» 

Văn Bản Báo Cáo

 • Mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Tài liệu tham khảo mẫu văn bản báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện dự án về nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường) … (1) …...

  pdf 1p vang_phanboi 31-07-2010 1093 137

 • Giáo án Ngữ văn 7: Văn bản báo cáo

  Học sinh nắm được đặc điểm của văn bản báo cáo: mục đích, yêu cầu, nội dung và cách viết văn bản này qua đó nhận thức được những sai sót thường gặp khi viết báo cáo để tránh.

  doc 4p duongtran99 02-01-2014 20 0

 • Môn Ngữ văn lớp 7: Văn bản báo cáo

  Bài học này giúp các em nhận biết văn bản báo cáo và viết đúng quy cách. Qua đó nhận ra được những sai sót thường gặp khi viết văn báo cáo.

  doc 3p duongtran99 02-01-2014 16 0

 • Báo cáo tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

  Mẫu Báo cáo tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  xls 27p minhminh123 11-11-2009 1215 472

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-03"

  Bảng mẫu báo cáo tài chính tóm tắt theo Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 4p lananh 16-07-2009 2748 427

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT- Mẫu CBTT-05"

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-05 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 2p lananh 16-07-2009 3998 215

 • Phương pháp viết một bản báo cáo

  Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo. Xây dựng đề cương khái quát. Tùy theo mỗi loại báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo… phần nội dung thường có 3 phần nhỏ

  doc 9p hamanhduc 07-06-2010 435 156

 • Báo cáo mất hoá đơn

  Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh làm mất hoá đơn phải báo cáo với Chi cục thuế quản lý trực tiếp ngay trong ngày làm việc - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Mất hoá đơn phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan thuế nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn (mẫu...

  doc 2p kieuoanh 12-09-2009 855 147

 • Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm

  Trình tự thực hiện: Đơn vị sử dụng hoá đơn, hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm với Chi cục thuế trực tiếp quản lý trước ngày 25 tháng 02 năm sau. - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Chi cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: + Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn năm BC29/HĐ +...

  doc 2p kieuoanh 12-09-2009 1865 145

 • BIỂU MẪU " BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - Mẫu CBTT-06"

  Mẫu báo cáo tài chính tóm tắt của công ty chứng khoán theo Mẫu CBTT-06 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 2p lananh 16-07-2009 706 138

 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2008 - Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình

  Tài liệu báo cáo của công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình trong năm 2008. Thể hiện tình hình của công ty qua lịch sử thành lập, các sự kiện trong năm, các kế hoạch trong nhiều năm và việc báo cáo cổ tức, cổ phần trong năm 2008. Đây là một biểu mẫu/ văn bản báo cáo thường niên tiêu biểu để tra cứu

  pdf 38p hoangly 24-06-2009 596 133

 • Biểu mẫu "Báo cáo công tác phí hàng năm"

  Sử dụng mẫu báo cáo này để theo dõi và quản lý chi phí công tác của nhân viên.

  doc 1p havang 06-07-2009 988 114

 • Phương pháp viết báo cáo, thông báo

  Công tác chuẩn bị: Phải xác định đựơc mục đích yêu cầu của bản báo cáo, báo cáo thường kỳ hay báo cáo chuyên đề, từ đó mới có cơ sở để xây dựng đề cương báo cáo. Tùy theo mỗi báo cáo mà người soạn thảo lựa chọn một bố cục cho thích hợp, ngoài những phần tiêu đề, tên cơ quan, tên báo cáo...

  doc 10p thexteen 02-08-2011 332 105

 • Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về khảo sát khách hàng

  Báo cáo đào tạo theo phương pháp hướng dẫn về khảo sát khách hàng - Bộ xây dựng Hà Nội kết hợp với Cơ quan Hợp tác kỷ thuật Đức.

  pdf 50p haichau 24-06-2009 231 103

 • BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

  Tài liệu tham khảo chuyên về biểu mẫu, văn bản - BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN.

  doc 3p phamlan 20-12-2010 785 95

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI THUẾ "

  Mẫu báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế theo mẫu số: 04/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 1p lananh 16-07-2009 672 93

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU "

  Mẫu báo cáo tình hình thu nộ thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu theo mẫu số: 03/UNTH (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

  doc 2p lananh 16-07-2009 759 88

 • Báo cáo kết quả công tác

  Bảng báo cáo kết quả công tác

  doc 1p tuksckctm 19-12-2009 259 83

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG/CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ĐẠI CHÚNG- Mẫu CBTT-09

  Mẫu báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động đầu tư của quỹ đại chúng của công ty đầu tư chứng khoán đại chúng theo Mẫu CBTT-09 (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

  doc 1p lananh 16-07-2009 885 82

 • BIỂU MẪU "BÁO CÁO DOANH THU THEO CÁC NGÀNH, NGHỀ "

  Mẫu báo cáo doanh thu theo các ngành nghề theo Mẫu số 02 ban hành trong THÔNG TƯ SỐ 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC

  doc 1p tuongvan 18-07-2009 2310 81

 • + Xem thêm 11669 Văn Bản Báo Cáo khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản