Tr technology

Xem 1-3 trên 3 kết quả Tr technology
  • Thông qua bài Technology and you học sinh cách sử dụng một máy tính, biết phát âm các từ có / H / - / u: /, biết cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành, đại từ quan hệ. Quý thầy cô cũng có thể tham khảo để có thêm tài liệu soạn giáo án.

    doc56p 0203_yentran 25-03-2014 114 22   Download

  • C. J. Date is an independent author, lecturer, researcher, and consultant, specializing in relational database technology. He is best known for his book An Introduction to Database Systems (8th edition, Addison-Wesley, 2004), which has sold some 850,000 copies at the time of writing and is used by several hundred colleges and universities worldwide. He is also the author of many other books on database management, including most recently:

    pdf287p tuanloc_do 03-12-2012 24 1   Download

  • Software Engineering Departmnet – Hanoi University of Technology Faculty of Information Technology UML – OOAD ph©n tÝch thiÕt kÕ phÇn mÒm h−íng ®èi t−îng vµ h−íng thµnh phÇn 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. §ç V¨n Uy NguyÔn Ngäc B×nh Th¹c B×nh C−êng L−¬ng M¹nh B¸ Huúnh QuyÕt Th¾ng Bïi ThÞ Hoµ Lª TÊn Hïng Lª §øc Trung C¸c nghiªn cøu ®−îc hç trî kinh phÝ tõ ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc c¬ b¶n KHCB 230701 LUu HANH NOI BO Hµ néi 2001 .Ch−¬ng 1. Tæng quan vÒ UML 1.1.

    pdf51p ptng13 25-06-2012 24 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản