» 

Tiểu Luận Kinh Tế Nông Nghiệp

 • Tiểu luận kinh tế nông nghiệp

  Hàng hóa nông sản đóng vai trò quyết định trong chiến lược tăng tốc nền kinh tế của cả nước nói chung và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng. Tuy nhiên, thời gian qua ĐBSCL chưa khai thác hết tiềm năng và thế mạnh vốn có của hàng hóa nông sản. Nông dân luôn trong tình trạng được mùa lại rớt giá mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp.

  doc 31p truongkiemtuongtu 17-10-2010 525 270

 • Tiểu luận: Kinh tế nông nghiệp nông thôn, cơ sở lý luận và thực tiễn tại Ấn Độ

  Với diện tích 2 triệu ki lô mét vuông nhưng lại phải nuôi số dân hơn 1,1 tỉ người, ngành nông nghiệp Ấn Độ đã có những nỗ lực rất lớn mới đạt được những thành tích đáng khâm phục như ngày nay.Từ những năm 70 của thế kỷ trước, Ấn Độ đã đề ra cuộc cách mạng xanh. Lúc đó chưa có chuyện biến đổi gen, các nhà bác học về nông nghiệp của Ấn Độ hướng vào việc chọn...

  pdf 46p lotus_123 09-12-2012 139 48

 • luận văn thạc sĩ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TIÊN PHƯỚC, TỈNH QUẢNG NAM

  Tiên Phước là hyện miền núi nghéo, kinh tế nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong kinh tế xã hội huyện. Chưa có chiến lược bố trí sản xuất nông nghiệp, thủy sản phù hợp với đặc điểm của huyện,kinh tế hộ sản xuất nhỏ lẻ, phân tán. manh mún, giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác còn thấp, tiêu thụ nông sản gặp khó khăn.

  pdf 13p tuyetmuadong2013 14-04-2013 78 44

 • Đề tài: TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT VÀ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BA BỂ NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

  Tình hình ruộng đất và kinh tế nông nghiệp từ lâu đã được các sử gia phong kiến nhà Nguyễn chú ý. Có thể ra các tác phẩm tiêu biểu có đề cập đến Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 vấn đề nông nghiệp và ruộng đất như: Lịch triều hiến chương loại chí, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh dư địa chí... Từ sau năm 1945 trở lại...

  pdf 107p matbuon_266 17-07-2012 73 18

 • Luận văn:CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỈNH GIA LAI

  Tỉnh Gia Lai với trên 70% dân cư sống ở nông thôn và hầu hết hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, tuy đời sống bà con đã phần nào được cải thiện, song vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp bước đầu chuyển đổi theo hướng thị trường, song vẫn chưa đáp ứng các mục tiêu: khai thác có hiệu quả tiềm năng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật

  pdf 26p ctrl_12 09-07-2013 36 16

 • Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp

  Tiểu luận kinh tế chính trị với đề tài "Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta. Thực trạng và giải pháp" gồm 3 phần: phần 1 vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá nông thôn, phần 2 thực trạng công nghiệp nông thôn Việt Nam, phần 3 phương hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển công nghiệp nông thôn Việt nam đến năm 2010.

  doc 14p galaxyhehe 23-06-2014 10 3

 • Tiểu luận: Chính sách nông nghiệp điển hình trên thế giới

  Tiểu luận: Chính sách nông nghiệp điển hình trên thế giới nhằm nghiên cứu chính sách nông nghiệp trên thế giới là vô cùng cần thiết, có thể rút ra những bài học quí báo cho việc phát triển nông nghiệp Việt Nam một cách toàn diện, sánh vai cùng với các nước phát triển trên thế giới.

  pdf 28p blue_12 12-05-2014 14 2

 • Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.4

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận cnh-hđh nông nghiệp nông thôn p.4', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 44p xuan2013 15-01-2013 66 10

 • Tiểu luận: Hiệu đính chương III giáo trình phát triển nông thôn

  Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm tạo cơ sở thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, xoá đói giảm nghèo và giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta.

  pdf 29p eight_12 08-03-2014 20 3

 • Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam

  Công nghiệp hoá, hiện đại hoá sẽ giúp chúng ta lực mới để tăng trưởng nhanh tốc độ phát triển, không những thế nhờ có hiện đại hoá chúng ta có điều kiện đi tắt, đón đầu đó là bài toán tổng hợp để giải bài toán phát triển đất nước. Nghiên cứu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trong nền kinh tế là một vấn đề bức xúc, nóng bỏng trong nhiều năn nay và...

  pdf 19p truongan 19-11-2009 514 285

 • Luận Văn: "Hiệu quả của nghề trồng lúa nếp trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang"

  Việt Nam là nước nông nghiệp. Thời gian qua nông nghiệp Việt Nam không ngừng phát triển, đặc biệt là sản xuất lương thực đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến và xuất khẩu để thu ngoại tệ…

  pdf 58p xuankhuong 11-09-2009 575 162

 • Tiểu luận " PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN VỮNG Ở NƯỚC TA "

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận " phát triển nông thôn bền vững ở nước ta "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 0p gialong1606 12-11-2011 375 158

 • TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ "VẬN DỤNG LÝ LUẬN VỀ ĐỊA TÔ ĐỂ CHỨNG MINH NHÀ NƯỚC TA GIAO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂU DÀI CHO NÔNG DÂN LÀ CÓ CƠ SỞ KHOA HỌC"

  Qua phần lý luận về địa tô, vấn đề mà em cảm thấy tâm đắc nhất đó là phần lý luận về địa tô và điểm nổi bật là địa tô chênh lệch II. Việt Nam là một nước nông nghiệp bởi vậy vấn đề lý luận về địa tô là một vấn đề cần thiết và không thể thiếu trong thời kỳ quá độ CNXH ở Việt Nam. Vận dụng lý luận, Đảng và nhà nước đã có chính sách giao ruộng đất lâu...

  doc 11p dinhthao00 14-06-2011 275 116

 • ĐỀ TÀI ; Kinh tế nông hộ với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

  Nông nghiệp nông thôn luôn là vấn đề trọng yếu của mỗi quốc gia, kể cả những nước đã đạt đến trình độ phát triển cao. Nó là khi vực sản xuất chủ yếu, đảm bảo việc làm và đời sống cho xã hội, là thị trường rộng lớn cung cấp nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm của nền kinh tế, nguồn nhân lực và nguồn tích lũy cho công nghiệp hóa, phát triển của nền kinh tế....

  doc 13p ngochatc_91 26-04-2012 247 106

 • Những giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện Quản Bạ- tỉnh Hà Giang

  Cùng với sự đổi mới của cả nước, nền kinh tế của huyện Quản Bạ trong những năm qua mặc dù đã có nhiều chuyển biến, song nhìn chung cơ bản nền kinh tế của huyện còn mang nặng một nền sản xuất thuần nông, mang tính chất cá thể nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Theo số liệu nguồn niên giám thống kê huyện quan ba năm 2005, trong lĩnh vực ngành nông nghiệp: ngành trồng trọt chiếm 66,02%;...

  doc 60p dinhthao00 14-06-2011 169 97

 • Tiểu luận kinh tế chính trị: Công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị: công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở nước ta hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p sunderland24 10-06-2011 93 33

 • Tiểu luận Kinh tế trang trại nông nghiệp

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế trang trại nông nghiệp', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 54p xuan2013 15-01-2013 73 32

 • Luận văn Phân tích tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở Tỉnh Vĩnh Long

  Là một tỉnh đất hẹp người đông, nông nghiệp Vĩnh Long có xuất phát điểm thấp, diện tích đất nông nghiệp là 118.658 ha. Xác định mô hình cho một nền nông nghiệp và kinh tế nông thôn đa dạng hóa về cây trồng, vật nuôi, ngành nghề dịch vụ nhằm từng bước phá thế thuần nông và độc canh cây lúa đồng thời chuyển từ nền nông nghiệp tự sản, tự tiêu sang nền nông nghiệp hàng...

  pdf 77p ngocminh_0984 07-03-2013 63 24

 • Tiểu luận kinh tế chính trị: VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ- HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN VIỆT NAM

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị: vai trò của công nghiệp nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá nông thôn việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p sunderland24 10-06-2011 44 23

 • Tiểu luận kinh tế chính trị P181

  "Vận dụng lí luận giá trị sức lao động để chứng minh căn cứ khoa học việc đẩy mạnh Công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của Đảng và trình bày những nội dung chính của đường lối này ”. lời nói đầu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền kinh tế nông...

  pdf 10p phuongtuongphu 26-02-2010 50 18

 • + Xem thêm 687 Tiểu Luận Kinh Tế Nông Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản