Ubnd tỉnh quảng nam

Xem 1-20 trên 528 kết quả Ubnd tỉnh quảng nam
 • Quyết định số: 23/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

  pdf3p poqueen 13-05-2013 39 1   Download

 • Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf9p ngochuyen2345 23-10-2015 19 0   Download

 • Quyết định số: 27/2015/QĐ-UBND ban hành quy định việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam;...

  pdf8p cuonghuyen0628 13-11-2015 14 0   Download

 • tỉnh về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung giá đất một số tuyến đường của huyện Đại ... nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, ...

  pdf13p hongle 24-06-2009 145 7   Download

 • Quyết định 16/2013/QĐ-UBND Quy định quản lý cán bộ, công, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các Hội và cán bộ quản lý doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

  pdf12p kimoanh13 29-03-2014 21 1   Download

 • Quyết định số: 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf12p ngochuyen2345 23-10-2015 15 1   Download

 • Quyết định 19/2013/QĐ-UBND Quy chế quản lý tổ chức hội thi, hội diễn, kỳ thi, cuộc thi, xét chọn giải thưởng tỉnh Quảng Nam và khen thưởng thành tích đoạt giải tại hội thi, kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia và cấp tỉnh.

  pdf9p minhquanmq 27-03-2014 16 0   Download

 • Quyết định 02/2015/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc6p saoanhnovoicochong 26-01-2015 17 0   Download

 • Quyết định số: 19/2015/QĐ-UBND ban hành quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2013; căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p ngochuyen2345 23-10-2015 16 0   Download

 • Quyết định số: 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế Quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 23 0   Download

 • Quyết định số: 24/2015/QĐ-UBND quy định hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Đất đai năm 2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p ngochuyen2345 23-10-2015 28 0   Download

 • Quyết định số: 25/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 14 0   Download

 • Quyết định Số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Kè chống xói lở bờ sông Ái Nghĩa. Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn tham khảo.

  doc5p pechi1412 01-12-2015 13 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT VÀ BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf17p inoneyear2 24-03-2010 270 33   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007;

  pdf3p conchokon 22-09-2012 37 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH PHỐI HỢP LUÂN CHUYỂN HỒ SƠ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf14p mungtetmoi 21-01-2013 26 4   Download

 • Trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngoài A Nông là xã điểm, UBND huyện Tây Giang đang tập trung cho những xã phải di dời, nhường đất cho thủy điện A Vương. Cư dân nơi đây chịu nhiều thiệt thòi khi nhường đất cho thủy điện. Đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn, đất sản xuất không có, người dân luôn sống trong cảnh thấp thỏm nỗi lo sạt lở….

  pdf102p mylan23 17-04-2013 28 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2012 - 2016 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf13p oggianoel 08-01-2013 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf20p naubanh_chung 23-01-2013 15 3   Download

Đồng bộ tài khoản