Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên

Xem 1-20 trên 49 kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh hưng yên
 • QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2010 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf74p inoneyear2 24-03-2010 147 31   Download

 • Công văn 2107/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

  doc1p nguyetnga 19-08-2009 41 2   Download

 • Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 38 9   Download

 • Quyết định 1158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf0p 1huutri 06-08-2009 66 4   Download

 • Quyết định 1158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf2p 1huutri 06-08-2009 42 2   Download

 • Quyết định 1157/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004 - 2011

  pdf1p 1huutri 06-08-2009 44 1   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC TỈNH HƯNG YÊN LÀM NHIỆM VỤ TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf3p xuanca_xuanca 23-02-2013 16 1   Download

 • Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá ca máy và thiết bị thi công do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf33p lawbmhc8 24-11-2009 155 58   Download

 • Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND về việc quy định mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf3p lawbds3 06-11-2009 55 14   Download

 • Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND về việc ban hành bản quy định một số điểm cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf29p lawbds3 06-11-2009 55 10   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 449/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p shishomaru 07-06-2010 79 7   Download

 • Quyết định số 2555/QĐ-UBND về việc giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf28p lawbds3 06-11-2009 33 5   Download

 • Quyết định số 2098/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch hoạt động, kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 và định hướng đến 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf5p lawvhxh6 16-11-2009 45 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU SẢN PHẨM TÀI NGUYÊN KHAI THÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ĐỂ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf3p bupbebagsu 16-01-2013 32 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA XE THÔ SƠ, XE GẮN MÁY, XE MÔ TÔ HAI BÁNH, XE MÔ TÔ BA BÁNH VÀ CÁC LOẠI XE TƯƠNG TỰ ĐỂ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf8p caucathadieu 28-04-2010 65 4   Download

 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 448/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN NHIỆM KỲ 2004 - 2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf1p shishomaru 07-06-2010 87 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

  pdf20p coolandclean 21-05-2012 32 4   Download

 • Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc thành lập trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf3p lawbmhc2 24-11-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 169/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2004-2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 52 3   Download

 • Quyết định số 2083/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án củng cố, phát triển y dược học cổ truyền tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

  pdf7p lawttyt3 30-11-2009 48 3   Download

Đồng bộ tài khoản