Xây dựng giai cấp công nhân

Xem 1-20 trên 440 kết quả Xây dựng giai cấp công nhân
 • Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong, lãnh tụ chính trị, bộ tham mưu của giai cấp công nhân, ngay từ ngày đầu thành lập đã xác định: "Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng". Qua từng giai đoạn cách mạng, quan điểm của Đảng ta về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, về xây dựng, phát triển giai cấp công nhân ngày càng được bổ sung, hoàn thiện.

  pdf4p ntgioi1204 15-10-2009 741 262   Download

 • Chúng ta nhận thức rõ rằng, để có được những con người phát triển toàn diện, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì việc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội để ngày càng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động phải được coi là nhiệm vụ cấp bách và mang tính quyết định.

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 25 9   Download

 • Ngày 10-12-2007, tại Quảng Ninh, Tạp chí Cộng sản, Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo: “Xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế - Thực tiễn Vùng Mỏ Quảng Ninh”. Tạp chí Cộng sản trân trọng giới thiệu Báo cáo Đề dẫn hội thảo của PGS, TS Tạ Ngọc Tấn, Ủy

  pdf4p ntgioi1204 15-10-2009 310 90   Download

 • Hiểu được vì sao giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử: Thủ tiêu các chế độ áp bức, bóc lột và Xây dựng xã hội mới (CNXH & CNCS). Giai cấp công nhân bao gồm những ai? Họ có sứ mệnh lịch sử là gì và vì sao? Làm rõ được sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay và Nhận thức được vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam cũng như ĐCS hiện nay

  ppt46p meomeoten 06-09-2012 205 86   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đó để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản tư tưởng to lớn. Tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và thành công trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

  pdf109p dellvietnam 23-08-2012 207 82   Download

 • Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, thành tựu thu được ngày càng to lớn và được khẳng định. Quan điểm về xây dựng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế được Đảng thể hiện sâu sắc với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận rộng lớn của toàn xã hội.

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 41 8   Download

 • Mặc dù Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội đã và đang tích cực thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng hiện nay công nhân, lao động nước ta vẫn còn một số điểm bất cập, bức xúc cần giải quyết.

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 24 6   Download

 • Bài viết "Cơ sở khoa học về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới hiện nay" giới thiệu đến các bạn những định hướng và giải pháp để xây dựng và phát triển giai cấp công nhân trong công cuộc đổi mới hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p anh0510 22-02-2016 7 3   Download

 • Thực trạng và những đặc điểm của đội ngũ công nhân các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay, một số vấn đề đặt ra và đề nghị về vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân các dân tộc thiểu số trong giai cấp công nhân Việt Nam là những nội dung chính trong bài viết "Về xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân các dân tộc thiểu số trong giai cấp công nhân Việt Nam". Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p thuythuy1702 09-04-2016 12 1   Download

 • Bài viết giới thiệu những thay đổi của giai cấp công nhân Việt Nam từ sau giải phóng đến nay, những chuyển biến trong kinh tế Hà Nội từ đầu thập niên 1990, nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p doibatcong123 10-05-2016 4 1   Download

 • Bước vào đổi mới (1986) dân số nước ta là 59.872.000 người, đến năm 1997 (sau 11 năm) là 76.709.000 người (tăng 16.837.000 người, bình quân một năm dân số nước ta ở thời kỳ này tăng hơn 1,5 triệu người); trong đó lực lượng lao động từ 27.398.000 người (năm 1986) lên 36.994.000 (năm 1997)(1). Năm 2000, dân số nước ta là 77.658.500 người, tăng 1.080.000 người(2). Tốc độ tăng dân số cao và liên tục nên nguồn nhân lực nhanh chóng tăng....

  pdf3p truongnghen 24-01-2013 15 5   Download

 • Xuất phát từ nhận thức khách quan, trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Dù ở thời đại nào, hay hình thái kinh tế - xã hội nào thì con người cũng luôn giữ vai trò quyết định, tác động trực tiếp đến tiến trình phát triển của lịch sử xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời tới nay luôn chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh....

  pdf5p truongnghen 24-01-2013 21 4   Download

 • Về cơ cấu nguồn nhân lực, thực tế phản ánh trình độ phân công lao động thấp kém của một nền nông nghiệp lạc hậu. Lao động trong nông nghiệp chiếm tới 73%, trong khi công nghiệp và dịch vụ chỉ chiếm 27% (1997). Cơ cấu lao động được đào tạo giữa các ngành, các vùng và giữa các bậc có sự chênh lệch.

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 19 2   Download

 • Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN, của người lao động. Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng GCCN. Vai trò này của Công đoàn Việt Nam đã được Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật Công đoàn khẳng định.

  pdf105p dellvietnam 24-08-2012 197 100   Download

 • Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân (GCND) Việt Nam thông qua tổ chức của mình với những tên gọi khác nhau (Nông Hội đỏ, Hội Nông dân Việt Nam) đã luôn luôn chứng tỏ là một lực lượng đông đảo, trung thành với Đảng, liên minh chặt chẽ với giai cấp công nhân, đấu tranh kiên cường, bất khuất, cống hiến to lớn và quan trọng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) và bảo v...

  pdf136p vascaravietnam 15-08-2012 167 72   Download

 • Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay, giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp lãnh đạo mà còn là lực lượng đi đầu, trực tiếp thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, vấn đề xây dựng giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh về mọi mặt là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng, Nhà nước của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân.

  pdf103p vascaravietnam 16-08-2012 51 23   Download

 • Xây dựng giai cấp công nhân nói chung và đội ngũ công nhân ngành công nghiệp đóng tàu ở Việt Nam vững mạnh cả về số lượng và chất lượng, trong giai đoạn hiện nay là nội dung có ý nghĩa chiến lược trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và gắn với nền kinh tế tri thức; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; tạo nền tảng đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. ...

  pdf118p inspiron1212 04-12-2012 51 21   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Lịch sử "Phong trào công nhân ở các nước Tây Âu từ năm 1001 đến năm 2011" trình bày về thực trạng phong trào công nhân ở các nước Tây Âu từ năm 1991 đến năm 2011, đưa ra những nhận xét đánh giá về phong trào và rút ra đối với việc xây dựng giai cấp công nhân ở Việt Nam hiện nay.

  pdf0p thuytct36 25-02-2016 14 4   Download

 • Để làm tròn vai trò giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng đất nước, giai cấp công nhân nhất định phải được phát huy hết tiềm năng của mình trước hết là trong nhà máy, xí nghiệp. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Đội ngũ công nhân các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp và những vấn đề xã hội đang đặt ra" dưới đây.

  pdf23p thuythuy1702 09-04-2016 10 1   Download

 • Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự thống nhất giữa bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân, tính dân tộc của nhà nước. Để xây dựng nhà nước ngang tầm nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng ta phải làm gì? Trả Lời: * Quan điểm : Chủ nghĩa Mac- Lênin khẳng định bản chất giai cấp của nhà nước. Sự xuất hiện của nhà nước là một tất yếu kinh tế - chính trị. Nhà nước ra đời khi xã...

  doc2p thanhhoandesign 20-05-2011 724 148   Download

Đồng bộ tài khoản