Tổng thanh tra chính phủ

Xem 1-20 trên 104 kết quả Tổng thanh tra chính phủ
 • Tham khảo tài liệu 'quyết định số 1664/2008/qđ-ttcp của tổng thanh tra chính phủ về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của báo thanh tra', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p lawttnh19 19-11-2009 44 3   Download

 • "Mẫu 3: Mẫu Danh sách tổng hợp 528 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài - Áp dụng cho các Tổ công tác của Thanh tra Chính phủ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2189/QĐ-TTCP ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ)"

  xls2p banhbeonhanthit 31-07-2013 55 3   Download

 • Quyết định 1133/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành (Vụ I) do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

  pdf8p thanhpham11 12-03-2014 29 0   Download

 • Quyết định 1134/QĐ-TTCP năm 2013 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

  pdf8p thanhpham11 12-03-2014 26 0   Download

 • Công văn 3238/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý Kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ

  pdf2p nguyendung 13-08-2009 60 7   Download

 • MẪU "DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TỒN ĐỌNG, PHỨC TẠP, KÉO DÀI (NGOÀI CÁC VỤ VIỆC ĐÃ TỔNG HỢP THEO KẾ HOẠCH SỐ 319/KH-TTCP NGÀY 20/2/2009 CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ TÍNH ĐẾN NGÀY 15/12/2011)" "Mẫu 4: Danh sách tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài khác (ngoài các vụ việc đã tổng hợp theo Kế hoạch số 319/KH-TTCP ngày 20/2/2009 của Thanh tra Chính phủ tính đến ngày 15/12/2011) - Áp dụng cho các tỉnh, thành phố tr...

  xls2p banhbeonhanthit 31-07-2013 48 6   Download

 • Thông tư liên tịch 42/2006/TTLT-BTC-TTCP của Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của các cơ quan thanh tra nhà nước

  doc4p phamvu 14-08-2009 107 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN BIÊN TẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THANH TRA CHÍNH PHỦ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

  pdf9p oggianoel 09-01-2013 28 3   Download

 • Công văn 2633/TTCP-VKH của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đối với các Tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty 91

  pdf1p mychau 18-08-2009 32 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

  pdf8p thanlorax 17-04-2013 25 2   Download

 • Quyết định 1215/QĐ-TTCP năm 2013 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1 do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành.

  pdf8p thanhpham11 12-03-2014 24 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiến về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cơ quan thanh tra nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng; đưa ra phương hướng, các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng; đưa ra cơ sở khoa học để Thanh tra Chính phủ xem xét, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hàn...

  pdf85p tsmttc_003 06-06-2015 155 85   Download

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THANH TRA VIÊN VÀ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Xét đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, NGHỊ ĐỊNH Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về: 1. Tiêu chuẩn các ngạch thanh tra viên; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm; điều kiện bảo đảm...

  pdf17p voigiay 05-11-2011 108 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH THANH TRA THỜI KỲ 2011-2020 TỔNG THANH TRA CHÍNH PHỦ

  pdf5p voigiay 05-11-2011 40 3   Download

 • - Căn cứ Luật thanh tra đã được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2004; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn hiện hành; - Căn cứ Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; - Căn cứ Quyết định số 218/2003/QĐ-TTg ngày 28/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;...

  doc4p thuykute245 17-01-2010 287 74   Download

 • Trình tự thực hiện: + Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, UBND tỉnh gửi hồ sơ đến KBNN. KBNN kiểm soát thanh toán theo quy định mà không chờ ý kiến thẩm tra của Bộ Tài chính. + Bộ Tài chính thẩm tra phương án phân bổ vốn đầu tư (thẩm tra sau). Trường hợp dự án phân bổ không đúng quy định, Bộ Tài chính có ý kiến dừng thanh toán, nếu...

  doc3p batrinh 19-08-2009 392 61   Download

 • Đặng Trần Côn tiên sinh người làng Nhân Mục (tục gọi làng Mọc) huyện Thanh Trà, tỉnh Hà Đông. Tiên sinh sinh đời Lê Dụ Tông, trong buổi Trịnh Cương xưng chúa, cầm quyền, phong tước An Đô Vương. Lúc bấy giờ trong thành Thăng Long thường có hỏa hoạn có lệnh cấm lửa. Nhưng tiên sinh hiếu học là người hiếu học nên phải đào hầm chong đèn mà học suốt canh khuya.

  doc10p xoanyeu1989 07-06-2010 144 23   Download

 • Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  pdf10p lawttnh10 12-11-2009 210 20   Download

 • Quyết định số 1588/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Vụ Thanh tra khối kinh tế ngành

  pdf8p lawttnh19 19-11-2009 61 6   Download

 • Quyết định số 1584/2008/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Giải quyết khiếu nại, tố cáo và Thanh tra khu vực 1

  pdf9p lawttnh19 19-11-2009 45 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản