v n th ha nh cha nh

Xem 1-3 trên 3 kết quả v n th ha nh cha nh
  • Baíng 3.4 : Nhiãût áøn vaì nhiãût hiãûn do ngæåìi toaí ra,W/ngæåìi..Mæïc âäü hoaût âäüng..Ngäöi yãn ténh Ngäöi, hoaût âäüng nheû Hoaût âäüng vàn phoìng Âi, âæïng cháûm raîi Ngäöi, âi cháûm Âi, âæïng cháûm raîi Caïc hoaût âäüng nheû Caïc lao âäüng nheû Khiãu vuî Âi bäü 1,5 m/s Lao âäüng nàûng..

    pdf10p iphone5 25-10-2011 14 1   Download

  • Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( LÝ THƯỜNG KIỆT).. PHÒ GIÁ VỀ KINH ( TRẦN QUANG KHẢI)....A- Mục tiêu bài học:.. * Kiến thức:.. - Qua 2 bài th ơ trung đ ại, HS hi ểu đ ược khí phách và khát v ọng c ủa.dân tộc ta thời xưa thể hiện ở tinh thần độc lập dân tộc, tự hào về chiến.thắng chống ngoại xâm, khẳng định sức mạnh dân tộc trong việc bảo vệ và.

    doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 9 1   Download

  • Văn bản: SÔNG NÚI NƯỚC NAM ( LÝ THƯỜNG KIỆT).. PHÒ GIÁ VỀ KINH ( TRẦN QUANG KHẢI)....A- Mục tiêu bài học:.. * Kiến thức:.. - Qua 2 bài th ơ trung đ ại, HS hi ểu đ ược khí phách và khát v ọng c ủa.dân tộc ta thời xưa thể hiện ở tinh thần độc lập dân tộc, tự hào về chiến.thắng chống ngoại xâm, khẳng định sức mạnh dân tộc trong việc bảo vệ và.

    doc9p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản