Trợ cấp ưu đãi người có công

Xem 1-20 trên 61 kết quả Trợ cấp ưu đãi người có công
 • Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ, cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/1/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012.

  pdf2p alibabava40tencuop 01-10-2009 188 36   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi người có công

  pdf2p den_huyenbi 26-07-2010 121 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'di chuyển hồ sơ và trợ cấp ưu đãi người có công', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chuthotaidai 29-09-2010 25 3   Download

 • Tài liệu "Mẫu giấy giới thiệu di chuyển hồ sơ và trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công", mẫu số 5-TB6 nhằm hỗ trợ và phụ cấp những người có công với đất nước. Mẫu văn bản này được trình bày với nội dung và hình thức rõ ràng, mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf1p jindo2000 09-08-2010 223 12   Download

 • QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 23-KL/TW NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM 2012 CỦA HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ “MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI, TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CẢI CÁCH ĐẾN NĂM 2020” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p mungtetmoi 21-01-2013 38 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p den_huyenbi 26-07-2010 65 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định trợ cấp ưu đãi (hàng tháng hoặc trợ cấp một lần) đối với người có công giúp đỡ cách mạng', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p chooicha 07-12-2010 44 2   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 173 30   Download

 • Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012

  pdf8p hoangchau 19-08-2009 139 12   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Dương thuộc Lĩnh vực thống kê: Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh Xã hội huyện, thị xã Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND xã, phường, thị trấn Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ ph...

  pdf4p yy_caily 27-12-2010 69 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meomayhaman 07-06-2011 32 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hưởng trợ cấp ưu đãi “bà mẹ việt nam anh hùng”.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p chuthotaidai 30-09-2010 48 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  pdf3p yoonaa 30-09-2010 85 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục giải quyết trợ cấp ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p meomayhaman 07-06-2011 32 2   Download

 • Công văn số 3490/ LĐTBXH-KHTC của Bộ lao động về việc Khảo sát nâng cấp phần mềm Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công.

  pdf2p thanhan 23-09-2009 49 1   Download

 • Nghị định 38/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

  pdf11p hoangchau 19-08-2009 297 40   Download

 • Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn

  doc5p saithisinh 01-12-2011 92 28   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc trợ cấp thương tật một lần- Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200.../NĐ-CP ngày … tháng … năm 200 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; - Căn cứ Biên bản Giám định Thương tật ...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 85 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu quyết định về việc cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200...

  pdf2p jindo2000 09-08-2010 228 8   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, MỨC HƯỞNG TRỢ CẤP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ CẤP KHÓ KHĂN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 471/QĐTTG NGÀY 30/3/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TRỢ CẤP KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG HƯU CÓ MỨC LƯƠNG THẤP, NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ HỘ NGHÈO ĐỜI SỐNG KHÓ KHĂN

  pdf10p meocontreocay 30-05-2011 40 8   Download

Đồng bộ tài khoản