Thư viện đại học

Xem 1-20 trên 3412 kết quả Thư viện đại học
 • Bài viết đề cập tầm quan trọng của việc đầu tư cho thư viện đại học, phân tích thực trạng việc đầu tư, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước đối với các thư viện đại học ở Việt Nam. Đầu tư cho thư viện là đầu tư cho giáo dục, đó là sự đầu tư đặc biệt về kinh tế mà hiệu quả được đo lường bởi chất lượng sản phẩm của nền giáo dục, có tác động lớn và lâu dài đến sự phát triển của đất nước.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 35 7   Download

 • Hệ thống thông tin thư viện đại học Trung Quốc (viết tắt là CALIS) bắt đầu hoạt động từ năm 1998, và là một hệ thống chia sẻ nguồn lực giữa các thư viện đại học trên phạm bi toàn Trung quốc. Nhiệm vụ của hệ thống này là phục vụ trực tiếp các trường đại học được Chính phủ trung ương bảo đảm ngân sách bằng việc cung cấp tài liệu và các dịch vụ thông tin đến người dùng. ...

  pdf5p butmaulam 21-09-2013 41 3   Download

 • Bài viết đề cập 5 xu hướng quản lí nguồn lực thông tin ở các thư viện đại học Việt Nam ở thời điểm hiện nay, đó là: Chuyển từ hình thức sở hữu sang hình thức tiếp cận; đa dạng hóa sản phẩm thông tin và tăng cường số hóa tài liệu; phát triển nguồn thông tin nội sinh; liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các thư viện; và tăng cường hoạt động tiếp thị nguồn lực thông tin.

  pdf6p nganga_01 04-09-2015 27 6   Download

 • Bài viết "Chuẩn hóa trong công tác xử lý tài liệu tại các thư viện Đại học ở Việt Nam" phân tích thực trạng công tác xử lý tài liệu; nêu tình hình áp dụng các chuẩn nghiệp vụ, tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế (ISO) trong xử lý tài liệu tại các thư viện đại học ở Việt Nam.

  pdf5p meomun12340628 24-09-2015 21 4   Download

 • Bài viết giới thiệu tổng quan về hệ thống sản phẩm-dịch vụ TT-TV (SP-DV TTTV) tại trường Đại học Victoria, New Zealand. Nghiên cứu mô hình hệ thống SP-DV TTTV phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa tại trường đại học này và đề xuất một số bài học kinh nghiệm cho các thư viện đại học Việt Nam trong việc nghiên cứu xây dựng mô hình tạo lập và phát triển hệ thống SP - DV TTTV thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 20 5   Download

 • Trong những năm gần đây, số lượng thư viện đại học Việt Nam được đầu tư từ các nguồn: ngân sách nhà nước, từ vốn vay Ngân hàng thế giới, từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài gia tăng đáng kể.

  pdf8p tangtuy01 01-03-2016 22 5   Download

 •  Thư viện đại học đã và đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. Là một bộ phận của cộng đồng học tập, thư viện kết nối người học như những đối tác toàn diện trong quá trình học, hỗ trợ sinh viên định hình và tham gia vào các hoạt động học tập.

  pdf7p uocvongxua03 29-06-2015 32 5   Download

 • Bài viết phân tích vai trò của thư viện đại học. Nêu các yêu cầu đặt ra đối với thư viện đại học trong công cuộc đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam ở các khía cạnh: xây dựng và phát triển vốn tài liệu; nâng cao trình độ của người làm công tác thư viện; tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phong phú; đổi mới công tác phục vụ bạn đọc và phương thức cung cấp thông tin; chú trọng công tác đào tạo người dùng tin.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 28 5   Download

 • Nội dung bài viết bàn về một vài nét về nội dung các website thư viện đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam, một số thư viện đại học đã và đang được mở rộng về quy mô cũng như nâng cao về chất lượng trong những năm gần đây, bao gồm cả việc thiết kế các wbeiste thư viện.

  pdf15p bella_19 12-03-2014 27 1   Download

 • Bài viết trình bày đôi nét về công tác bổ sung vốn tài liệu tại Thư viện Đại học Hà Nội (TVĐHHN) hiện nay. Nghiên cứu, khảo sát người dùng tin, nhu cầu tin, thực trạng công tác bổ sung vốn tài liệu, thành phần vốn tài liệu truyền thống hiện có tại TVĐHHN. Đề xuất việc xây dựng chính sách bổ sung vốn tài liệu truyền thống tại TVĐHHN và đưa ra một số khuyến nghị nhằm triển khai chính sách vào thực tế hoạt động của Nhà trường.

  pdf9p tangtuy01 01-03-2016 40 11   Download

 • Bài viết phân tích các cơ hội và thách thức đã và đang đặt ra đối với thư viện đại học Việt Nam. Đưa ra một số yêu cầu đối với thư viện đại học trong việc đổi mới về quản lý và phương thức hoạt động, phục vụ đắc lực cho việc đổi mới giáo dục đại học Việt Nam, hình thành nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển bền vững đất nước.

  pdf5p tangtuy01 01-03-2016 19 3   Download

 • Bài viết đề cập đến ba thay đổi của giáo dục đại học hiện nay: Đối tượng người học mở rộng, cách đào tạo hương vào việc tự học và người học có nhiều cơ hội lựa chọn nơi học. Nêu rõ các yêu cầu đối với thư viện đại học trước những thay đổi này: hiểu rõ người dùng tin, đảm bảo phục vụ việc tự học và tạo môi trường học tập và sinh hoạt hấp dẫn cho họ.

  pdf4p tangtuy01 01-03-2016 13 2   Download

 • Bài viết phát triển một mô hình lý thuyết dựa trên các khái niệm về đẳng cấu thể chế và các phản ứng chiến lược giúp giải thích những thay đổi của thư viện trong môi trường hoạt động vĩ mô, dưới sự tác động của những yếu tố chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, và các áp lực đẳng cấu cưỡng chế, mô phỏng và quy chuẩn.

  pdf10p tangtuy01 01-03-2016 14 3   Download

 • Bài viết phân tích ý nghĩa của tài nguyên số (TNS) đối với hệ thống thư viện đại học. Tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng việc tạo lập, quản trị và khai thác TNS trong hơn 20 thư viện đại học ở các khía cạnh: công nghệ, kỹ thuật và chuẩn nghiệp vụ thông tin - thư viện (TT-TV). Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển TNS trong hệ thống thư viện đại học ở Việt Nam thời gian tới.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 15 6   Download

 • Thư viện trường học (school library) hay còn được gọi là Thư viện trường phổ thông là thư viện trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, và trung học phổ thông. Thư viện trường học có số lượng lớn nhất trong năm lọai hình thư viện được xếp theo thứ tự tăng dần như sau: – Thư viện Quốc gia, Thư viện đại học, Thư viện chuyên ngành, Thư viện công cộng, và Thư viện trường học....

  pdf4p bichhuyen 19-06-2009 572 138   Download

 • Thư viện đại học được xem là nơi lưu trữ và cung cấp tài liệu phục vụcho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tham gia vào hệ thống đánh giá chất lượng giáo dục AUN, thư viện là một trong các tiêu chí bắt buộc để xếp loại các trường đại học.

  pdf12p banhcauvong 25-06-2013 103 21   Download

 • Hướng đến một mô hình thư viện đại học hiện đại phục vụ chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục đại học Tại những nơi không đủ điều kiện kinh tế hoặc thiếu hệ thống máy móc để có thể duy trì các điều kiện tối ưu quanh năm thì có thể chọn tiêu chuẩn ít nghiêm ngặt hơn trong mùa hè và mùa đông sao cho nhiệt độ và độ ẩm tương đối sẽ thay đổi dần dần trong khoảng cho phép giữa hai mùa.

  pdf6p banhbeovodung 26-06-2013 54 13   Download

 • Tài liệu mang đến cho các bạn kiến thức về xây dựng định mức lao động - hạt nhân của đổi mới tổ chức lao động khoa học trong các thư viện đại học Việt Nam. Tại Việt Nam, công tác này càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi thư viện được coi là đơn vị sự nghiệp có thu.

  pdf13p bella_19 12-03-2014 51 12   Download

 • Bài viết này phân tích thực trạng liên kết hoạt động của các thư viện đại học ở Việt Nam, sự cần thiết đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa các thư viện, cơ hội và thách thức với các thư viện đại học hiện nay và các mục tiêu đạt được thông qua việc tăng cường hợp tác giữa các thư viện đại học.

  pdf7p bella_19 11-03-2014 31 9   Download

 • Thư viện đại học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Biện pháp nữa là lưu trữ các tư liệu trong bao bì đảm bảo chất lượng lưu trữ, nhờ đó ngăn chặn ảnh hưởng ô nhiễm đến các tư liệu. Các loại bao bì mới hiện nay sử dụng các lớp gom phân tử như than hoạt tính hoặc zê-ô-lít để chặn các chất ô nhiễm đã chứng tỏ là biện pháp đặc biệt hữu hiệu. Biện pháp cuối cùng là phải loại bỏ càng nhiều càng tốt các nguồn gây ô nhiễm. ...

  pdf6p banhbeovodung 26-06-2013 31 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản