» 

Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 2 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 2 - Tổ chức hành chính nhà nước trình bày các tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước, cơ cấu của hệ thống tổ chức hành pháp Việt Nam, các đặc trưng cơ bản của MH Weber, cách phân loại các tổ chức hành chính nhà nước, đặc tính cơ bản của tổ chức HCNN, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động.

  ppt 28p hoahue91 22-07-2014 13 4

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 4 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 4 - Tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương trình bày các mô hình hành chính nhà nước ở địa phương, tên gọi của các mô hình hành chính đó, chức năng và quyền hạn của các mô hình hành chính địa phương.

  ppt 42p hoahue91 22-07-2014 7 3

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 5 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 5 - Thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước trình bày khái niệm, quan điểm, cơ sở lý luận, các phương pháp, hình thức thiết kế tổ chức, định biên.

  ppt 22p hoahue91 22-07-2014 8 2

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 3 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 3 - Tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương trình bày cơ cấu tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương, mô hình tổ chức hành chính nhà nước ở trung ương và một số nội dung khác.

  ppt 29p hoahue91 22-07-2014 4 2

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 1 - Lý thuyết chung về tổ chức trình bày khái niệm, bản chất tổ chức, phân loại tổ chức, các yếu tố cơ bản của tổ chức, các giai đoạn phát triển tổ chức.

  ppt 40p hoahue91 22-07-2014 5 2

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 6 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 6 - Hiệu quả của tổ chức hành chính nhà nước trình bày một số khái niệm, các yếu tố xác định một tổ chức hiệu quả, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

  ppt 14p hoahue91 22-07-2014 11 2

 • Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 7 - ThS. Mai Hữu Bốn

  Bài giảng Quản lý và phát triển tổ chức hành chính nhà nước: Chương 7 - Phát triển tổ chức hành chính nhà nước trình bày sự thay đổi của tổ chức, phát triển tổ chức, phát triển tổ chức hành chính, phân tích tổ chức, phát triển tổ chức hành chính ở Việt Nam.

  ppt 54p hoahue91 22-07-2014 7 2

 • CÂU HỎI ÔN TẬP QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Đây là bảng câu hỏi và đáp án môn quản lý và phát triển Tổ chức hành chánh Nhà Nước. Ví dụ : Sự khác nhau giữa tổ chức hành chánh Nhà Nước với các tổ chức xã hội khác. Các tổ chức như là: tổ chức, các cách tiếp cận, tại sao nói tổ chức là một thực thể xã hội phức tạp? ...

  pdf 37p minhphung2105 13-07-2010 509 242

 • Tổ chức hành chính nhà nước

  Các tổ chức phi chính phủ tập trung các hoạt động của mình vào mục đích nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách này hay cách khác. Tuy hoạt động trong khuôn khổ luật pháp của nhà nước nhưng các tổ chức phi chính phủ không chịu sự chỉ đạo của nhà nước. Phần lớn các tổ chức phi chính phủ không sử dụng nguồn ngân sách của nhà nước, những tổ chức phi chính phủ nếu có được...

  ppt 47p nuber_12 27-08-2013 50 11

 • QUẢN Lí VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Tổ chức là một thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong đời sống hàngngày.Xét trên tổng thể tổ chức đòi hỏi ít nhất 2 người trở lên có sự liên kết với nhau nhằm hướng tới mục tiêu chung.Tổ chức là một hệ thống gồm nhiều phân hệ có những mối quan hệ hữu cơ hợp lý , rõ ràng hợp tác và phân phối chặt chẽtác động lẫn nhau trong một tổng thể.

  doc 39p thanhdong000 07-10-2009 1105 241

 • Bài 2: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Quản lý hành chính nhà nước là một hoạt động có mục đích. Những mục đích, mục tiêu cơ bản định ra trước cho hoạt động quản lý và kết quả của việc đạt được mục đích, mục tiêu đó phản ánh hiệu quả của việc quản lý. Hiệu quả của quản lý vì vậy phải được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định.

  doc 14p thanhsonn70 02-10-2010 3822 1177

 • TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  Cơ cấu tổ chức của Bộ máy hành chính nhà nước theo Hiến pháp 1992 ?

  doc 7p haitrieukg3000 02-11-2010 2327 657

 • Báo cáo tổng hợp " Đánh giá cải cách hành chính nhà nước "

  Trong quá trình thực hiện cải cách tổ chức nền hành chính nhà nước, tuy có đạt được một số kết quả quan trọng để tạo cơ sở, tiền đề cho sự tiếp tục cải cách; song vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế làm giảm hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức bộ máy hành chính. Đối tượng sắp xếp, điều chỉnh bao gồm cơ cấu Chính phủ, các cơ quan Trungương, nhất...

  pdf 48p hallo 01-03-2009 1152 498

 • Giáo trình luật hành chính - Bài 4 CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

  KHÁI NIỆM VÀ ÐẶC ÐIỂM CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. 2. II. Khái niệm cơ quan nhà nước. Ðặc điểm của cơ quan hành chính nhà nước. PHÂN LOẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Theo căn cứ pháp lý để thành lập: cơ quan hành chính nhà nước được phân thành hai loại. Căn cứ vào phạm vi lãnh thổ hoạt động. Căn cứ vào tính chất và phạm vi thẩm quyền. Căn cứ vào cách thức tổ chức và...

  pdf 17p meomayhamchoi 27-06-2011 977 426

 • Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu!

  Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Tổ Thư ký (Với sự hỗ trợ của UNDP) -----***----- Báo cáo chuyên đề nhóm 3: Đánh giá cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tổ chức bộ máy hành chính nhà nước vai trò, chức năng, trách nhiệm và cơ cấu ! ThS. Bùi Đức Bền Nhóm trưởng: Các thành viên chính: TS. Vũ Văn Thái CN. Nguyễn Đức Chiến CN. Nguyễn Thị Khánh CN. Lại Thanh Xuân CN....

  pdf 48p ctnhukieu3 30-04-2011 614 293

 • Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

  Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội.Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy...

  ppt 35p anhtuan91_vn 27-06-2011 1101 255

 • Báo cáo tổng hợp "Đánh giá cải cách hành chính nhà nước"

  Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về cải cách hành chính.Đường lối của Đảng về cải cách hành chính Nhà nước được hình thành và xây dựng trong tiến trình đổi mới, có kế thừa và phát triển.

  pdf 48p ctnhukieu3 30-04-2011 374 200

 • Hành chính công - Học viện Hành chính Quốc gia

  Nội dung cuốn sách "Hành chính công" bắt đầu từ những kiến thức cơ bản của khoa học về hành chính công dưới góc độ của khoa học hành chính công như: Chức năng hành chính; thể chế hành chính; phân công; phân cấp; phân quyền trong quản lý hành chính nhà nước; tổ chức hành chính nhà nước; quyết định hành chính; công vụ; công chức; kỹ thuật nghiệp vụ hành chính; thủ tục hành chính;...

  pdf 337p nhatro75 08-07-2012 630 132

 • KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Th.s Tạ Thị Thanh Tâm

  Tham khảo sách 'kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước - th.s tạ thị thanh tâm', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 69p tulip_12 14-01-2013 276 110

 • Đề tài: Quản lý hành chính nhà nước

  Cũng giống như bất kỳ hoạt động có mục đích nào, quản lí hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả công việc của mình trên các lĩnh vực đã được phân công. Các nguyên tắc cơ bản trong quản...

  doc 12p tinhcaugialanh_lotus 21-12-2012 279 85

 • + Xem thêm 3273 Tổ Chức Hành Chính Nhà Nước khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản