Kết quả 1-10 trong khoảng 85966 
 » 

Trồng Hoa

  • C©y hoa Hång cã xuÊt xø tõ Trung Quèc, Ên §é, sau ®ã míi du nhËp qua Hµ Lan, Ph¸p, §øc, Bungari, Ch©u ¢u. Hoa hång du nhËp vµo ViÖt Nam tõ Ch©u ¢u vµ tõ Trung Quèc. Hoa Hång ®­îc coi lµ biÓu t­îng cña t×nh yªu vµ h¹nh phóc, lßng chung thuû vµ sù kh¸t khao v­¬n tíi c¸i ®Ñp. Víi nhiÒu ­u ®iÓm: mµu s¾c ®a d¹ng, cµnh hoa dµi, l¸ xanh, mïi th¬m nhÑ, cã hoa quanh n¨m, hoa hång cã thÓ dïng lµm hoa c¾m b×nh, c¾m lä, trång chËu, trång bån bonsai, trång trang trÝ tr­íc vµ xung quanh nhµ.

    camhuong08 19-05-2011 682 306

  • Tài liệu " Kỹ thuật trồng hoa " không chỉ giúp cho người trồng hoa nắm vững kỹ thuật điều khiển vườn hoa theo ý muốn nhằm thu lợi nhuận cao, mà còn tư vấn cho người yêu thích hoa có những luống hoa, chậu hoa xinh xắn trong một không gian hạn hẹp, góp phần làm đẹp thêm cho ngôi nhà và cuộc sống

    tieungot 18-01-2013 1861 658

  • + Xem thêm 16 bộ sưu tập khác
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản