Tờ khai phí bảo vệ môi trường

Xem 1-20 trên 29 kết quả Tờ khai phí bảo vệ môi trường
 • Mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường (Áp dụng cho cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác) theo Mẫu số: 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc1p lananh 16-07-2009 1136 68   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) mẫu tờ khai phí bảo vệ môi trường (Áp dụng cho cơ sở thu mua khoáng sản nộp phí thay người khai thác)

  pdf1p meomaythongminh 12-08-2010 153 29   Download

 • Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp hồ sơ khai phí bảo vệ môi trường với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế - Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

  doc2p kieuoanh 10-09-2009 237 27   Download

 • Trình tự thực hiện: Tổ chức thu mua khoáng sản đăng ký nộp thay người khai thác chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến chi cục thuế quản lý nơi có khoáng sản khai thác chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

  doc2p kieuoanh 10-09-2009 145 15   Download

 • Mẫu số: 01/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG [01] Kỳ tính thuế: Tháng.... năm ……..... [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 21 4   Download

 • Mẫu số: 02/BVMT (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011.của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG [01] Kỳ tính thuế: [02] Lần đầu Năm.....

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 17 5   Download

 • Nghị định số: 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;...

  pdf7p bienbuondiuem 13-05-2016 40 0   Download

 • Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 41/2017/NQ-­HĐND ban hành về mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

  doc2p nghiquyet01 20-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 41/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 06/2017/NQ-­HĐND ban hành về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p nghiquyet01 22-11-2017 2 0   Download

 • Nghị quyết số 08/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc0p nghiquyet01 22-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 21/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 25/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 34/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc4p nghiquyet0910 22-11-2017 0 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf4p nghivanquyet0908 24-11-2017 1 0   Download

 • Nghị quyết số 71/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định về mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  pdf4p nghivanquyet0908 24-11-2017 0 0   Download

 • Môi trường là một khái niệm rất rộng và được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Tuỳ thuộc vào từng đối tượng và mục đích nghiên cứu mà người ta đưa ra các khái niệm cụ thể về môi trường. Đứng ở mọi phương diện, chúng ta thấy rằng môi trường là tập hợp tất cả các thành phần của thế giới (các yếu tố vô sinh và hữu sinh, các dạng vật chất và phi vật chất) tác động đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật....

  pdf118p luongsynam 22-12-2011 110 40   Download

Đồng bộ tài khoản