» 

Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu!

  Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ! ThS. Bùi Đức Bền Nhóm trưởng: Các thành viên chính: TS. Vũ Văn Thái CN. Nguyễn Đức Chiến CN. Nguyễn Thị Khánh CN. Lại Thanh Xuân CN....

  pdf 48p ctnhukieu3 30-04-2011 614 293

 • Tiểu luận:Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

  Bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống các cơ quan nhà nước có tư cách pháp nhân công quyền do cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp lập ra nhằm quản lý các công việc hàng ngày của xã hội, cung cấp các dịch vụ công thông qua hoạt động của công sở.

  pdf 10p eight_12 06-03-2014 31 14

 • Tiểu luận: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Phan Thị Kim Chi

  Việt Nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là nhiệm vụ mới mẻ, vừa khó khăn, vừa nặng nề. Bản thân bộ máy Nhà nước (mà trong đó trực tiếp là bộ máy hành chính Nhà nước) nếu không đổi mới tổ chức hoạt động theo hướng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý thì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.

  pdf 7p eight_12 06-03-2014 15 2

 • TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Cơ cấu tổ chức của Bộ máy hành chính nhà nước theo Hiến pháp 1992 ?

  doc 7p haitrieukg3000 02-11-2010 2327 657

 • Tiểu luận: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Trần Thị Hồng Minh

  Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và tiến hành cải cách hành chính nhà nước, chúng ta đã qua một số lần sắp xếp lại cơ cấu Chính phủ theo hướng tổ chức ngày càng nhiều hơn các bộ đa ngành, đa lĩnh vực để có một cơ cấu Chính phủ gọn nhẹ hơn, với số lượng bộ ngày càng ít hơn.

  pdf 7p eight_12 06-03-2014 25 7

 • Tiểu luận: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Hoàng Nam

  Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp, trong đó có nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung ương, cơ cấu tổ chức chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương của các nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

  pdf 10p eight_12 06-03-2014 10 4

 • Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 3

  Bài giảng Lý luận hành chính nhà nước: Chương 3 - Nền hành chính nhà nước trình bày thể chế hành chính nhà nước, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nhân sự hành chính nhà nước, cơ sở vật chất cho hoạt động hành chính nhà nước.

  ppt 65p hoahue91 22-07-2014 8 3

 • CHUYÊN ĐỀ TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Bộ máy hành chính nhà nước trong hệ thống các cơ quan quyền lực nhà nước 1. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Lập pháp 2. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Tư pháp 3. Hệ thống các tổ chức thực thi quyền Hành pháp Tổ chức hành chính nhà nước trung ương Tổ chức hành chính nhà nước địa phương

  ppt 349p yenhoangbank321 25-06-2013 64 22

 • Tiểu luận: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Phan Trọng Nghĩa

  Trong thời gian qua, mặc dù Đảng ta có nhiều nghị quyết về xây dựng, hoàn thiện nhà nước, về cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, song năng lực quản lý điều hành Nhà nước ta vẫn chưa ngang tầm với đòi hỏi của thời kỳ mới.

  pdf 9p eight_12 06-03-2014 31 7

 • Tiểu luận: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Nguyễn Văn Nam

  Để thực thi quyền hành pháp của mình, cơ cấu tổ chức của Chính quyền trung ương được thành lập, các tổ chức được gọi là các bộ và cơ quan ngang bộ. Như vậy, Bộ là cơ quan của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi cả nước.

  pdf 7p eight_12 06-03-2014 14 3

 • Tiểu luận: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - Đặng Văn Minh

  việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức cung ứng dịch vụ công và đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Điều đó đặt ra sự cần thiết phải tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu Chính phủ cho gọn hơn bằng cách tiếp tục tổ chức các bộ đa ngành, đa lĩnh vực theo tinh thần CCHC.

  pdf 7p eight_12 06-03-2014 9 2

 • Tiểu luận: Lý thuyết “phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh” của Ngân hàng phát triển Châu Á – Vận dụng vào việc tổ chức bộ máy hành chính nhà nước đối với Việt Nam

  Trong các nền kinh tế chuyển đổi, những nổ lực cơ cấu lại hệ thống kinh tế và chính trị tất yếu dẫn đến việc cơ cấu lại chính quyền trung ương. Xem xét tính đa dạng của các nước, không thể đề xuất một con số cụ thể các bộ của chính quyền trung ương thích hợp, mỗi nước phải chọn cho mình cách làm phù hợp với truyền thống hành chính, các yếu tố văn hóa và thực tiễn...

  pdf 10p eight_12 06-03-2014 15 2

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 3 " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước - vai trò ,chức năng,trách nhiệm và cơ cấu"

  Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

  pdf 48p hallo 01-03-2009 1994 571

 • CÂU HỎI MÔN TỔ CHỨC NHÂN SỰ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  câu 1: trình bày khái niệm quản lý nguồn nhân lực. phân biệt với khái niệm quản lý nhân sự. câu 2: phân tích quy trình tuyển dụng nhân lực cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước. câu 3: trình bày những hoạt động cơ bản trong quy trình quản lý nguồn nhân lực của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, phân tích mối quan hệ giữa các hoạt động đó

  pdf 45p nghoai76 14-03-2013 204 82

 • Tiểu luận: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy hành chính địa phương ở Việt Nam

  Khi nói đến bộ máy hành chính nhà nước chúng ta không chỉ tìm hiểu những khái niệm như “tổ chức”, “bộ máy” mà còn phải tiếp cận từ nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau, như khi tiếp cân theo lý thuyết hệ thống thì nó là “bộ máy” nằm trong bộ máy nhà nước.

  pdf 13p eight_12 06-03-2014 23 9

 • Tiểu luận: Một vài suy nghĩ về cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính Việt Nam hiện nay

  Mục đích cải cách hành chính nhà nước là nhằm nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính nhà nước, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hiện nay, chúng ta đã và đang triển khai thực hiện những chủ trương và giải pháp hữa hiệu phù hợp với điều kiện cụ thể nước ta , đồng thời tăng cường nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm các nước phát triển.

  pdf 7p eight_12 06-03-2014 10 1

 • Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

  Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội.Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy...

  ppt 35p anhtuan91_vn 27-06-2011 1100 255

 • Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên - Bộ Nội vụ

  Tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên gồm 16 chuyên đề. Một số chuyên đề như: Nhà nước trong hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, công vụ, công chức, đạo đức công vụ và nhiều chuyên đề khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf 74p hoa_loaken91 02-06-2014 33 7

 • Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước "

  Trong quá trình thực hiện cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước, tuy có đạt được một số kết quả quan trọng để tạo cơ sở, tiền đề cho sự tiếp tục cải cách; song vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế làm giảm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính. Đối tượng sắp xếp, điều chỉnh bao gồm cơ cấu Chính phủ, các cơ quan Trungương, nhất...

  pdf 48p hallo 01-03-2009 1152 498

 • CẢI CÁCH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Để xây dựng bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến cơ sở tinh gọn, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, cần nhận thức đúng những điều kiện, đặc điểm và yêu cầu của việc cải cách, hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nuớc.

  doc 7p caolaw 13-10-2009 1372 437

 • + Xem thêm 1040 Tổ Chức Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản