Windows Forms

Xem 1-20 trên 424 kết quả Windows Forms
 • Mục tiêu : hiểu được cách thiết kế và lập trình Windows Form. Tập tin Program.cs: chọn tập tin khởi động đầu tiên. Lưu ý : trước khi làm bài tập thì nên Delete Form1, tạo Form mới và đặt tên theo yêu cầu Bài tập. Cách thực hiện: Trong cửa sổ Solution Explorer, Click chuột phải vào Form1 - Delete Sau đó Click chuột phải trên MyProject - Add - Windows Form.

  doc18p thienthanoze 17-01-2011 732 249   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Form - Nguyễn Văn Phong giúp bạn nắm bắt các kiến thức: Graphical User Interface (GUI), Event Driven Programming, ứng dụng Windows Form dùng C#, khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn, cách tạo ứng dụng Windows Form trong VS 2005.

  ppt48p robowonder 08-06-2011 530 196   Download

 • ASP và Windows Form Microsoft ASP.NET là một nền dùng để phát triển các ứng dụng Web, và nó là một phần của Microsoft .NET Framework. ASP.NET cho phép bạn viết dịch vụ Web XML (sẽ được thảo luận trong chương 12) và phát triển website (được thảo luận trong chương này).

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 234 143   Download

 • Windows Form Microsoft .NET Framework chứa một tập phong phú các lớp dùng để tạo các ứng dụng dựa-trên-Windows truyền thống trong không gian tên System.Windows. Forms.

  pdf6p dauhutuongot 22-07-2010 222 119   Download

 • Dưới đây là phần mã cho lớp AutoCompleteComboBox: using System; using System.Windows.Forms; public class AutoCompleteComboBox

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 125 81   Download

 • Windows Forms is part of the .NET framework...

  ppt18p onlineit 07-06-2011 149 60   Download

 • Agenda: Introduction Windows Forms, How to handle events in Windows Forms, Adding controls to forms (design-time), Dynamically adding controls to Forms (runtime), Using Complex Controls, Creating GUI Components, Working with Menu, Creating MDI applications with Windows Forms, Deploying Windows Forms Applications.

  ppt18p nguyenvanhi 19-11-2010 141 51   Download

 • Tạo ra một ứng dụng Windows Forms đến nay bạn đã sử dụng Visual Studio 2005 để tạo và chạy một ứng dụng điều khiển cơ bản. Các lập trình Visual Studio 2005 môi trường cũng có chứa mọi thứ bạn cần để tạo ra các ứng dụng đồ họa Windows.

  pdf8p golly_tit 11-08-2010 101 49   Download

 • Tài liệu tham khảo - Lý thuyết trắc nghiệm Windows Forms

  doc14p kientvnd 14-07-2011 189 42   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Form với C# - Chương 4 giới thiệu về Windows Form. Nội dung chính trong chương này gồm: Tổng quan về control, thuộc tính của control, form property, form event, standar control. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tangtuy19 22-07-2016 105 43   Download

 • Using the Data Form Wizard to Create a Windows Form In this section, you'll use the VS .NET Data Form Wizard to create a Windows application that accesses both the Customers and Orders tables.

  pdf5p daisuphu 29-07-2010 105 18   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 7.11 Populating a Windows Forms ComboBox Problem You need to populate a ComboBox from a database, bind a field in a database to the ComboBox so that the correct value is selected from the list, and use the value selected in the ComboBox to update the database.

  pdf7p luvpro 04-08-2010 94 18   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Form với C# - Chương 5 giới thiệu về label, textbox, button. Thông qua chương này người học sẽ biết được label là gì, textbox là gì, button là gì; biết được thuộc tính của textbox, sự kiện của textbox, thiết lập giá trị mask,... Mời tham khảo.

  pdf7p tangtuy19 22-07-2016 41 17   Download

 • [ Team LiB ] Recipe 7.10 Creating Custom Columns in a Windows Forms DataGrid Problem You need to create a DataGrid having columns with custom formatting and attributes. Solution Use the DataGridTableStyle class. The sample code contains two event handlers

  pdf4p luvpro 04-08-2010 74 15   Download

 • Creating a Windows Forms Application So far you have used Visual Studio 2005 to create and run a basic Console application. The Visual Studio 2005 programming environment also contains everything you'll need to create graphical Windows applications.

  pdf8p linhcuuhoa 10-09-2010 60 13   Download

 • Bài tập thực hành Lập trình trên môi trường Windows (Lập trình Windows Form với C#) gồm có 10 bài thực hành với những nội dung cụ thể như: Lập trình hướng đối tượng cơ bản với C#, lập trình hướng đối tượng nâng cao với C#, lập trình Windows Form với các control cơ bản và nâng cao, lập trình windows Form với giao diện MDI, lập trình Windows Form kết nối CSDL cơ bản và nâng cao, tạo báo cáo thống kê với Data Report. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p nhanmotchut_4 01-11-2016 34 11   Download

 • Lab 03 - Lập trình Windows Form với các control cơ bản. Bài thực hành này giúp người học sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms. Làm quen với các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, Radio Button, MessageBox, ErrorProvider, và viết code xử lý sự kiện. Mời tham khảo.

  pdf8p nhanmotchut_4 01-11-2016 20 10   Download

 • Bài giảng Lập trình ứng dụng Window Form hướng đối tượng được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm của mô hình 3-Layer; vai trò & trách nhiệm của mỗi layer; ưu điểm của mô hình 3-Layer; cài đặt ứng dụng trên mô hình 3-Layer; quản lý ngoại lệ trong mô hình 3-Layer; khái niệm của mô hình các Tier; phân biệt 3-Tier, 3-Layer.

  ppt24p cocacola_09 24-11-2015 42 9   Download

 • Lesson 1: Adding and configuring Windows Forms Adding Forms to the project Properties of Windows Forms Creating non-rectangular Windows Forms Lesson 2: Managing control layout with container controls

  ppt28p batman_1 10-01-2013 60 7   Download

 • Lab 04 - Lập trình Windows Form với các control nâng cao. Bài thực hành 4 gồm có các nội dung thực hành: Sử dụng VS.Net tạo ứng dụng Windows Forms với các control nâng cao dạng danh sách như: Combobox, ListBox, DateTimePicker, PictureBox, GroupBox, NumericUpDown,…

  pdf12p nhanmotchut_4 01-11-2016 12 7   Download

Đồng bộ tài khoản