Ứng dụng linq

Xem 1-20 trên 220 kết quả Ứng dụng linq
 • LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET. Sau đó bạn có thể truy vấn cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng LINQ, cũng như cập nhật/thêm/xóa dữ liệu từ đó.

  pdf103p ddchien 05-10-2009 950 337   Download

 • LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu. Theo truyền thống các câu truy vấn trên dữ liệu được thể hiện một cách dễ dàng giống như các chuỗi kí tự đơn giản mà không cần đến kiểu kiểm tra tại thời điểm biên dịch hoặc sự hỗ trợ của trình hỗ trợ trực quan....

  pdf122p vantinh12a8 09-03-2011 378 198   Download

 • Các lớp thực thể trong LINQ to SQL không cần phải Sử dụng LINQ to SQL Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài có chủ đề “LINQ to SQL”, các bài này sẽ cho bạn một cái nhìn khái quát, giúp bạn làm quen với LINQ, một trong những công nghệ mới có trong .NET 3.5. Loạt bài này được dựa trên loạt Tutorial của ScottGu (http://weblogs.asp.net/scottgu).

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 125 57   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Khả năng này cho phép bạn dùng cả các câu SQL động và các SPROCs với một mô hình dữ liệu rõ ràng, mạnh mẽ cũng như cung cấp sự mềm dẻo khi làm việc với các dự án. 2. Các bước ánh xạ và gọi SPROC dùng LINQ to SQL

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 93 32   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:đồ án kỹ sư iitìm hiểu công nghệ linq và ứng dụng', luận văn - báo cáo, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf123p cancer23 24-08-2012 90 30   Download

 • Những ngôn ngữ cho phép sử dụng LINQ có thể cung cấp đầy đủ type-safery và compile-time cho việc kiểm tra các biểu thức truy vấnNhững ngôn ngữ cho phép sử dụng LINQ có thể cung cấp đầy đủ type-safery và compile-time cho việc kiểm tra các biểu thức truy vấn, và những công cụ phát triển có thể cung cấp đầy đủ việc hỗ trợ intellisense, debugging, and rich refactoring khi đang viết mã LINQ.

  pdf75p xingau8 04-09-2011 23 6   Download

 • Visual Studio "Orcas" gắn một LINQ tới trình thiết kế SQL mà nó cung cấp một phương pháp dễ dàng để tạo mẫu và hình dung một csdl như là một LINQ tới mô hình đối tượng SQL. Sử dụng LINQ tới trình thiết kế SQL bạn có thể dễ dàng tạo ra một sự miêu tả của ví dụ về csdl "Northwind" như bên dưới

  pdf52p xingau8 04-09-2011 41 5   Download

 • Những nhà phát triển có thể sử dụng LINQ với bất kỳ dữ liệu nguồn nào. Họ hoàn toàn có thể đưa ra thao tác truy vấn trong ngôn ngữ lập trình mà họ đã chọn. Những kết quả truy vấn dữ liệu được biến đổi/ sắp đặt(transform/shape) vào bên trong bất kỳ định dạng nào mà họ muốn, và sau đó họ có thể dễ dàng thao tác trên những dữ liệu đó.

  pdf56p xingau8 04-09-2011 40 4   Download

 • LINQ tới SQL là một sự thực thi O/RM (sự ánh sạ mối quan hệ đối tượng - object relation mapping) mà nó được kèm theo phiên bản .NET Framework "Orcas", và cho phép bạn tạo mẫu một cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng các lớp trong .NET. Bạn có thể truy vấn tới một csdl sử dung LINQ, cũng như update/insert/delete dữ liệu từ đó.

  pdf58p xingau8 04-09-2011 33 4   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về Dynamic Data, những tính năng của Dynamic Data. Cách xây dựng ứng dụng Dynamic Data với LINQ to SQL: ASP.NET Dynamic Data cung cấp một Framework cho phép chúng ta nhanh chóng xây dựng một chức năng ứng dụng driver-data, dựa trên LINQ to SQL hay Entity Framework . ; Dựa trên cấu trúc của CSDL mà Dynamic Data Framework (DDF) sẽ tạo nên các trang web cho phép người dùng xem/chèn/xóa/sửa dữ liệu.

  pdf14p peter_hi 12-05-2010 338 145   Download

 • LINQ to SQL Tutorial 2. Các lớp thực thể LINQ to SQL cho phép bạn mô hình hóa các lớp ánh xạ vào CSDL. Các lớp này thường được là “Entity Class” (lớp thực thể) và các instance của nó thường được gọi là “Entity” (thực thể). Các lớp entity ánh xạ vào các bảng bên trong một CSDL. Các thuộc tính của các lớp thông thường ánh xạ vào các cột trong bảng. Mỗi instance của một lớp thực thể biểu diễn một dòng trong bảng. ...

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 104 43   Download

 • LINQ to SQL Tutorial của SPROC. Bạn có thể dùng cách tiếp cận này cho cả trường hợp Insert và Update. LINQ to SQL có thể lấy giá trị trả về và dùng nó để cập nhật giá trị của các thuộc tính của các đối tượng trong mô hình dữ liệu mà không cần thực thi thêm một câu truy vấn thứ 2 để lấy các giá trị đã được tạo ra. Sẽ thế nào nếu một SPROC phát ra một lỗi?

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 95 33   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Nó sẽ sinh ra một trang trông như sau: 5. Data Sharping Hiện tại, mỗi khi xác định kết quả truy vấn, chúng ta lấy toàn bộ các cột dữ liệu cần thiết cho các đối tượng thuộc lớp Product: Ví dụ, câu truy vấn sau lấy về các sản phẩm:

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 100 32   Download

 • LINQ to SQL Tutorial mỗi Product trong một Category, mỗi Order để chứa các OrderDetails cho từng mục, kết hợp các OrderDetail với một Product, và làm cho mỗi Customer kết hợp với một tập các Order. Tôi đã biểu diễn cách xây dựng và mô hình hóa các mối quan hệ trong phần 2 của loạt bài này.

  pdf14p kemoc5 06-06-2011 88 29   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Bài 7: Cập nhật dữ liệu dùng Stored Procedure Trong phần 6 tôi đã nói tới cách chúng ta có thể dùng các Stored Procedure (SPROC) và các hàm do người dùng định nghĩa (UDF) để truy vấn và lấy dữ liệu về dùng mô hình dữ liệu LINQ to SQL. Trong viết này, tôi sẽ nói về cách dùng các thủ tục này để cập nhật, thêm hoặc xóa dữ liệu.

  pdf12p kemoc5 06-06-2011 93 28   Download

 • LINQ to SQL Tutorial Chúng ta có thể nhấn F5 để thực thi, và có một trang hiển thị danh sách sản phẩm với đầy đủ khả năng phân trang cũng như sắp xếp các cột: Chúng ta cũng có thể nhấn và các nút “edit” hoặc “delete” để cập nhật lại dữ liệu:

  pdf13p kemoc5 06-06-2011 99 27   Download

 • LINQ là viết tắt của từ Language – Integrated Query tạm dịch là ngôn ngữ tích hợp truy vấn là một sự đổi mới trong Visual Studio 2008 và .NET Framework 3.5 là cầu nối khoảng cách giữa thế giới của các đối tượng với thế giới của dữ liệu.

  pdf123p tangtocmuathi 30-05-2013 58 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'dynamic data với linq to sql', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p thanhvatung 25-11-2011 40 13   Download

 • Cũng nhận thấy trong ví dụ trước đó dễ dàng hơn nhiều các mã được để đọc. Mã này thực sự theo cấu trúc của một tài liệu XML, vì vậy bạn có thể xem những gì các tài liệu XML kết quả sẽ như thế nào. Ví dụ tiếp theo sử dụng các loại XAttribute thêm một thuộc tính XML:

  pdf41p kimku13 24-10-2011 39 8   Download

 • và hiệu quả xây dựng một tài liệu XML trong một tuyên bố duy nhất. Sau đó, bạn thấy làm thế nào để thêm chú thích cho các phần tử và các thuộc tính trong một cây XML bằng cách sử dụng phương pháp AddAnnotation, và làm thế nào để đọc các chú thích một khi họ

  pdf41p kimku13 24-10-2011 44 8   Download

Đồng bộ tài khoản