Trái phiếu chính quyền địa phương

Xem 1-20 trên 46 kết quả Trái phiếu chính quyền địa phương
 • Tham khảo tài liệu 'văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.....', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p tapuaxinhdep 19-05-2013 75 10   Download

 • Thông tư 29/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc21p sontinh 18-08-2009 153 52   Download

 • Quyết định 10/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố danh sách thành viên bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương năm 2005

  doc3p sontinh 18-08-2009 103 8   Download

 • MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG/NĂM VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố:……………. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG/NĂM ....VỀ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG, SỬ DỤNG VÀ TRẢ NỢ GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU STT Nội dung báo cáo Đầu kỳ báo cáo Phát sinh trong kỳ Tăng Tổng khối lượng đã huy động (theo từng kỳ hạn) đến kỳ báo cáo - 2 năm 1 - 3 năm - 5 năm ….. ...

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 92 5   Download

 • VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố -------Số: . . . V/v: đề nghị thẩm định đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------......, ngày....... tháng....... năm.....

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 69 3   Download

 • MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ TỪNG ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố:…………….. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐỢT ...NĂM ....... Kế hoạch phát hành Kỳ hạn phát hành thực tế (theo từng khối lượng phát hành) Khối lượng phát hành thực tế (theo từng kỳ hạn phát hành) Kết quả phát hành Lãi suất phát hành (theo từng kỳ hạn và khối lượng phát hành) Ngày đến hạn trái phiếu (theo từng kỳ hạn phát hành) ...

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 43 1   Download

 • Tài liệu tham khảo Nghị định số 01/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu chính phủ , trái phiểu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  pdf27p hkquoc 12-01-2011 184 50   Download

 • Trong xu hướng hiện nay, chính quyền địa phương ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là những nước đang phát triển, đầu tư vào cơ sở hạ tầng luôn được xem là một vấn đề trọng tâm và đặt lên hàng đầu. Việc đầu tư này, nhằm thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, đồng thời làm giảm những thiệt thòi cho những người có thu nhập thấp, người nghèo do áp lực của quá trình đô thị hóa, sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng.

  pdf212p nhanma1311 08-12-2012 63 32   Download

 • Thông tư số 10/2017/TT-BTC ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

  pdf28p thongtucp 03-11-2017 3 0   Download

 • Trái phiếu xác nhận quyền đòi nợ (vốn và lãi) của trái chủ đối với tổ chức phát hành, bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương,...

  pdf0p trinhnk 19-07-2010 162 74   Download

 • Quyết định 66/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu Chính quyền địa phương

  doc16p sontinh 18-08-2009 86 22   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 3 phần 1 đã giúp các bạn nắm được những kiến thức tổng quan về thị trường trái phiếu. Tiếp theo đây phần 2 Thị trường trái phiếu sẽ giúp các bạn nắm thêm về: Trái phiếu chính phủ, trái phiếu bảo lãnh bởi chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty.

  pdf20p sangbanmai_0906 15-01-2018 3 2   Download

 • Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

  pdf8p thongtucp 03-11-2017 0 0   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

  pdf9p socoladaungot 13-07-2012 49 8   Download

 • Phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  doc27p datqueqp 11-04-2011 45 7   Download

 • Ban hành qui chế hướng dẫn về trình tự, thủ tục phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu được chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương

  doc12p h2media 14-04-2011 56 4   Download

 • Nghị quyết 85/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương do tỉnh Quảng Ninh ban hành.

  pdf3p buitubt 05-03-2014 22 2   Download

 • Ở đây các giấy nợ trung, dài hạn (chứng khoán có thời hạn trên 1 năm) và các loại cổ phiếu được mua bán. TTCK là thị trường tạo lập và cung ứng vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế. Các công cụ ở TTCK bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu chính phủ, trái phiếu công ty, trái phiếu chính quyền địa phương, các hợp đồng vay thế chấp.

  pdf5p concanhcam 13-05-2010 430 130   Download

 • Nghị định số 141/2003/NĐ-CP về việc phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương do Chính phủ ban hành

  pdf15p lawqds3 09-12-2009 109 14   Download

 • Nghiệp vụ thị trường mở bởi tính an toàn, khối lượng phát hành, tính ổn định trong phát hành và khả năng tác động trực tiếp đến giá cả trái phiếu kho bạc trên thị trường tài chính. e. Trái phiếu chính quyền điạ phương. Tương tự như trái phiếu chính phủ, những trái phiếu chính quyền địa phương khác về thời hạn và các điều kiện ưu đãi liên quan đến trái phiếu.

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 44 14   Download

Đồng bộ tài khoản