Windows Forms

Xem 1-20 trên 392 kết quả Windows Forms
 • Mục tiêu : hiểu được cách thiết kế và lập trình Windows Form. Tập tin Program.cs: chọn tập tin khởi động đầu tiên. Lưu ý : trước khi làm bài tập thì nên Delete Form1, tạo Form mới và đặt tên theo yêu cầu Bài tập. Cách thực hiện: Trong cửa sổ Solution Explorer, Click chuột phải vào Form1 - Delete Sau đó Click chuột phải trên MyProject - Add - Windows Form.

  doc18p thienthanoze 17-01-2011 758 253   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Form - Nguyễn Văn Phong giúp bạn nắm bắt các kiến thức: Graphical User Interface (GUI), Event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form trong VS 2005.

  ppt48p robowonder 08-06-2011 543 200   Download

 • ASP và Windows Form Microsoft ASP.NET là một nền dùng để phát triển các ứng dụng Web, và nó là một phần của Microsoft .NET Framework. ASP.NET cho phép bạn viết dịch vụ Web XML (sẽ được thảo luận trong chương 12) và phát triển website (được thảo luận trong chương này).

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 238 143   Download

 • Windows Form Microsoft .NET Framework chứa một tập phong phú các lớp dùng để tạo các ứng dụng dựa-trên-Windows truyền thống trong không gian tên System.Windows. Forms.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 226 120   Download

 • Dưới đây là phần mã cho lớp AutoCompleteComboBox: using System; using System.Windows.Forms; public class AutoCompleteComboBox

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 128 81   Download

 • Windows Forms is part of the .NET framework...

  ppt18p onlineit 07-06-2011 154 61   Download

 • Agenda: Introduction Windows Forms, How to handle events in Windows Forms, Adding controls to forms (design-time), Dynamically adding controls to Forms (runtime), Using Complex Controls, Creating GUI Components, Working with Menu, Creating MDI applications with Windows Forms, Deploying Windows Forms Applications.

  ppt18p nguyenvanhi 19-11-2010 144 51   Download

 • Tạo ra một ứng dụng Windows Forms đến nay bạn đã sử dụng Visual Studio 2005 để tạo và chạy một ứng dụng điều khiển cơ bản. Các lập trình Visual Studio 2005 môi trường cũng có chứa mọi thứ bạn cần để tạo ra các ứng dụng đồ họa Windows.

  pdf8p golly_tit 11-08-2010 108 49   Download

 • Tài liệu tham khảo - Lý thuyết trắc nghiệm Windows Forms

  doc14p kientvnd 14-07-2011 201 44   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 7.11 Populating a Windows Forms ComboBox Problem You need to populate a ComboBox from a database, bind a field in a database to the ComboBox so that the correct value is selected from the list, and use the value selected in the ComboBox to update the database.

  pdf7p luvpro 04-08-2010 100 18   Download

 • Using the Data Form Wizard to Create a Windows Form In this section, you'll use the VS .NET Data Form Wizard to create a Windows application that accesses both the Customers and Orders tables.

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 106 18   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 7.10 Creating Custom Columns in a Windows Forms DataGrid Problem You need to create a DataGrid having columns with custom formatting and attributes. Solution Use the DataGridTableStyle class. The sample code contains two event handlers

  pdf4p luvpro 04-08-2010 78 15   Download

 • Creating a Windows Forms Application So far you have used Visual Studio 2005 to create and run a basic Console application. The Visual Studio 2005 programming environment also contains everything you'll need to create graphical Windows applications.

  pdf8p linhcuuhoa 10-09-2010 61 13   Download

 • Lesson 1: Adding and configuring Windows Forms Adding Forms to the project Properties of Windows Forms Creating non-rectangular Windows Forms Lesson 2: Managing control layout with container controls

  ppt28p batman_1 10-01-2013 67 7   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Window Form hướng đối tượng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm của mô hình 3-Layer; vai trò & trách nhiệm của mỗi layer; ưu điểm của mô hình 3-Layer; cài đặt ứng dụng trên mô hình 3-Layer; quản lý ngoại lệ trong mô hình 3-Layer; khái niệm của mô hình các Tier; phân biệt 3-Tier, 3-Layer.

  ppt24p cocacola_09 24-11-2015 46 10   Download

 • Windows Forms Overview about describe the structure of a Windows Forms application (application entry point, forms, components and controls); Introduce deployment over networks. It provides about Visual Studio, Application Structure, Form border; Form properties.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 15 2   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Bạn cần thêm mã JavaScript vào một Web Form. Định nghĩa hàm JavaScript trong một chuỗi, và sử dụng phương thức Page.RegisterClientScriptBlock để chèn hàm JavaScript vào trang được trả về. Khi đó, bạn có thể thêm các đặc tính điều khiển để gọi các hàm này.

  pdf14p dauhutuongot 22-07-2010 173 109   Download

 • Bạn cần ngăn người dùng truy xuất các trang nào đó trừ khi họ tự xác thực trước với một trang đăng nhập tùy biến. Hiện thực Forms authentication bằng cách cấu hình thẻ trong file Web.config của ứng dụng

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 153 98   Download

 • Khi form chính hoặc form phụ được hiển thị, chúng sẽ tự đăng ký với lớp OpenForms. Nơi hợp lý để đặt đoạn mã này là trong phương thức thụ lý sự kiện Form.Load. private void

  pdf8p dauhutuongot 22-07-2010 132 87   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản