» 

Tiểu Luận Văn Hóa

 • Tập tiểu luận Văn hóa và con người - Nguyễn Trần Bạt

  Tập tiểu luận Văn hóa và con người của Nguyễn Trần Bạt gồm hai phần, trong đó phần đại cương về văn hóa trình bày về khái niệm, bản chất, cấu trúc của văn hóa, mối liên hệ biện chứng giữa văn hóa và lịch sử, bản sắc văn hóa và toàn cầu hóa. Phần văn hóa chính trị trình bày về chính trị và cấu trúc đời sống chính trị, những nguyên tắc của sự lãnh đạo, văn hóa chính...

  pdf 274p muathu102 20-03-2013 66 31

 • Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam

  Tiểu luận: Văn hóa kinh doanh trong thực hiện hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam trình bày các nội dung chính: văn hóa kinh doanh trong hợp đồng lao động, hợp đồng lao động, văn hóa kinh doanh trong kí kết hợp động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, thực trạng văn hóa kinh doanh trong các hợp đồng lao động tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, giải pháp cho những tiêu cực...

  doc 17p vhkdbk209d6 21-04-2014 20 4

 • Tiểu luận: Văn hoá trong giao tiếp kinh doanh của các nước Phương Tây

  Tiểu luận: Văn hoá trong giao tiếp kinh doanh của các nước Phương Tây nhằm tìm hiểu các nền văn hoá của các nước Phương Tây không chỉ giúp công việc kinh doanh đạt được kết quả tốt mà chúng ta có thể tiếp thu, giao lưu với các nền văn hoá, văn minh tiên tiến của nhân loại.

  pdf 19p red_12 19-05-2014 12 2

 • Tiểu luận: Văn hoá giao tiếp kinh doanh của Hoa Kỳ và những vấn đề doanh nhân Việt Nam cần lưu ý khi giao tiếp, đàm phán với đối tác Hoa Kỳ

  Tiểu luận: Văn hoá giao tiếp kinh doanh của Hoa Kỳ và những vấn đề doanh nhân Việt Nam cần lưu ý khi giao tiếp, đàm phán với đối tác Hoa Kỳ nhằm trình bày những đặc điểm văn hóa Hoa Kỳ, những đặc điểm văn hóa giao tiếp của Hoa Kỳ. Những lưu ý khi giao tiếp, đàm phán với đối tác Hoa Kỳ.

  pdf 10p red_12 19-05-2014 10 2

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 1

  Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 1 Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước, nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ, kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt...

  pdf 6p ctnhukieu10 13-05-2011 708 289

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 3

  Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 3 2. Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc . Trước tình hình xã hội đã phân tích ở trên , việc tập trung xâu dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc , có tầm quan trọng đặc biệt không chỉ cho hiện tại mà cả tương lai Tổ quốc ta . Nhưng nên văn hóa thế nào là “ tiên...

  pdf 6p ctnhukieu10 13-05-2011 616 265

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 6

  Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 6 Chương IV : Một số giải pháp nhằm phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ phát triển . I /. Một số giải pháp trước mắt để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc . Để góp phần thực hiện tư tưởng cốt lõi của Đảng ta về văn hóa , trước mắt cần thiến hành tốt những giải pháp lớn sau đây : 1 ....

  pdf 5p ctnhukieu10 13-05-2011 473 255

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 5

  Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 5 II /. Phát huy nội lực văn hóa trong quá trình phát triển . Trong quá tình xây dựng đất nước vì mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh , xã hội công bằng , văn minh” , vai trò của văn hóa ngày càng được Đảng , Nhà nước và nhân dân quan tâm . Văn hoá dân tộc được xác định trở thành nội lực bên trong của quá trình phát triển . Quan hệ giữa văn...

  pdf 6p ctnhukieu10 13-05-2011 681 250

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 2

  Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 2 II /. Bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ nền kinh tế mở . 1. Chủ trương của Đảng về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong nền kinh tế mở . Nói dân tộc và bản sắc văn hoá dân tộc không thể tách khỏi quan hệ với thế giới . Chúng ta đang chứng kiến xu thế toàn cầu hoá đời sống loài người . Đó là xu thế khách quan ,...

  pdf 6p ctnhukieu10 13-05-2011 542 243

 • Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 4

  Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 4 Cũng như suốt chiều dài lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc , từ khi Đảng ta ra đời , phần lớn thời gian là phải lãnh đạo nhân dân tiến hành chiến tranh chống xâm lược , bảo vệ nền độc lập dân tộc . Thế nhưng , chúng ta chưa bao giờ chủ trương một thái độ bài ngoại về văn hoá , kể cả với nền văn hóa của nước đang là kể thù...

  pdf 6p ctnhukieu10 13-05-2011 398 204

 • Tiểu luận: Văn hóa chính trị ở Việt nam hiện nay

  Văn hóa chính trị có vai trò rất to lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Văn hóa chính trị giữ vị trí rất quan trọng trong việc tổ chức xã hội, định hướng điều chỉnh hành vi và quan hệ xã hội. Đồng thời cổ vũ, động viên, thúc đẩy hoạt động cá nhân, giai cấp trong chính trị, ghóp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chính trị của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc...

  doc 29p mimila70 04-05-2012 472 159

 • Tiểu luận " văn hóa doanh ngiệp và thu hút nhân tài "

  Có rất nhiều định nghĩa xung quanh khái niệm này. Mỗi nền văn hóa khác nhau có các định nghĩa khác nhau. Mỗi doanh nghiệp lại có một cách nhìn khác nhau về VHDN. Hiện có trên 300 định nghĩa khác nhau về VHDN. Có một vài cách định nghĩa VHDN như sau: Theo Georges de Saite Marie, chuyên gia Pháp v doanh nghi p v a và nh ề ệ ừ ỏ, "VHDN là tổng hợp các giá trị, các biểu tượng, huyền thoại, nghi thức,...

  doc 66p pearlymy 23-07-2012 202 95

 • Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp - yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh

  Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp - yếu tố vàng cho sự thành công văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh trình bày tổng quan về văn hóa doanh nghiệp tài chính, khái niệm và vai trò của văn hóa doanh nghiệp, văn hóa và một số nét đặc trưng văn hóa của doanh nghiệp Việt Nam, văn hóa doanh nghiệp tại công ty điện lực thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf 26p orange_12 05-06-2014 61 22

 • Tiểu luận: Văn hóa trong kinh doanh của P&G

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: văn hóa trong kinh doanh của p&g', luận văn - báo cáo, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 34p dove_12 13-06-2013 44 12

 • Tiểu luận văn hóa việt nam - tây nguyên

  Trong thời đại ngày nay nền kinh tế ngày càng phát triển và các quốc gia trên thế giới ngày càng xích lại gần nhau thì văn hóa dân tộc ngày càng trở thành trung tâm của sự chú ý. Văn hóa là một lĩnh vực đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu nhiều trên thế giới và trong đó văn hóa của Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Nền văn hóa xuất hiện trong mọi mặt của cuộc sống với mối...

  doc 78p hieukent90 25-08-2013 57 10

 • Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần FPT. Thực tiễn và kiến nghị

  Tiểu luận: Văn hóa doanh nghiệp của công ty cổ phần FPT. Thực tiễn và kiến nghị giới thiệu văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT. Thực tiễn văn hóa doanh nghiệp của Công ty Cổ phần FPT. Kết quả hoạt động của FPT. Các kiến nghị cho văn hóa doanh nghiệp của FPT.

  pdf 12p idol_12 06-05-2014 25 8

 • Tiểu luận: Văn hóa trong kinh tế và vui chơi giải trí

  Tiểu luận: Văn hóa trong kinh tế và vui chơi giải trí nhằm trình bày về văn hóa trong sự phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng văn hóa trong sự phát triển kinh tế, cụ thể đối với ngành du lịch Việt Nam, thực trạng ngành du lịch Việt Nam.

  pdf 24p small_12 12-06-2014 14 6

 • Tiểu luận: Văn hóa ẩm thực vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

  Tây bắc là vùng đa dạng về văn hóa. Các dân tộc trong vùng đều có tín ngưỡng "mọi vật có linh hồn", một loại tín ngưỡng mà mọi dân tộc. trên hành tinh đều trải qua. Có đủ loại "hồn" và các loại thần sông núi, suối khe, đá, cây, súc vật, các lực lượng thiên nhiên như sấm, chớp, mưa, gió.

  pdf 22p ten_12 07-02-2014 30 6

 • Tiểu luận: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược

  Tiểu luận: Văn hoá và lãnh đạo chiến lược nêu mối quan hệ giữa văn hóa tổ chức và chiến lược, phương thức cải biến văn hóa tổ chức theo hướng chiến lược. Các phương thức lãnh đạo chiến lược, phân tích các yếu tố VH truyền thống có ảnh hưởng tiêu cực đến thực thi chiến lược hội nhập quốc tế của các DN Việt Nam. Vì sao phương thức lãnh đạo thông qua làm gương lại là...

  pdf 26p idol_12 06-05-2014 5 2

 • Tiểu luận vận tải và giao nhận hàng hóa: Thực tế nhập CIF xuất FOB của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam

  Tiểu luận vận tải và giao nhận hàng hóa: Thực tế nhập CIF xuất FOB của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam giới thiệu chung về cơ sở giao hàng FOB, CIF; thói quen nhập CIF xuất FOB của doanh nghiệp Việt Nam, một số biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp xuất nhập khẩu giành quyền vận tải và bảo hiểm. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Thương mại.

  pdf 28p langtuthangpro 03-06-2014 18 4

 • + Xem thêm 4902 Tiểu Luận Văn Hóa khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản