Trình diễn báo cáo bằng power point

Xem 1-16 trên 16 kết quả Trình diễn báo cáo bằng power point
 • Powerpoint là công cụ hữu ích dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy hay ít nhất là cho thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Đây một phần mềm thông dụng nhất hiện nay đối với không chỉ riêng các cán bộ quản lý, hay giáo viên mà còn cho cả những sinh viên. Trình diễn báo cáo bằng Power Point sẽ giới thiệu về Power Point, cách tạo một trình diễn cơ bản, hiệu chỉnh trình diễn, tạo các hiệu ứng, trình diễn và các kỹ thuật trình diễn.

  pdf96p soncunglin 15-04-2009 5594 4066   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn Trình diễn báo cáo bằng Microsoft Power Point 2007

  pdf0p dinhluyen2704 24-10-2010 559 338   Download

 • Microsoft PowerPoint là một phần mền trình diễn (presentation) chuyên nghiệp để soạn thảo các loại báo cáo trong nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nghiên cứu kinh tế, giáo dục và đào tạo... với các hiệu ứng (effect) đa dạng như phim hoạt hình (animation), audio, video... mạnh mẽ.

  pdf94p baby_bu 07-07-2010 940 697   Download

 • TRÌNH DIỄN BÁO CÁO BẰNG POWERPOINT In lần thứ 2 BIÊN SOẠN: TRẦN THANH PHONG Chèn đồ thị vào slide B2. Nhập dữ liệu vào bảng dữ liệu bằng cách xóa các dữ liệu ví dụ thay vào dữ liệu của bạn. B3. Để chọn kiểu đồ thị khác ta vào: Chart, Chart Type hộp thoại Chart Type hiện ra (xem hình 3.38. Xem xét các kiểu đồ thị và nhấp chọn một kiểu,

  pdf14p muaythai4 24-08-2011 45 14   Download

 • Giáo trình hướng dẫn sử dụng nâng cao chương trình trình chiếu thích hợp trong các cuộc hội thảo hội họp.“Thành viên” trong bộ Microsoft Office, Powerpoint là công cụ hữu ích dùng cho việc thuyết trình tại các cuộc hội thảo, giảng dạy hay ít nhất là cho thuyết trình luận văn tốt nghiệp. Đây một...

  pdf68p vusuakhongduong 05-05-2009 12360 7709   Download

 • Chọn màu cho văn bản B7. Nhấp chọn một màu từ bảng màu chuẩn (Standard) hay tự tạo một màu mới từ bảng màu Custom. Sau khi chọn hoặc tạo xong nhấp nút OK để trở về hộp thoại Font. B8. Nhấp nút OK để đóng hộp thoại và áp dụng kiểu định dạng Font vừa chọn. c. Dùng thanh định dạng (Formatting) Chức năng của các nút trên thanh công cụ định dạng (Formatting) như bảng 3.1. Lựa chọn văn bản và nhấp vào các nút tương ứng trên thanh công cụ để định dạng....

  pdf14p muaythai4 24-08-2011 35 13   Download

 • Simpo ChöôngMerge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com i 4. Taïo caùc hieäu öùng PDF trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Baø Baøi 4. Taïo Caùc Hieäu ÖÙng 1. Thieát laäp caùc hieäu öùng chuyeån tieáp slide (Slide Transition) Hieäu öùng chuyeån tieáp slide laø hieäu öùng hoaït hình phoå bieán nhaát cuûa PowerPoint. Ñeå aùp duïng hieäu öùng naøy vaøo trình dieãn ta laøm theo caùc böôùc sau: B1. Vaøo thöïc ñôn Slide Show, Slide Transition. Hoäp thoaïi Slide Transition xuaát hieän nhö hình 4.1 Hình 4.1.

  pdf14p muaythai4 24-08-2011 49 12   Download

 • THÊM ĐỒ THỊ VÀO SLIDE Để chèn đồ thị vào slide, chúng ta làm theo các bước sau: B1. Vào thực đơn Insert, Chart… hoặc nhấp nút Insert Chart (Standard) màn hình sau hiện ra (hình 3.37) trên thanh công cụ chuẩn Hình 3.37. Chèn đồ thị vào slide B2. Nhập dữ liệu vào bảng dữ liệu bằng cách xóa các dữ liệu ví dụ thay vào dữ liệu của bạn. B3. Để chọn kiểu đồ thị khác ta vào: Chart, Chart Type hộp thoại Chart Type hiện ra (xem hình 3.38. Xem xét các kiểu đồ thị và nhấp chọn...

  pdf14p muaythai4 24-08-2011 49 11   Download

 • Simpo ChöôngMerge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comBaøi 5. In caùc trình dieãn PDF trình Giaûng daïy Kinh teá Fulbright Fixed: Neáu choïn muïc naøy, ta haõy nhaäp vaøo moät ngaøy giôø naøo ñoù, giaù trò nhaäp vaøo naøy seõ ñöôïc giöõ nguyeân moãi khi in ra giaáy. Header: Cho pheùp in doøng tieâu ñeà ñaàu trang (header) maø ta ñaõ nhaäp vaøo hoäp vaên baûn beân döôùi. Page number: Cho pheùp in soá trang treân moãi trang in.

  pdf12p muaythai4 24-08-2011 39 11   Download

 • SỬ DỤNG SLIDE MASTER & TITLE MASTER Slide master PowerPoint cung cấp một kiểu slide rất đặc biệt là Slide master. Slide master dùng để quản lý các đặc tính của văn bản (master text) như: kiểu font, size, màu chữ cũng như quản lý màu nền và các hiệu ứng, … Ngoài ra slide master còn quản lý đối tượng footer, ngày, thời gian và đánh số slide. Khi chúng ta muốn thực hiện một sự thay đổi về hình dáng của tất cả các slide không nên thao tác riêng lẽ trên từng slide mà nên dùng slide...

  pdf14p muaythai4 24-08-2011 67 20   Download

 • Ta Nhấp vào tên của một mẫu dựng sẵn trong danh sách ở khung bên trái và xem hình ảnh minh họa cho mẫu này ở khung bên phải. B2. Chọn một mẫu ưng ý nhất và nhấp nút OK. Hộp thoại New Slide xuất hiện và đưa ra một số kiểu bố trí cho ta chọn lựa. Hình 2.9. Chọn một kiểu bố trí (layout) cho slide B3. Chọn một kiểu bố trí (layout) mong muốn và nhấp nút OK. B4. Nhập vào tiêu đề, và nội dung cho slide. B5. Để thêm vào slide mới ta vào thanh định...

  pdf14p muaythai4 24-08-2011 45 13   Download

 • Bạn đọc cùng tham khảo những bài giảng Bảo quản hạt, củ làm giống, được thiết kế bằng power point hi vọng mang đến cho các bạn những hiệu quả cao nhất. Thông qua những bài giảng điện tử này, giáo viên dể dàng trình chiếu bài dạy đến với học sinh một cách sinh động và hấp dẫn nhất. Giúp các bạn hiểu được mục đích và ý nghĩa của công tác này.

  ppt43p tranminhchaucn 11-03-2014 322 99   Download

 • Những bài giảng Phòng tránh tai nạn đuối nước được thiết kế trình chiếu bằng power point, mang đến cho các bạn tiết học đầy hứng thú, hấp dẫn, nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học. Đây là những bài giảng đặc sắc đảm bảo chất lượng về nội dung và đẹp mắt về hình thức, giúp học sinh có thể kể tên một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước. Biết một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi.

  ppt20p hoangtienminh123 10-03-2014 300 96   Download

 • Bộ sưu tập bao gồm những bài giảng về môn Vật lý 6 bài 14: Mặt phẳng nghiêng được thiết kế trình chiếu bằng power point, mang đến cho các bạn tiết học đầy hứng thú, hấp dẫn, nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học. Qua đây học sinh nêu được hai tác dụng của mặt phẳng nghiêng là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

  ppt33p nguyentrongtuyenvl 26-03-2014 169 27   Download

 • Những bài giảng Thực hành quan sát bầu trời được thiết kế trình chiếu bằng power point, mang đến cho các bạn tiết học đầy hứng thú, hấp dẫn, nâng cao hiệu quả trong việc dạy và học. Giúp cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có được tiết học thực hành thành công, học sinh biết sự thay đổi của những đám mây trên bầu trời là một trong những dấu hiệu cho biết sự thay đổi của thời tiết.

  ppt36p tranbinhminhkh 08-04-2014 43 10   Download

 • Tài liệu cung cấp cho người đọc các kiến thức về tin học văn phòng bao gồm: Tổng quan về Microsoft word, định dạng văn bản, vẽ hình trong Microsoft word, bảng biểu, các kỹ thuật nâng cao trong Microsoft word, tạo trang trình diễn với Microsoft power point, tổng quan về Microsoft excel, tính toán dữ liệu trên bảng tính, cơ sở dữ liệu trên bảng tính, data table và biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf164p tsmttc_008 05-09-2015 42 10   Download

Đồng bộ tài khoản