Thuế đối với các hình thức đầu tư

Xem 1-20 trên 43 kết quả Thuế đối với các hình thức đầu tư
 • Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc42p tuuyen 17-08-2009 117 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 89/1999/tt-btc về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p lawgtvt9 26-11-2009 43 4   Download

 • Thông tư số 89/1999/TT-BTC về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf35p truongvu 10-10-2009 55 7   Download

 • Thông tư số 74-TC/TCT về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf31p lawdt12 02-12-2009 49 7   Download

 • Thông tư số 89/1999/TT-BTC về việc thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

  pdf34p lawxnk6 11-11-2009 43 6   Download

 • Thông tư số 13/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf35p truongvu 10-10-2009 84 4   Download

 • Thông tư số 13/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành

  pdf33p lawttyt9 30-11-2009 46 2   Download

 • Thông tư 74-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc40p quynhson 19-08-2009 64 1   Download

 • Quyết định 189/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

  pdf20p truongvu 10-10-2009 91 8   Download

 • Thông tư số 20-TC/TCT về việc hướng dẫn xét miễn thuế xuất nhập đối với các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Nghị định số 191/CP ngày 28-12-1994 của Chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawxnk7 11-11-2009 42 4   Download

 • Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf12p lawdt12 02-12-2009 33 3   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về của pháp luật về quản lý thuế đối với dự án thủy điện đầu tư tại CHDCND Lào, luận văn còn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các dự án thủy điện đầu tư tại CHDCND Lào; các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong thực tiễn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf32p nguyetdong1 13-04-2017 1 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 169/1998/tt-btc về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại việt nam không thuộc hình thức đầu tư theo luật đầu tư nước ngoài tại việt nam do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p lawxnk6 11-11-2009 107 11   Download

 • Thông tư 95/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc4p anhphuong 17-08-2009 49 6   Download

 • Trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng đắn thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế tỉnh Thanh Hóa và các nguyên nhân của thực trạng đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với loại hình doanh nghiệp này, góp phần thu đúng, thu đủ và kịp thời tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

  pdf130p bautroibinhyen5 01-12-2016 0 0   Download

 • Nguồn vốn đầu tư phát triển trong Doanh nghiệp Các doanh nghiệp khi thực hiện các hoạt động đầu tư thì điều kiện tiên quyết là nguồn vốn. Các nguồn vốn đầu tư phát triển của Doanh nghiệp bao gồm - Vốn ban đầu: vốn chủ SH, vốn cổ đông đối với các Cty cổ phần - Vốn từ các quỹ trong DN: quỹ khấu hao, quỹ đầu tư phát triển.. - Lợi nhuận chưa phân phối - Vốn vay từ các Ngân hàng thương mại - Vốn tín dụng thương mại - Tín dụng thuê mua - Các nguồn...

  ppt60p banhbeonhanthit 30-07-2013 71 17   Download

 • Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc15p anhphuong 17-08-2009 126 10   Download

 • Quyết định số 179/1998/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf13p lawbds7 06-11-2009 65 5   Download

 • Quyết định 210/TC-VP của Bộ Tài chính về tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  doc4p quynhson 19-08-2009 67 4   Download

 • Thông tư số 95/1999/TT-BTC về chế độ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngo...

  pdf4p lawktkt6 29-10-2009 70 4   Download

Đồng bộ tài khoản