Windows programming

Xem 1-20 trên 1870 kết quả Windows programming
 • Chapter 3 introduction to the Windows programming. This chapter presents contents: introduction to windows form application, introduction to form, introduction to control, events, some common controls, some advanced controls.

  ppt21p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 6 1   Download

 • Chapter 3 (Cont’d) introduction to the Windows programming. In this chapter present the some common controls as: Button; label, LinkLabel; TextBox ( + ErrorProvider component), RichTextBox; GroupBox, panel; CheckBox, RadioButton; PictureBox, ImageList;... Inviting you to refer.

  ppt33p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 16 1   Download

 • Chapter 3 (Cont’d) introduction to the Windows programming. In this chapter present the some advanced controls as: DomainUpDown, NumericUpDown; MonthCalendar, DateTimePicker; Timer, TrackBar, ProgressBar; Timer, TrackBar, ProgressBar;... Inviting you to refer.

  ppt74p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 5 1   Download

 • Lecture Windows programming chapter 4 introduce about Object-Oriented Programming. This chapter have the contents as: Review concepts in OOP, write classes in C#, interface, inheritance, polymorphism, relationships between objects.

  ppt72p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 10 1   Download

 • Chapter 6 of lecture Windows programming introduce about Arrays - collections. In this chapter you will be learn contents: Declaring and Allocating arrays, initializing an array, properties – methods of an array, foreach loops, System.Collections namespace, ArrayList class,...

  ppt69p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 11 1   Download

 • Lecture Windows programming - Chapter 7 introduce about String and Char. In this chapter, you will learn: String class, string class, char class, regular expressions. Inviting you to refer.

  ppt55p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 13 1   Download

 • Chapter 5 of lecture Windows programming introduce about debugging and error handling. In this chapter presents the contents: Introduction to the errors in program, debugging, error handling. Inviting you to refer.

  ppt29p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 13 1   Download

 • Lecture Windows programming - Chapter 8 introduce to the files and streams. In this chapter you will be learn contents: Files and Streams overview, IO namespace and its classes, serialization.

  ppt37p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 16 1   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Form với C# - Chương 4 giới thiệu về Windows Form. Nội dung chính trong chương này gồm: Tổng quan về control, thuộc tính của control, form property, form event, standar control. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p tangtuy19 22-07-2016 128 54   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Form với C# - Chương 5 giới thiệu về label, textbox, button. Thông qua chương này người học sẽ biết được label là gì, textbox là gì, button là gì; biết được thuộc tính của textbox, sự kiện của textbox, thiết lập giá trị mask,... Mời tham khảo.

  pdf7p tangtuy19 22-07-2016 57 23   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 113 21   Download

 • Chương 1 giới thiệu về lập trình trong Windows. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Windows và DOS, các thành phần giao diện đồ họa – GUI, các dạng control chuẩn trong Windows, tổng quan về .Net framework và môi trường lập trình Visual studio,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf56p tangtuy19 22-07-2016 61 18   Download

 • Chương 3 - Lập trình C trong Windows. Chương này trình bày một số nội dung sau: Chuyển đổi kiểu, một số phương thức của kiểu chuỗi, một số phương thức của kiểu string, mảng - array, mảng 1 chiều, cách xử lý trên mảng 1 chiều, mảng 2 chiều, cách xử lý trên mảng 2 chiều. Mời các bạn tham khảo.

  pdf11p tangtuy19 22-07-2016 41 13   Download

 • Menu cung cấp nhóm lệnh có quan hệ với nhau cho các ứng dụng Windows. Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản về control (menu). Nội dung trình bày trong chương gồm: Menu strip, context menu, toolstrip, tooltip. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p tangtuy19 22-07-2016 33 11   Download

 • This book is a modern guide to using C++ langugage, including how to apply it to Windows programming. Shows how to write programs for programmers, not computers. C++ In Action: Industrial-Strength Programming Techniques picks up where the standard tutorial leaves off, providing a fresh perspective on the language for both the novice and seasoned C++ programmer. Focusing on programming technique, this book captures the essence of expression in C++, promoting a methodology that delivers robust, reliable, and elegant code. ...

  pdf348p goshop_123 24-04-2013 22 8   Download

 • When you work with Windows Forms, you are working with the System.Windows.Forms namespace Most controls in .NET derive from the System.Windows.Forms.Control class Many of these classes are themselves base classes for other controls, as is the case with the Label and TextBoxBase classes

  ppt47p quihaha 14-05-2012 29 7   Download

 • Bổ sung Windows Calendar - Đầu tiên, bạn tải về tiện ích Windows Calendar được “bào chế” lại từ tiện ích của các hệ điều hành trước Windows 7, dung lượng 496,46 KB theo địa chỉ http://www. mediafi re.com/?8q4583inyog45e9. - Sau khi tải về, bạn giải nén để có được thư mục Windows Calendar với các tập tin cần thiết của Windows Calendar.

  pdf3p bibocumi35 21-03-2013 36 4   Download

 • Bạn chỉ cần cài đặt Windows 8 trong một máy ảo để thử nó và sẽ có nhiều vấn đề người dùng sẽ không thích và cảm thấy hài lòng. Windows 8 có vẻ như hoàn toàn được thiết kế cho giao diện cảm ứng màn hình máy tính bảng, nếu như bạn chưa có ý định nâng cấp khi đang trong quá trình sử dụng máy tính để bàn thì sao? Nói chung, nó không phải dễ dàng để thực hiện các nhiệm vụ như bạn được sử dụng trong Windows 7. Giao diện Metro-style mới, tuy “cool”, nhưng...

  pdf4p bibocumi5 04-10-2012 43 3   Download

 • Chapter 1 introduction to the C# Language. In this chapter, you will learn: What the .NET Framework is and what it contains, how .NET applications work, what C# is and how it relates to the .NET Framework, a basic working knowledge of Visual Studio and Visual C#, how to write a simple console application.

  ppt57p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 14 1   Download

 • Chapter 2 introduction to the variables - constants – expressions - flow control - methods. In this chapter you will learn: Basic C# syntax variables, constants, expressions; how to branch code, loop code; how to write and call method; how to catch an exception.

  ppt68p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 7 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản