» 

Vai Trò Của đảng Cộng Sản

 • TIỂU LUẬN: Vai trò của Đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: vai trò của đảng cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 28p subtraction1122 27-04-2013 174 54

 • Câu hỏi ôn tập : Vai trò của đảng cộng sản đối với giai cấp công nhân

  Tham khảo tài liệu 'câu hỏi ôn tập : vai trò của đảng cộng sản đối với giai cấp công nhân', khoa học xã hội, cnxh - kh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 18p quocdungkhtn 31-07-2012 285 98

 • Đề cương môn đường lối đảng cách mạng của đảng cộng sản việt nam

  Câu 1: Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị để thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc. Hệ thống quan điểm và lý luận về con đường cách mạng của Hồ Chí Minh được truyền vào Việt Nam đã trở thành tư tưởng cách mạng hướng đạo phong trào dân tộc và các tổ chức chính trị theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời của các tổ...

  doc 26p kegiacmo 10-04-2013 113 43

 • Tiểu luận: Phân tích vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị theo pháp luật hiện hành

  Ngay từ khi ra đời Đảng ta đã khẳng định một tuyên ngôn đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng duy nhất có đường lối đúng đắn, đưa Cách mạng Việt Nam tiến lên XHCN. Không phải ai trong chúng ta cũng có thể biết và hiểu được vai trò của Đảng, không phải ai cũng có thể thấy hết được những khó khăn mà Đảng ta đã từng trải nghiệm. Vì vậy nhóm em xin chọn đề tài “Phân tích...

  pdf 11p cugiai1311 01-11-2012 525 122

 • Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng - TS. Nguyễn Việt Hùng

  Bài giảng Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng nhằm nêu tính tất yếu lịch sử của sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam, hội nghị thành lập Đảng và nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  pdf 27p xuanlan_12 25-04-2014 29 7

 • Bài giảng Công nghệ 8 bài 32: Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống

  Những silde thiết kế bài giảng Vai trò của điện trong sản xuất và đời sống sẽ giúp các bạn học sinh hiểu được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng. Biết được vai trò của điện năng trong đời sống và sản xuất. Ngoài ra giáo viên sẽ cung cấp cho học sinh biết một số kiến thức căn bản khác như loài người làm ra điện từ khoảng thời gian nào? Kể tên những nguồn điện...

  ppt 29p lyminhtrangcn 04-04-2014 3 2

 • Sách ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của cách mạng Việt Nam. - Đường lối cách mạng của Đảng là toàn diện và phong phú. Có đường lối chính trị chung, xuyên suốt cả quá trình cách mạng. Có đường lối cho từng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra còn có đường lối cách mạng...

  doc 93p thichdingu 18-06-2012 894 285

 • Tiểu luận:Sơ lược về sự ra đời và phát triển của Đảng cộng sản Việt Nam và vai trò của đảng trong công cuộc hiện đại hóa đất nước

  Sơ lược về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam a) Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc triệu tập các đại biểu cộng sản Việt Nam họp từ ngày 9 tháng 1 năm 1930 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930 tại

  pdf 27p bluesky_12 26-12-2012 187 87

 • Bài thuyết trình bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần II - CĐ Công thương TP. HCM

  Bài thuyết trình bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh: Phần II trình bày các nội dung: quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng Cộng Sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.

  ppt 27p hotballoonboy 19-04-2014 10 3

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động; lấy tập trung dân chủ...

  doc 130p maixuantuyen59cdt1 26-09-2010 3680 1084

 • Bài giảng môn Tư tưởng - TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Phần 2)

  Cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về Đảng Cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là quan niệm của Người về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ những luận giải về Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đưa ra những nguyên tắc, nội dung của việc xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh về tư tưởng lý luận, về chính trị, về tổ...

  doc 10p taonemay108 11-12-2010 1748 718

 • Tiểu luận môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam...

  doc 20p v_td91 22-04-2011 1613 596

 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh là người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, là vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam. Quá trình hoạt động của Người trong suốt những năm đầu của thế kỷ XX đã đóng vai trò quyết định đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930).

  doc 24p yyydegayyy 31-12-2010 1097 521

 • Bài giảng Đường lối CM của Đảng cộng sản Việt Nam

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, lấy tập trung dân chủ làm...

  doc 51p miencattrangcd2002 17-09-2010 582 359

 • Tiểu luận Tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng cầm quyền

  Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam - đảng cầm quyền', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 17p taichinh2a 10-06-2011 717 206

 • TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - BÀI 5 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  CNMLN + PTCN + PTYN VN ĐCS Việt Nam Phong trào yêu nước có vị trí, vai trò cực kỳ to lớn trong quá trình phát triển của dân tộc Việt Nam Phong trào công nhân kết hợp với phong trào yêu nước tạo nên sức mạnh vì GCCN+ PTYN có một mục tiêu chung (ĐLDT) Phong trào nông dân (chiếm hơn 90% dân số). Nông dân + Công nhân sức mạnh to lớn Phong trào yêu nước phải nói đến yêu nước của trí thức...

  ppt 25p manutd1907 18-09-2012 114 45

 • LUẬN VĂN: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí từ năm 1996 đến 2006

  Các phương tiện thông tin đại chúng nói chung, báo chí nói riêng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí cung cấp thông tin, định hướng, tác động dư luận xã hội. Báo chí cách mạng là “người tuyên truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”, là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng Cộng sản. Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới báo chí...

  pdf 119p vascaravietnam 16-08-2012 64 38

 • TẬP SOẠN BÀI GIẢNG " ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM"

  Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3-2-1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp, là sự khẳng định vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam và hệ tư tưởng Mác-Lênin đối với cách mạng nước ta. Đảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi...

  pdf 89p khang_pretty 05-04-2013 66 26

 • Bài thuyết trình những thắng lợi to lớn của đảng cộng sản việt nam

  I. Đ ng C ng S ả ộ ản Việt Nam ra đời là một tất yếu  Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 thắng lợi, hàng loạt các Đảng Cộng Sản ra đời đã tác động đến Cách Mạng Việt Nam.  Phong trào Cần vương (1885 – 1896) thất bại đã chấm dứt vai trò lãnh đạo của các sĩ phu yêu nước phong kiến trong cuộc đấu tranh chống Pháp bấy giờ

  ppt 34p big500 25-05-2011 97 15

 • Chương 4. Tư tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam

  Vai trò to lớn của phong trào yêu nước trong sự phát triển của dân tộc + Phong trào công nhân kết hợp được với phong trào yêu nước vì có chung mục tiêu + Sự kết hợp của phong trào công nhân và phong trào nông dân + Phong trào yêu nước của trí thức Việt Nam là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự kết hợp các yếu tố cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

  ppt 24p mandtit 25-11-2012 60 14

 • + Xem thêm 723 Vai Trò Của đảng Cộng Sản khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản