Văn bản dùng cho ủy ban nhân dân cấp xã

Xem 1-20 trên 48 kết quả Văn bản dùng cho ủy ban nhân dân cấp xã
 • Bảng hướng dẫn sử dụng các mẫu hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất dùng cho ủy ban nhân dân cấp xã với các mẫu văn bản số 35 đên 56.

  doc5p trannhu 14-07-2009 458 45   Download

 • Mẫu sổ công chứng dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xẫ theo mẫu số 61/SCT

  doc4p trannhu 14-07-2009 788 42   Download

 • Công cuộc đổi mới đã và đang làm cho đất nước ta đạt được những bước tăng trưởng mạnh, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân đang ngày càng hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Những thành tựu đó đã chứng minh vai trò to lớn của ĐCSVN trong lãnh đạo nhà nước và toàn thể dân tộc....

  doc23p nguyenanhhuan 23-06-2010 225 71   Download

 • THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)....... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 04/GPXD Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ............., ngày......tháng........năm........... Số: ____ /____ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 1 Xây dựng mớiMỚI Cải tạo, sửa chữa 1. Cấp cho chủ đầu tư : ............................. Sinh năm : ........................... Chứng minh nhân dân số : .................... do : ..................................... cấp ngày : ............... tháng ..........

  pdf2p duongchauphu 02-03-2010 101 38   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi:2 - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn - Ủy ban nhân dân quận, huyện……………… - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t. ên chủ hộ): ......................................................................................................................................

  pdf2p giangtanthon 22-02-2010 430 68   Download

 • Mẫu văn bản dùng từ chối việc nhận tài sản thừa kế dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 60/VBTC

  doc3p trannhu 14-07-2009 957 63   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng và 01 bản...

  doc2p phihung 21-08-2009 104 25   Download

 • Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã. Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ xin gia hạn Giấy phép xây dựng, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. - Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp Giấy phép xây dựng phải có giấy biên nhận, trong đó hẹn ngày trả kết quả. Giấy biên nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho người xin gia hạn Giấy phép xây dựng và...

  doc2p phihung 21-08-2009 106 16   Download

 • Hồ sơ địa giới hành chính cấp dưới do Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp xác nhận, hồ sơ địa giới hành chính cấp Tỉnh, Thành phố thuộc trung ương do Bộ Nội vụ xác nhận Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý mốc địa giới hành chính trên thực địa tại địa phương nếu xảy ra hư hỏng, xê dịch phải báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp * Lập và quản lý bản đồ địa chính Bản đồ địa chính là bản đồ thực hiện các thửa đất và các...

  pdf10p ttcao2 28-07-2011 52 9   Download

 • Bài giảng "Một số vấn đề về công tác quản lý nhà nước về đất đai, trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư" trình bày về trách nhiệm, quyền hạn của ủy ban nhân dân cấp xã trong công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động đất đai và thu hồi đất,...

  pdf14p vuive78 05-12-2015 67 23   Download

 • Chứng thực hợp đồng chuyển quyền của công chứng nhà nước (Uỷ ban nhân dân cấp huyện) hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó các bên chuyển giao đất và chuyển quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

  pdf10p ttcao2 28-07-2011 49 7   Download

 • Mẫu văn bản dùng thực hiện việc nhận tài sản thừa kế dùng cho Ủy ban nhân dân cấp xã theo mẫu số 59/VBN

  doc3p trannhu 14-07-2009 1162 68   Download

 • TÊN CƠ QUAN Số:……/HĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ….ngày….tháng…..năm…. HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Hôm nay, ngày……tháng……..năm……………. Tại : ......................................................................................................... Chúng tôi gồm : A – BÊN CHO THUÊ NHÀ 1. Công ty chuyên doanh nhà đất : 2. Giấy phép số : .......................................................................................

  pdf2p quanvokiem 12-03-2010 285 40   Download

 • QUY CHẾ MẪU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ (Ban hành theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày ….. tháng.... năm …………..của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ……………………) MỤC 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này áp dụng cho Đội công tác xã hội tình nguyện xã1

  pdf5p muananghe 01-08-2013 365 31   Download

 • UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... -------Số: /TTr-..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------........, ngày tháng năm 20..... TỜ TRÌNH VỀ VIỆC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT PHUƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ CHO CÁC TỔ CHỨC, HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG ...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 160 19   Download

 • Công tác đăng ký quyền sử dụng đất đã được triển khai đến tất cả các đối tượng đang sử dụng đất. Căn cứ vào đơn đăng ký, xã đã lập Hội đồng xét duyệt và đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất nông nghiệp và đất ở. Năm qua tiếp tục kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn cho nhân dân.

  pdf50p tranminhvuongcddd10 24-05-2013 49 10   Download

 • Chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn gi...

  pdf7p chauhoakieng 23-03-2011 53 8   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hô Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân quận – huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; Phòng Công thương huyện. Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận – huyện và UBND phường – xã, thị trấn.

  pdf5p yoonaa 20-10-2010 52 5   Download

 • Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lao động - Thương binh và Xã hội Dạy nghề Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường.

  pdf7p chooicha 16-12-2010 41 4   Download

 • Mẫu Tờ trình của UBND cấp huyện đề nghị phê duyệt phương án bồi thường GPMB UBND CẤP HUYỆN CƠ QUAN LÀM NHIỆM VỤ BTHTTĐC............... Số: /TTr-..... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........, ngày tháng năm 20..... TỜ TRÌNH Về việc thẩm định, phê duyệt Phuơng án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng ...

  pdf2p muananghe 01-08-2013 133 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản