Thuế đối với hoạt động báo chí

Xem 1-20 trên 34 kết quả Thuế đối với hoạt động báo chí
  • Công văn 2925/TC/TCT của Bộ Tài chính về thuế đối với hoạt động báo chí

    doc2p hueman 16-08-2009 91 5   Download

  • Công văn 1022/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động tự doanh chứng khoán và chi phí đăng báo bản đấu giá cổ phần doanh nghiệp

    pdf1p nuoanh 15-08-2009 78 9   Download

  • Thông tư số: 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;...

    pdf6p codon_09 29-03-2016 18 1   Download

  • ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------Số: 17/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Nha Trang, ngày 17 tháng 4 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ VIỆC QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

    pdf4p shishomaru 15-06-2010 104 4   Download

  • Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

    doc1p hoangyen 17-08-2009 41 2   Download

  • Mẫu số: 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/07/2012 của Bộ Tài chính) TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ................... Số: ...../QĐ-... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày ...... tháng ...... năm 20...... QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ Căn cứ Luật Quản lý thuế; Căn cứ Thông tư số....../TT-BTC ngày ….../...…/20…...

    pdf1p keocauvong 25-06-2013 33 2   Download

  • Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh Đối với hệ thống kế toán Việt Nam chưa sử dụng khái niệm “lợi nhuận trước thuế và lãi vay” thì lấy chỉ tiêu “lợi nhuận trước thuế” (EBT) để tính. + Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (NPM - Net Profit Margin). Hay còn được gọi là hệ số lãi ròng, doanh lợi tiêu thụ hay suất sinh lời của doanh thu (ROS: Return on Sales) thể hiện 1 đồng doanh thu có khả năng đem lại bao nhiêu lợi nhuận ròng.

    pdf13p iiduongii5 16-04-2011 514 149   Download

  • Thành phần kinh tế cá thể là thành phần kinh tế hoạt động sản xuất kinh doanh dựa vào vốn và sức lao động của bản thân mình là chính. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế cá thể phát triển rất nhanh trong cả nước, hoạt động trong mọi ngành sản xuất, giao thông vận tải, thương nghiệp, ăn uống, dịch vụ.

    pdf101p tengteng8 04-12-2011 98 21   Download

  • Chỉ một thời gian ngắn sau khi Internet ra đời và được ứng dụng trong việc trao đổi dữ liệu thương mại, người ta đã nhận thấy hệ thống pháp luật quốc tế về thương mại tỏ ra không phù hợp với môi trường kinh doanh mới.

    pdf137p phananh 24-06-2009 802 259   Download

  • Đối với Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Nguồn gốc số liệu để lập báo cáo: + Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. + Căn cứ vào sổ kế toán trong kỳ các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo: 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01: Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh Có TK 511 "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch...

    pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 226 96   Download

  • Thanh tra, kiểm tra là một trong những hoạt động hết sức quan trọng nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong nền sản xuất hàng hoá, vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, thanh tra, kiểm tra thuế là một trong những hoạt động mang tính chất đặc thù.

    pdf90p bidao13 17-07-2012 204 102   Download

  • Sự ra đời của thuế gắn liền với sự ra đời và phát triển của Nhà nước. Để duy trì hoạt động của Nhà nước cần phải có nguồn tài chính để chi tiêu nhằm duy trì bộ máy quản lý Nhà nước và chi cho các công việc thuộc chức năng của Nhà nước : xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, quốc phòng, an ninh, phúc lợi công cộng… Do vậy đến nay, thuế được coi là nghĩa vụ của công dân và các tổ chức kinh tế trong xã hội.

    doc61p dinhthao00 14-06-2011 109 48   Download

  • Cùng với sự ra đời và phát triển của Nhà Nước. Thuế không chỉ tạo nguồn thu cho Chính phủ hoạt động mà còn là công cụ để phân phối lại thu nhập, tạo ra công bằng xã hội vì vậy thuế đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong hệ thống các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

    pdf85p muathi2013 10-05-2013 65 30   Download

  • Việt Nam không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hoá_Hiện đại hoá đất nước, đổi mới toàn diện nền kinh tế và tích cực tìm kiếm những chính sách, những công cụ kinh tế quan trọng. Thuế _ Một trong những công cụ kinh tế sắc bén, nó là một khoản thu ngân sách chủ yếu để đảm bảo các nhu cầu chi tiêu cho các mục đích phát triển nền kinh tế xã hội của một Quốc gia.

    pdf34p tengteng5 23-11-2011 67 23   Download

  • Làm giảm chi phí bằng cách “vốn hóa” Để cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, ngoài vài thủ thuật trong ghi nhận doanh thu như vừa đề cập, doanh nghiệp còn có thể sử dụng những thủ thuật làm giảm chi phí kinh doanh trong kỳ bằng cách “vốn hóa” (capitalization). Với thủ thuật này, chi phí kinh doanh được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán thay vì được đưa vào Kết quả hoạt động kinh doanh một cách hợp lý.

    pdf3p bibocumi24 02-01-2013 101 24   Download

  • Quy định về lập, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận Dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

    doc64p duytai9999 05-10-2011 115 22   Download

  • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 1. Lợi nhuận trước thuế (+) (-) 2. Điều chỉnh cho các khoản - Khấu hao TSCĐ Số khấu hao TSCĐ đã trích vào chi (+) - Các khoản dự phòng Các khoản dự phòng giảm giá được (+) trích lập vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ -Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Dự phòng phải thu khó đòi - Dự phòng

    pdf6p bichtram862 21-05-2011 53 8   Download

  • Trong nền kinh tế thị trường, Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý của các Doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động Kiểm toán đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất lượng, cũng như các lĩnh vực được Kiểm toán. Những Công ty Kiểm toán độc lập ra đời đã khẳng định được vị thế của ngành Kiểm toán ở nước ta....

    pdf107p thainhatquynh 03-07-2009 1796 926   Download

  • Trong cơ chế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước hiện nay, các doanh nghiệp phải chủ động về hoạt động sản xuất kinh doanh, điều này đã đặt ra cho các doanh nghiệp những yêu cầu và đòi hỏi mới nhằm đáp ứng kịp thời với những thay đổi có thể tồn tại và tiếp tục phát triển

    doc130p maihuong0208 28-03-2012 310 137   Download

  • - Bảo hiểm xã hội là nhu cầu khách quan, đa dạng, phức tạp của xã hội, nhất là trong xã hội mà sản xuất hàng hoá hoạt động theo cơ chế thị trường, mối quan hệ thuê mướn lao động phát triển tới một mức độ nào đó. Kinh tế càng phát triển thì Bảo hiểm xã hội càng đa dạng và hoàn thiện. BHXH là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước đối với người lao động nhằm từng bước mở rộng và nâng cao đảm bảo vật chất, góp phần ổn định đời sống cho...

    pdf27p emilynguyen 08-07-2009 272 115   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản