Thuật toán boosting

Xem 1-3 trên 3 kết quả Thuật toán boosting
  • Đề xuất ứng dụng kỹ thuật học đa nhiệm để cải thiện độ chính xác lọc cộng tác cho trường hợp dữ liệu thưa thớt. Phương pháp học đa nhiệm đề xuất dựa trên thuật toán boosting các gốc cây quyết định được cải tiến để thực hiện đồng thời trên nhiều bài toán phân loại, từ đây cho phép chia sẽ thông tin giữa các bộ phân loại với nhau để giảm ảnh hưởng của dữ liệu thưa thớt.

    pdf136p sunflower_1 04-09-2012 104 48   Download

  • Source: HANDBOOK OF MECHANICAL ENGINEERING CALCULATIONS P • A • R • T 1 POWER GENERATION Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website. POWER GENERATION Downloaded from Digital Engineering Library @ McGraw-Hill (www.digitalengineeringlibrary.com) Copyright © 2006 The McGraw-Hill Companies. All rights reserved. Any use is subject to the Terms of Use as given at the website.

    pdf124p medinova 26-10-2010 115 60   Download

  • Bài viết này giới thiệu một giải pháp trong xây dựng “Hệ thống hỗ trợ giữ xe thông minh - IPSS”. Nhằm tăng độ an toàn cho bãi xe, IPSS kết hợp các kỹ thuật nhận dạng gồm: Nhận dạng và rút trích biển số tự động (dùng giải thuật Boosting phân tầng cùng với đặc trưng Haar-like và sau đó là giải thuật máy học SVM), nhận dạng mã vạch, và nhận dạng bán tự động qua các camera quan sát.

    pdf14p tangtuy12 02-06-2016 11 4   Download

Đồng bộ tài khoản