình IPC và thread bao gồm những nội dung về lập trình trên Linux; giới thiệu về IPC; giao tiếp thông qua PIPE; tác vụ trên pipe; hai loại pipe; dùng pipe để tái định hướng; lập trình thread; lập trình POSIX pthread; giải quyết tranh chấp trên POSIX thread.

  pdf60p cocacola_06 04-11-2015 35 5   Download

 • Operating System: Chapter 2 - Processes and Threads presents about Processes (The Process Model, Process Creation, Process Termination, Process Hierarchies, Process States,...), Threadsm, Interprocess communication, Classical IPC problems, Scheduling.

  ppt55p cocacola_17 12-12-2015 11 1   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • In this chapter, we introduce many concepts associated with multithreaded computer systems, including a discussion of the APIs for the Pthreads, Windows, and Java thread libraries. We look at a number of issues related to multithreaded programming and its effect on the design of operating systems. Finally, we explore how the Windows and Linux operating systems support threads at the kernel level.

  pdf10p tangtuy05 01-04-2016 8 1   Download

 • The process model introduced in Chapter 4 assumed that a process was an executing program with a single thread of control. Many modern operating systems now provide features for a process to contain multiple threads of control. This chapter introduces many concepts associated with multithreaded computer systems and covers how to use Java to create and manipulate threads. We have found it especially useful to discuss how a Java thread maps to the thread model of the host operating system.

  ppt20p tangtuy06 01-04-2016 5 1   Download

 • Nội dung: Khái niệm tiến trình, luồng và các vấn đề quản lý luồng, tiến trình. Nội dung chi tiết: Tiến trình: Khái niệm tiến trình, Lập lịch tiến trình, Các hoạt động trên tiến trình, Các tiến trình hợp tác (Cooperating Processes), Liên lạc liên tiến trình (Process Communication). Luồng( tiến trình mức thấp-tiểu trình): Mô tả luồng, Các mô hình đa luồng.

  ppt52p danhson1409 03-12-2010 373 135   Download

 • Sau chương này bạn có thể: Định nghĩa được luồng (thread) là gì. Hiểu đa luồng là gì? Biết cách tạo luồng trong Java. Hiểu về nhu cầu đồng bộ (synchronize) các luồng. Biết cách dùng wait() và notify() để giao tiếp giữa các luồng.

  ppt50p ruac0ndangy3u 16-11-2010 275 100   Download

 • Chủ đề là một đơn vị đồng thời thực hiện. Nó thread đã gọi riêng của mình ngăn xếp cho các phương pháp được gọi, lập luận của họ và các biến địa phương. Mỗi trường hợp máy ảo có ít nhất một chủ đề chính chạy khi nó được bắt đầu, thông thường, có một số người khác cho vệ sinh. Các ứng dụng có thể quyết định để khởi động Chủ đề bổ sung cho các mục đích cụ thể....

  pdf41p truong531 16-05-2011 146 48   Download

 • Luồng- thread: Một dòng các lệnh mà CPU phải thực thi. Các hệ điều hành mới cho phép nhiều luồng được thực thi đồng thời. Chúng ta đã quen với việc mở nhiều ứng dụng trong 1 lần làm việc với máy tính Nhiều ứng dụng được nạp. Như vậy Một luồng là một chuỗi các lệnh nằm trong bộ nhớ ( chương trình đã được nạp). 1 application thông thường khi thực thi là 1 luồng. Trong 1 application có thể có nhiều luồng.

  ppt45p mr_tranphong 14-06-2012 105 39   Download

 • “This chapter covers the tasks required in creating multithreaded applications in the C# managed virtual execution environment. If you’re familiar with threading in the native Win32 environment, you’ll notice the significant differences. Moreover, the managed environment provides much more infrastructure for making the job easier. This chapter covers the various synchronization facilities available to your applications.”

  ppt30p soicon824 19-04-2011 104 29   Download

 • 1 thread là 1 chuỗi liên tiếp những sự thực thi trong chương trình. trong 1 chương trình C# ,việc thực thi bắt đầu bằng phương thức main() và tiếp tục cho đến khi kết thúc hàm main(). Cấu trúc này rất hay cho những chương trình có 1 chuỗi xác định những nhiệm vụ liên tiếp . nhưng thường thì 1 chương trình cần làm nhiều công việc hơn vào cùng một lúc.ví dụ trong internet explorer khi ta đang tải 1 trang web thì ta nhấn nút back hay 1 link nào đó , để làm việc...

  pdf14p cachuadam 21-05-2011 62 18   Download

 • Provide a general introduction to the concept of threads and discuss advantages and disadvantages of using them. As a simple illustration of the concept of threading, use Microsoft Internet Explorer to show how you can still do work while waiting for a download operation to complete.

  pdf118p daokim 10-08-2009 82 12   Download

 • ThreadPlayaround Interval to display results at? 1000000 Starting thread: Main Thread Main Thread: Current Culture = en-GB Main Thread: count has reached 1000000 Starting thread: Worker Worker: Current Culture = en-GB Main Thread: count has reached 2000000 Worker: count has reached 1000000 Main Thread: count has reached 3000000 Worker: count has reached 2000000

  pdf12p cachuadam 21-05-2011 45 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản