Ubnd tỉnh bình thuận

Xem 1-20 trên 210 kết quả Ubnd tỉnh bình thuận
 • Mục đích là Tổng hợp báo cáo tài chính, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động các các doanh nghiệp nhà nước để báo cáo Bộ Tài chính, UBND Tỉnh theo quy định, đảm bảo kịp thời, chính xác, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước.

  pdf2p hoangly 24-06-2009 1000 287   Download

 • Ban hành kèm theo quyết định này: "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của Sở Xây Dựng Bình Thuận".

  pdf12p xuantruong 12-06-2009 478 23   Download

 • Quyết định số: 31/2015/QĐ-UBND ban hành quy định về việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 22 1   Download

 • Quyết định số: 44/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;...

  pdf12p cuonghuyen0628 13-11-2015 17 1   Download

 • Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND Quyết định về việc kéo dài thời gian thực hiện chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở nông thôn, khu phố theo quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận.

  doc1p saoanhnovoicochong 26-01-2015 14 0   Download

 • Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công nhận và quản lý nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP, ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf13p ngochuyen2345 23-10-2015 10 0   Download

 • Quyết định số: 33/2015/QĐ-UBND về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Quyết định số: 48/2015/QĐ-UBND ban hành quy định tỷ lệ (%) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;...

  pdf3p cuonghuyen0628 13-11-2015 11 0   Download

 • Quyết định số: 04/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010;...

  pdf10p codon_02 27-11-2015 16 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf117p inoneyear2 24-03-2010 221 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf7p naubanh_chung 23-01-2013 31 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CHO TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf3p daumeoduoicop 26-03-2010 105 6   Download

 • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG PHẦN QUY ĐỊNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1765/QĐ-UBND NGÀY 18/8/2011 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT, BAN HÀNH THIẾT KẾ MẪU, ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÁC LOẠI MẶT ĐƯỜNG VÀ CỐNG THOÁT NƯỚC THUỘC ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

  pdf7p hoamai_do 01-02-2013 26 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TẠI TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf9p hoamai_do 01-02-2013 22 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM LỢI THẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf20p bupbebaggo 15-01-2013 25 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH ĐẤT TỐI THIỂU VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC TÁCH THỬA, HỢP THỬA ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 17 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH NGÂN HÀNG TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf89p naubanh_chung 23-01-2013 32 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf12p hoamai_do 01-02-2013 39 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GỌI VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2013-2015 CỦA TỈNH BÌNH THUẬN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf9p hoamai_do 01-02-2013 24 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

  pdf10p hoamai_do 01-02-2013 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản