Vb script

Xem 1-20 trên 59 kết quả Vb script
 • Tham khảo sách 'tự học thiết kế trang web bằng vb script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất (tập 1)', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf144p muaxuan102 26-02-2013 168 82   Download

 • Tham khảo sách 'tự học thiết kế trang web bằng vb script một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất (tập 2)', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf158p muaxuan102 26-02-2013 163 78   Download

 • Learning VB Script

  pdf0p hoang3 04-11-2009 127 39   Download

 • ASP (Active Server Pages) is a web development technology that's leapt through several stages of evolution. It was first introduced as an easy way to add dynamic content to ordinary web pages. Since then, it’s grown into something much more ambitious: a platformfor creating advanced web applications, including e-commerce shops, data-driven portal sites, and just about anything else you can find on the Internet. ASP.NET 2.0 is the latest version of ASP, and it represents the most dramatic change yet. With ASP.

  pdf1102p doxuan 04-08-2009 835 420   Download

 • For the purposes of this book, you also must install the AdventureWorks database for SQL Server 2005. This database, which contains data for a fictitious cycling company, is a totally new one specially designed and developed for SQL Server 2005 only. To start, you first install the AdventureWorks creation script, and then you create the database.

  pdf439p gmmiso88 26-07-2010 173 53   Download

 • Trong phần 7, chúng ta đã bắt đầu xử lý sự cố lỗi xuất hiện khi cố gắng thay đổi từ xa địa chỉ IP trên máy tính XP bằng kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển từ trước.

  pdf31p nhan4321 28-10-2009 134 45   Download

 • Ở phần trước chúng ta đã biết đến một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật scripting như đối tượng (object), phương thức (method), thuộc tính (property) và viết ra một scritp đơn giản thay đổi địa chỉ IP gán cho bộ điều hợp mạng. Sau đó, chúng ta đã sử dụng bốn script đầu tiên, được gọi là ChangeIPAddress.vbs:

  pdf10p nhan4321 28-10-2009 106 41   Download

 • Trong phần trước của loạt bài này chúng ta đã đến với kịch bản có tên gọi là DisplayClassProperties.vbs, đây là kịch bản hiển thị tên các thuộc tính của lớp WMI. Đây là những gì của nội dung kịch bản, bằng sử dụng Win32_BootConfiguration như một lớp, chúng ta đang kết nối vào biệt danh WMI:

  pdf11p nhan4321 28-10-2009 92 30   Download

 • There are a number of words that make up the components of the VBScript language. These words cannot be used for variable or function names because the program interpreter would be unable to distinguish between a default VBScript command and your variable or function name.

  pdf56p maithuyhanh 29-09-2009 102 29   Download

 • Trong bài viết trước chúng ta đã dùng đến kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển trước đó và đã sử dụng nó để thay đổi địa chỉ IP trên máy tính từ xa. Đây là những gì mà chúng ta đã thay đổi kịch bản:

  pdf9p nhan4321 28-10-2009 74 29   Download

 • Windows Server license thực sự có tầm rất quan trọng đối với Windows Server 2008. Biết được cách đăng ký của Windows 2008 Server từ dòng lệnh là một vấn đề cũng quan trọng không kém. Chính vì vậy trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn cách sử dụng công cụ dòng lệnh của Microsoft để thực hiện điều đó – slmgr.vbs. Slmgr.vbs là gì? Công cụ đăng ký dòng lệnh của Microsoft là slmgr.vbs.

  pdf7p vinhlactran 07-01-2010 345 22   Download

 • Tìm hiểu kỹ thuật scripting remote (viết kịch bản chạy trên các máy từ xa) sử dụng lớp WMI Win32_NetworkAdapterConfiguration đã được giới thiệu ở phần trước. Trở lại với script ChangeIPAddress.vbs mà chúng ta đã phát triển ở các phần trước để thay đổi địa chỉ IP của một bộ điều hợp mạng: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.

  pdf8p vinhlactran 08-01-2010 67 19   Download

 • Trong phần 7, chúng ta đã bắt đầu xử lý sự cố lỗi xuất hiện khi cố gắng thay đổi từ xa địa chỉ IP trên máy tính XP bằng kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển từ trước.

  pdf20p vinhlactran 08-01-2010 145 18   Download

 • Quản lý các mạng Windows dùng script - Phần 7: Xử lý sự cố lỗi Trong bài viết trước chúng ta đã dùng đến kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển trước đó và đã sử dụng nó để thay đổi địa chỉ IP trên máy tính từ xa. Đây là những gì mà chúng ta đã thay đổi kịch bản: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.Echo "Usage: ChangeIPAddress.

  pdf14p maicon24 24-07-2010 76 18   Download

 • Quản lý mạng Windows bằng Script - Phần 12: Các thuộc tính của lớp WMI Quay trở lại phần ba của loạt bài này, chúng ta đã phát triển kịch bản đơn giản có tên displayTimeZone.vbs để hiển thị thiết lập vùng thời gian hiện hành trên máy tính của bạn: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = ".

  pdf11p maicon24 24-07-2010 74 18   Download

 • Trong phần trước của loạt bài này chúng ta đã đến với kịch bản có tên gọi là DisplayClassProperties.vbs, đây là kịch bản hiển thị tên các thuộc tính của lớp WMI. Đây là những gì của nội dung kịch bản, bằng sử dụng Win32_BootConfiguration như một lớp, chúng ta đang kết nối vào biệt danh WMI: Option Explicit On Error Resume Next Dim strComputer Dim strWMINamespace Dim strWMIQuery Dim objWMIService Dim colItems Dim objItem strComputer = ".

  pdf15p maicon24 24-07-2010 61 12   Download

 • Quản lý các mạng Windows dùng script - Phần 2: Hoàn chỉnh script Ở phần trước chúng ta đã biết đến một số khái niệm cơ bản về kỹ thuật scripting như đối tượng (object), phương thức (method), thuộc tính (property) và viết ra một scritp đơn giản thay đổi địa chỉ IP gán cho bộ điều hợp mạng. Sau đó, chúng ta đã sử dụng bốn script đầu tiên, được gọi là ChangeIPAddress.vbs: strComputer = "." arrIPAddress = Array("172.16.11.99") arrSubnetMask = Array("255.255.255.

  pdf15p maicon24 24-07-2010 64 11   Download

 • Quản trị mạng Windows bằng Script - Phần 8: Xử lý lỗi kịch bản điều khiển từ xa bằng Network Monitor 3.0 Trong phần 7, chúng ta đã bắt đầu xử lý sự cố lỗi xuất hiện khi cố gắng thay đổi từ xa địa chỉ IP trên máy tính XP bằng kịch bản ChangeIPAddress.vbs được phát triển từ trước.

  pdf30p abcdef_47 07-11-2011 46 11   Download

 • Tìm hiểu kỹ thuật scripting remote (viết kịch bản chạy trên các máy từ xa) sử dụng lớp WMI Win32_NetworkAdapterConfiguration đã được giới thiệu ở phần trước. Trở lại với script ChangeIPAddress.vbs mà chúng ta đã phát triển ở các phần trước để thay đổi địa chỉ IP của một bộ điều hợp mạng: Option Explicit Dim objWMIService Dim objNetAdapter Dim strComputer Dim strAddress Dim arrIPAddress Dim arrSubnetMask Dim colNetAdapters Dim errEnableStatic If WScript.Arguments.Count = 0 Then Wscript.

  pdf12p maicon24 24-07-2010 32 9   Download

 • Kiểm tra Hủy bỏ tất cả các đánh dấu từ cụ thể để loại bỏ các thẻ HTML có chứa Word-cụ thể XML, VB Script mã (nếu / thẻ), và các thẻ từ định dạng gốc. Kiểm tra sạch lên CSS để loại bỏ các tấm phong cách được tạo ra bởi Microsoft Word.

  pdf30p kimku3 30-10-2011 33 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản