» 

Tiểu Luận Vấn đề Thất Nghiệp

 • Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vấn đề thất nghiệp và việc làm ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p sunderland24 09-06-2011 386 140

 • Đề tài: "Những vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam"

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vắn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng "và không kém phần bức bách" đang được toang xã hội đặc biết quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển chúng ta từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chartt tinh thân chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao...

  pdf 33p 951847623 09-04-2012 340 140

 • Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp việc làm ở Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vấn đề thất nghiệp việc làm ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 25p tengteng11 14-12-2011 181 72

 • TIỂU LUẬN: Vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vấn đề thất nghiệp và việc làm của việt nam', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 23p inside33 08-12-2012 43 19

 • Tiểu luận triết học - Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ...

  doc 24p lamvulinh 21-12-2009 530 358

 • Tiểu luận triết học - dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác _ Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học - dụng quan điểm toàn diện của triết học mác _ lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 13p lamvulinh 21-12-2009 350 133

 • Tiểu luận: Nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Tiểu luận với đề tài "Nghiên cứu vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam". Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích đưa ra nhận thức đúng đắn và sự vận dụng có hiệu quả những vần đề nêu trên, từ đó có thể nêu lên được cơ sở lý luận để xây dựng mà hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam.

  doc 25p galaxyhehe 24-06-2014 5 2

 • Tiểu luận "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "vận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 14p thainhatquynh 10-07-2009 5117 573

 • TIỂU LUẬN "THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP Ở NƯỚC TA HIỆN NAY"

  Ngày nay với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nền kinh tế đất nước ngày càng phát triển. Trong những năm gần đây chúng ta đã đạt được một số thành tựu trong các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, xuất khẩu lương thực thực phẩm sang các nước… Bên cạnh những thành tựu đã đạt được chúng ta cũng vấp phải một số vấn đề khó khăn trong kinh tế.

  doc 10p hieutam 07-05-2010 1714 490

 • Tiẻu luận: Những vấn đề cơ bản về thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm.

  doc 22p mrlongqb 10-04-2010 750 482

 • Luận văn đề tài: Vấn đề thất nghiệp và việc làm của Việt Nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch...

  pdf 36p inside33 10-12-2012 65 40

 • Tiểu luận: Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường

  Tiểu luận với đề tài "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường" trình bày gồm 2 chương: chương 1 phần nội dung (quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin, thực trạng của vấn đề sinh viên ra trường thất nghiệp, nguyên nhân của vấn đề), chương 2 kết luận và một số giải pháp.

  doc 13p galaxyhehe 24-06-2014 5 2

 • Tiểu luận triết học "Vận dụng quan điểm toàn diện của triết học Mác-Lê Nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "vận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác-lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 11p mrlongqb 10-04-2010 289 156

 • Đề án "Bảo hiểm thất nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế"

  Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta đối với người lao động. Trong quá trình thực hiện, chế độ BHXH không ngừng được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với từng thời kỳ phát triển nhằm đảm bảo quyền lợi đối với người lao động. Trong các chế độ của hệ thống BHXH có chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Mục đích của chế độ này là trợ giúp về mặt...

  pdf 29p nhattruong 16-07-2009 1007 479

 • Đề tài: Thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam

  Tỷ lệ thất nghiệp là một chỉ tiêu phản ánh khái quát tình trạng thất nghiệp của một quốc gia. Cũng vì thế còn có những quan niệm khác nhau về nội dung và phương pháp tính toán để nó có khả năng biểu hiện đùng và đầy đủ đặc điểm nhiều vẻ của tình trạng thất nghiệp thực tế, đặc biệt là các nước đang phát triển.

  doc 24p ngoctam_ntu 29-08-2011 792 364

 • Tiểu luận: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp đối với tình trạng thất nghiệp ở Việt nam

  Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất

  pdf 25p tengteng11 13-12-2011 558 249

 • Tên đề tài: Tình hình thất nghiệp của việt nam từ năm 2008 đến năm 2011

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP..KHOA KINH TẾ CÔNG NGHIỆP.BỘ MÔN TÀI CHÍNH..TIỂU LUẬN..KINH TẾ VĨ MÔ.Tên đề tài: Tình hình thất nghiệp của việt nam từaTrong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, trước hết là hướng đến mục tiêu Việt Nam trở thành nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 thì vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc...

  doc 38p quan90k 20-06-2013 207 102

 • Lý luận con người và nạn thất nghiệp ở Việt Nam - 1

  Lời mở đầu: Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ...

  pdf 6p caott8 18-06-2011 51 14

 • Tiểu luận phân tích Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

  Từ ngày đất nước ta có sự đổi mới về kinh tế , chuyển từ kinh tế tập trun g sang cơ chế thị trường nhiều thành phần, tự do hoạch động và hạch toán nên đất nước cũng có nhiều thay đổi. Sự thay đổi này đã mang lại cho đất nước nhiều thành tựu về kinh tế cũng như xã hội. Nhưng xét đến tính hai mặt của vấn đề thì cơ chế thị trường bên cạnh những mặt được thì cũng...

  pdf 13p subtraction1122 27-04-2013 19 5

 • Tiểu luận:Vấn đề trợ cấp trong WTO

  Trong một thời gian dài, trợ cấp được coi là một trở ngại lớn đối với một thị trường hiệu quả và tự do. Trợ cấp là một công cụ bảo hộ quan trọng trong thời kì suy thoái kinh tế và thất nghiệp cao.

  pdf 13p chaen_12 10-12-2013 4 2

 • + Xem thêm 163 Tiểu Luận Vấn đề Thất Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản