tieu chuan astm

Xem 21-40 trên 69 kết quả tieu chuan astm
 • This standard is issued under the fixed designation C 596; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf3p kien098 03-02-2011 64 8   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 706; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf2p kien098 03-02-2011 64 7   Download

 • Súng bắn bê tông dùng để xác định cường độ chịu nén của bê tông. Máy đo theo tiêu chuẩn BS 4408, ASTM C805, DIN 1048,… Đặc biệt súng bắn bê tông hiện số D-7000 dễ sử dụng và chính xác so với các loại súng bắn bê tông cầm tay hiện có. Biểu đồ xác định và công thức tính toán dựa vào tỷ lệ lực của búa với nhiều lần kiểm tra.

  pdf3p tiep616 08-11-2011 139 36   Download

 • Các thí nghiệm về dung lượng dòng chảy ASTM 4716 không phải là tiêu chuẩn cho thí nghiệm này, mặc dầu nó thường được sử dụng. Vật thoát nước được thí nghiệm phải được gắn vào đất. Máy kiểm tra ống thẳng Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Máy kiểm tra vật thoát nước thẳng (tiếp) Sự cong vênh của vật thoát nước thẳng Cát Đất sét mềm

  pdf25p ctnhukieu6 30-04-2011 98 28   Download

 • Tài liệu tham khảo chuyên ngành kỹ thua65tm xây dựng - Specifition For Structural Steel Buildings.

  pdf0p kien098 03-02-2011 58 27   Download

 • Vật liệu dùng trong xây dựng cầu 13.2.

  pdf15p cnkbmt10 24-10-2011 54 22   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 191; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf3p kien098 03-02-2011 40 14   Download

 • This standard is issued under the fixed designation A 53/A 53M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf21p kien098 03-02-2011 49 14   Download

 • Designation: C 475 – 94 Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for Finishing Gypsum Board1 This standard is issued under the fixed designation C 475; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf2p kien098 03-02-2011 40 14   Download

 • APHA. Năm 1995. Phần 8000, Độc tính. Trong phương pháp tiêu chuẩn xác định các yếu nước và chất thải, 19. Hiệp hội Y tế Công cộng Hoa Kỳ, American Water Works Association, và môi trường nước Liên bang, Washington, DC, trang 8-1 đến 8-26. ASTM. Năm 1988. Tiêu chuẩn hướng dẫn để đánh giá các mối nguy hiểm của một loại vật liệu sinh vật dưới nước và sử dụng của họ.

  pdf59p bengoan258 05-12-2011 39 14   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 595; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf7p kien098 03-02-2011 56 11   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 473; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf12p kien098 03-02-2011 39 10   Download

 • This standard is issued under the fixed designation A 105/A 105M; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf0p kien098 03-02-2011 34 10   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 349; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf4p kien098 03-02-2011 37 10   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 430; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf3p kien098 03-02-2011 36 9   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 645; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval. This standard has been approved for use by agencies of the Department of Defense.

  pdf6p kien098 03-02-2011 66 9   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 204; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf8p kien098 03-02-2011 43 9   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 511; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf3p kien098 03-02-2011 59 8   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 490; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf4p kien098 03-02-2011 39 8   Download

 • This standard is issued under the fixed designation C 452; the number immediately following the designation indicates the year of original adoption or, in the case of revision, the year of last revision. A number in parentheses indicates the year of last reapproval. A superscript epsilon (e) indicates an editorial change since the last revision or reapproval.

  pdf3p kien098 03-02-2011 42 8   Download

Đồng bộ tài khoản